Одржан семинарот во природа - Харагеи IV

Posted on Categories Почетна

Ја дочекавме пролетта на најубавиот можен начин. Со семинар во природа на прекрасниот Еленац, под самите карпи кои надвиснуваат над стариот кладенец.

Вкупно 12 вежби за култивирање на внатрешната енергија успеавме да извежбаме за време на настанот кој привлече 12 учесници од сите возрасти на Буџинкан Македонија.

Посебно внимание привлекоа техниките за медитација кои имаа за цел да не научат како да ја концентрираме енергијата во точката Танден, која што се наоѓа околу три сантиметри под папокот.

Ниту техниките за забележување на промените во околината не ги оставија рамнодушни Воините на доџо-то, а забележлив беше нивниот напредок, пред се поради нивното редовно учество на настанот.

Следниот семинар во природа ќе се одржи во март, во месноста Слепо Коло на ридот Орљак, а темата ќе биде: Моќтта на Јари (Борба со Копје).

Haragei IV – seminar in nature

Posted on Categories Uncategorized
The last weekend in February for the fourth year in a row will be reserved for the seminar called “Haragei”. At the same time the warriors of the Organization  „Taiyou e no Michi“, use this event to welcome the spring as it is fitting – in nature. 
Hara (腹 ) is a Japanese term for a stomach, and Gei () means art. However, in the martial arts this word bears another meaning, one of an inner and outer communication through discovering one’s self and the changes happening around us in due time. Zen teachers taught centuries ago that breathing with the Hara (stomach) clears the mind from any thoughts and enables a deep view in the inner self. Exactly that insight of the inner and outer changes is believed to grant the warrior a chance to recognize the danger and react to it at the same time. The famous zen monk, Takuan Soho, called this type of training for cultivation the inner energy an „exercise for the immovable mind“.
Imagine a situation, You and Your opponent are two meters apart with pointed katanas at each other’s hearts. The tension increases and only one untimely breath or one blink of an eye could separate you from life and death. To recognize the attack, to feel the moment when you should react is the key.
This year for the fourth time, instructor Igor Dovezenski will teach his students how to amplify their attention, and with that improve their martial capabilities.  
Day: 26.02.2017 (Sunday) 
Place: Elenac
Program: 
08.00 hours – leaving from Skopje
09.00 hours – arrival
09.00 – 16.00 – theoretical and practical part 
17.00 – starting back 
This seminar is open only for the members of Taiyou e no Michi, but you could participate only with a recommendation from a person that nurtures friendly relations with our dojo. Questions and applying on e-mail, by phone, in the dojo, or on the Forum.

Харагеи IV - семинар во природа

Posted on Categories Почетна
Последниот викенд во февруари веќе четврта година по ред ќе биде осигуран за семинарот насловен како „Харагеи“.
Истовремено, Воините на Организацијата „Пат кон Сонцето“, го користат овој настан за да ја дочекаат пролетта како што доликува – во природа.Хара ( 腹 ) е јапонски збор за стомак, додека Геи ( 芸 ) означува уметност. Меѓутоа, во боречките вештини зад овој збор се крие комплетен принцип на внатрешна и надворешна комуникација преку самоспознавање и навремено откривање на промените кои се случуваат наоколу. Учителите за Зен, со векови наназад подучуваат дека дишењето со Хара (стомак) го чисти умот од секакви мисли и овозможува поглед длабоко во себе. Токму тоа согледување на внатрешните и на надворешните промени, се верува дека на воинот ќе му овозможи навреме да ја препознае опасноста и истовремено да реагира. Ваквиот тренинг за култивирање на внатрешната енергија, познатиот зен-монах Такуан Сохо го нарекувал „вежба на неподвижниот ум“.
 
Замислете ситуација, Вие и Вашиот противник сте одалечени два метра еден од друг со вперени катани во срцата. Тензијата се зголемува и само еден погрешен здив или едно трепкање со окото може да Ве дели од животот и смртта. Да го препознаете нападот, да го почуствувате моментот кога треба да се реагира, е од клучно значење.
 
Оваа година по четврти, инструкторот Игор Довезенски ќе ги подучува своите ученици како да ја зголемат будноста, а со тоа и да ја подобрат својата борбена вештина.
 
Ден: 26.02.2017 (недела)
 
Место: Еленац
 
Програма:
 
08.00 часот – поаѓање од Скопје
 
09.00 часот – пристигнување
 
09.00 – 16.00 часот – теоретски и практичен дел
 
17.00 – враќање назад
 
Семинарот е отворен  само за членовите на Пат кон Сонцето, но може да се присуствува на истиот и со препорака од личност што негува пријателски односи со нашето доџо. Прашања и пријавување на и-мејл, на телефон, во доџо или на Форум.

Одржан третиот по ред „Шиноби Таисо“ семинар во доџо-то во Скопје

Posted on Categories Почетна

Шидоши Игор Довезенски го одржа третиот по ред „Шиноби Таисо“ семинар во скопското доџо на Буџинкан Македонија.
Покрај членовите на Организацијата „Пат кон Сонцето“, на настанот учествуваа и професори од Природно-математичкиот Факултет од Скопје, како и студенти по медицина од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“.

Дваесетината учесници на семинарот имаа можност детално да ги научат техниките за справување со болката во долниот дел од грбот, меѓутоа не беа занемарени ниту останатите делови од телото, вклучувајќи ги рамената, лактите, како и зглобовите на рацете.

Веднаш по настанот, семпаи Тодор Ангеловски ги објави своите импресии од настанот на интерниот Форум на Буџинкан Македонија. 

„Ова беше трет семинар на тема ‘Шиноби Таисо’ што беше одржан во Скопје. Сум присуствувал на сите и прилично добро се сеќавам на техниките. Пред да се одржи првиот ваков настан, Сенсеи одржа предавање во бараките на ПМФ, некаде во декември 2011-та година. Тоа беше после неговата повреда, а тој зборуваше за закрепнувањето и причините за создавањето на системот. 
Првиот семинарот се одржа во јануари, 2012-та година, во спортската сала на училиштето ‘Браќа Миладиновци’ и беше запознавање со системот преку презентација на многу различни вежби. Вториот настан беше во ноември, 2015-та, а темата беше ‘Џунан Таисо’ односно техники за растегнување на телото. И тогаш Сенсеи ни презентираше многу нови вежби, а не подучуваше и за мускулната рамнотежа, како и за огромната важност на флексибилноста на телото.
Завчера, бројот на вежбите беше помал, меѓутоа беа предадени најопширно досега и на највисоко стручно ниво. Детално се разработуваа проблемите со ‘хиперлордоза’ и ‘хиполордоза’, како и начините на превенција и на лекување на истите. Но морам да истакнам дека иако темата е секогаш иста, сепак секој семинар нуди различни информации и техники. Секој од нас може да стекне барем некое минимално знаење со кое ќе може самиот да си помогне. Да не споменувам колку е корисно за членовите кои веќе одбрале да го специјализираат овој систем и кои ги посетуваат интензивните семинари за Шиноби Таисо во Хомбу Доџо-то. Многу ми е мило за нив што се заинтересираа и што се усовршуваат и на ова поле. Како што честопати ни кажува Сенсеи, тој што е редовен и присутен доволно долго во доџо-то, ќе научи многу и ќе стекне навистина големо знаење“.

Уште една учесничка на настанот, преку и-мејл ги испрати и сподели своите импресии.

Восхитена сум од умешноста
на Сенсеи Довезенски, кој за време на семинарот опфати толку многу полиња,
презентирани и теоретски и практично. Едноставно знаеш дека си на вистинско
место и во вистински раце.
 Симбиоза од практично и
духовно искуство, претставена во најдобро светло“ – 
 Андријана Пецова, студент на Медицински
факултет – Скопје
 

The third in the row “Shinobi Taiso” seminar in the Skopje dojo has been held

Posted on Categories Uncategorized
Shidoshi Igor Dovezenski held the third in a row “Shinobi Taiso” seminar in the Skopje dojo of Bujinkan Macedonia. Besides the members of the Organization “Taiyou e no Michi”, in the event also took part professors from the Natural-Mathematical Faculty from Skopje, as well as students of medicine from the University “Saint Kiril and Metodiy”. 
The twenty participants in the event had the opportunity  to learn in detail the techniques for managing the pain in the lower part of the back, but the rest of the body was not left out, including  the shoulders, elbows, as well as the joints of the arms. 
Right after the event, sempai Todor Angelovski published his impressions of the event on the internet Forum of Bujinkan Macedonia. 
“This was the third seminar on the topic of ‘Shinobi Taiso’ that was held in Skopje. I have been part of all of them and I remember the techniques quite well. Before the first event of this type was held, Sensei held a lecture in the barracks at NMF, somewhere in December of 2011. That was after his injury, and he talked about  recovery and the reasons for the creation of this system. 
The first seminar was held in January, 2012, in the gym of the school ‘Brother’s Miladinovci’ and it was introduction to the system through the presentation of different exercises. The second events was in November, 2015, and the topic was ‘Junan Taiso’ meaning techniques of stretching the body. And then Sensei presented us with a lot of new exercises, he also of stretching the body. And then Sensei presented us with a lot of new exercises, he also taught us about muscle balance, as well as the great importance of stretching the body. 
The day before yesterday, the number of excurses was smaller, but they were taught with attention to detail and to the highest professional level. Problems with ‘hiperlordosis’ and ‘hipolordosis’ were worked through in detail, as well as ways of prevention and healing of the same. But I have to point out that although the topic is always the same, each seminar brings different information and techniques. Each and every one of us can gain some minimal level of knowledge that he can use to help himself. Not to mention how useful this is for the members who have chosen to specialize this system and visit the intense seminar for Shinobi Taiso in the Homby Dojo. I am glad for those who took interest and are improving  themselves in this  field. As Sensei often says, he who is regular and attends for long enough in the dojo, will learn a lot and will accumulate a great store of knowledge. 

Another seminar has been held on the topic of: “Jissen Heiho – The Next Step”

Posted on Categories Uncategorized
In the Skopje dojo of Bujinkan Macedonia, this Sunday another Jissen Heiho seminar was held , in which participated fifteen members of “Taiyou e no Michi”.
The event was actually a continuation of the December Jissen Heiho , and so it was logical that the subheading should read “The Next Step”.
Contrary to the previous event, when the instructor Dovezenski taught more about the poses of the body, as well as the basic punches and blocs with the arms and legs, this time combinations of already known techniques were practiced. 
For four entire hours, the members of the dojo mercilessly and relentlessly threw themselves at the training, and in the end everybody went home happy, knowing that their tehniaues have been elevated a level. 
The next seminar in the Skopje dojo will be on the topic of: Shinobi Taiso. 

Одржан уште еден семинар на тема: „Џиссен Хеихо - Следниот Чекор“

Posted on Categories Почетна

Во скопското доџо на Буџинкан Македонија, во неделата се одржа уште еден Џиссен Хеихо семинар, на кој присуствуваа околу

петнаесетина членови на „Пат кон Сонцето“.
Настанот всушност беше продолжение на декемврискиот Џиссен Хеихо, па затоа беше логично поднасловот да гласи „Следниот Чекор“.

За разлика од претходниот настан, кога инструкторот Довезенски предаваше повеќе за положбите на телото, како и за основните удари и блокови со раце и нозе, овој пат се вежбаа комбинации од веќе научените техники.

Цели четири часа, членовите на доџо-то немилосрдно и беспоштедно се посветија на тренингот, а на крајот сите среќни си заминаа дома, знаејќи дека својата вештина ја искачиле погоре за уште едно ниво.

Следниот семинар во доџото во Скопје ќе биде на тема: Шиноби Таисо.

Одржан Зимскиот Нинџа Тренинг - Начини на Преживување во Природа VII

Posted on Categories Почетна

Вчера се одржа седмиот по ред Зимски Нинџа Тренинг на кој членовите на Буџинкан Македонија имаа можност повторно да ги изучуваат начините на преживување во природа за време на најстудените месеци во годината.

Првите шест настани беа посветени на полирање на вештините за снаоѓање во шума во зимските месеци, додека од оваа година инструкторот Игор Довезенски го започна новиот циклус на предавање на вештините за зимско преживување на ридести терени односно предели.

Поради специфичноста на настанот, не би сакале преку овој извештај јавно да зборуваме за специфичностите на семинарот, бидејќи сметаме дека тие можат да се почуствуваат само преку директно учество, но затоа ќе Ви ги пренесеме импресиите на кохаи Таки Гаковски кои тој ги објави на нашиот интерен Форум.

„Уште една авантура во дневниците на боречките уметници од Буџинкан Македонија.
Времето одлично не послужи, иако не го посакувавме тоа. Беше топло во поголемиот дел од денот, а студот ни се придружи дури на крајот од семинарот. Но тоа најверојатно беше така и поради соодветното место за логорување и обука, избрано од Сенсеи..

Беше одлично да се видат златните ридови на Орљак, Еленац и на Липац, кои овој пат беа покриени со снег. Конечно им избегав на скопските магли. Бев на едно совршено место – со совршени луѓе.
После долгото пешачење по побелените ридови, пристигнавме на местото каде што се стациониравме. Веднаш почнавме со работа. Секој си имаше своја задача. Јас лично уживав во плетењето на дрвените ѕидови на засолништето. Рацете ми беа како ‘поминати низ
ренде’ и полни со трња, но тоа не предизвика да ми се смени прекрасното расположение. Откако целосно ја изградивме колибата, таа изгледаше одлично. Чувството кога ќе влезеш внатре не може да се опише со зборови.
Кога си заминавме кон Хомбу, видовме зајак како трча нагоре по ридовите. Брз и незапирлив. А небото чисто и само една ѕвезда на него. Со Шидоши Хо Марко заклучивме дека најверојатно тоа е ѕвездата на Хомбу Доџо-то. Таа што најсилно свети и го чува во ладните зимски ноќи.

На многу луѓе омилени места им се тие надвор од границите на нашата земја. Тоа се места каде можат да одат само еднаш годишно. А на мене омилено место ми е Хомбу Доџо-то, каде што можеме да одиме кога и да посакаме.

‘Нормалните луѓе’ вчерашниот ден го поминале во своите топли домови, со кафе пред мониторите. Само преку малите екрани тие можат да доживеат некаква авантура. Ги сакам семинарите во природа и затоа се толку значајни и важни бидејќи авантурите се доживуваат лично и реално!
Голема благодарност до Сенсеи за СЕ.

Уште една испишана приказна во историјата на Буџинкан Македонија“.

Winter Ninja Training was held – Means of Survival in Nature VII

Posted on Categories Uncategorized
Yesterday the seventh in a row Winter Ninja Training was held during which the members of Bujinkan Macedonia had the opportunity to again study the ways of survival in nature during the coldest months of the year. 
The first six events were given to polishing the skills for managing in a forest in the winter months, while from this year the instructor Igor Dovezenski started the new cycle of lectures about the skills of winter survival in hilly terrain meaning regions. 
Because of the specificity of the seminar, because we think that they can only be felt through direct participation, but that’s why we will transmit the impressions of kohai Taki Gakovski which he published on our internet Forum.
“One more great adventure in the annals of the martial artists from Bijinkan Macedonia.
The weather served us perfectly, all though we didn’t wish for it. It was warm for the majority of the day, and the cold joined us only near the end of the seminar. But that was probably because of the good location for camping and training, chosen by  Sensei.
It was marvelous to see the golden hills of Orlak, Elenac and Lipac, which this time  were covered in snow. I finally escaped the fogs of Skopje. I was in a perfect place -with perfect people. 
After a long walk through the white hills, we arrived at the place where we were stationed. We immediately began with our work. Everybody had a task. I personally enjoyed in the weaving of the wooden walls of the sanctuary. My hands were ‘like grated’ and full of thorns, but that did not cause my mood to sour. After we finished the cottage, it looked amazing. The feeling when you entered can not be described with words.
When we were going back to the Hombu, we saw a rabbit running up the hills. Fast and unstoppable. The sky was clear and only one star lay upon it. Together with Shidoshi Ho Marko we came to the conclusion that that star in most likely the star of the Hombu Dojo. The one that shines the brightest and keeps it safe in cold winter nights.
To many people their favorite places are outside the borders of our country. Those are places that they can go to only once a year. And my favorite place is the Hombu Dojo, where we can go anytime we wish to. ‘Normal people’ spent yesterday in their warm homes, with coffee in front of their monitors. They can live through an adventure only through their screens. I love the seminars in nature and that’s why they are so important and significant because adventures are lived personally and only in reality!
Great thanks to Sensei for EVERYTHING.
One more story has been written in the histories of Bujinkan Macedonia”.