Iaijutsu seminar held

Posted on Categories Uncategorized

24022013152744iaih.jpg
Even though this seminar was initially announced as an outdoor one, it was held in the Hombu Dojo of the School for martial arts Taiyou e no Michi.

The reason for this was the rain during the day and the danger of having our katana used for training wet and damaged by rust.

During the seminar, the students had the opportunity of learning three ways of drawing the samurai sword (nuki uchi), as well as four ways of cleaning the sword during combat (chiburui).

Additionally, we trained ways of striking with the katana as well as nine combat scenarios (kata).

On this seminar, shidoshi Igor Dovezenski tried his best to transmit all of the secrets of quick and efficient sword drawing and using the same moving to strike. The students showed great amount of concentration, and their dedication added towards their full understanding of the techniques of this traditional Japanese martial art.

Одржан семинарот за Иаиџутсу

Posted on Categories Почетна

24022013152744iaih.jpgИако
беше најавен за во природа, сепак семинарот за иаиџутсу се одржа во Хомбу
Доџо-то на Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето. 

Причина за тоа беше дождот што паѓаше во текот
на денот и опасноста да ги намокри, а со тоа и да ги оштети (’рѓа) катаните кои беа
користени во текот на вежбањето.

На семинарот, учесниците имаа можност да се запознат со три начини на
извлекување на самурајскиот меч (нуки учи), како и со четири начини на негово чистење
за време борба (чибуруи).

Покрај тоа, беа вежбани и начини на сечење со катана, како и девет борбени
сценарија (кати).

За време на предавањето, шидоши Игор Довезенски се потруди да ги пренесе сите тајни на брзо и ефикасно извлекување на мечот, како и истовремено сечење со него. Учениците покажаа одлична концентрација, а нивната посветеност придонесе правилно да ги разберат техниките на оваа традиционална јапонска борбена вештина.

Nage Waza seminar held in Skopje this weekend

Posted on Categories Uncategorized

18022013044803Nagevza.jpgShidoshi Igor Dovezenski, held a seminar about Nage Waza (throwing techniques) yesterday.
We pass the impressions of shidoshi ho Marko Opachikj, published right after the event on our private forum:

-„I thank Sensei for holding such a great seminar and selflessly sharing his knowledge. He succeeded in satisfying every taste and it was obvious that every student enjoyed during the four hours. The tempo didn`t deflate and the wish to practice more and more was great with everyone – from shoshinsha to sempai.  
The seminar ended without any injuries, and what`s most important the rolling techniques were learned in fine detail. There was everything that can be found in Nage Waza: sutemi, otoshi, kaiten and all of it wrapped-up in a couple of hours which passed real fast.
The beginners that had the opportunity of participating in this seminar saw how proper training is done and see where their own knowledge stands. I consider this was a great motivation for them to continue with their hard work.“

Викендов во Скопје одржан Наге Ваза семинар

Posted on Categories Почетна

18022013044803Nagevza.jpgШидоши Игор Довезенски, вчера одржа семинар на тема Наге Ваза (Техники на фрлање на противникот).
Ги пренесуваме импресиите на шидоши хо Марко Опачиќ, објавени веднаш по настанот на клупскиот Форум:

-„Му благодарам на сенсеи што одржа еден одличен семинар и несебично го
подели своето знаење. Тој успеа да ги
задоволи сите вкусови на учесниците, кои очигледно уживаа во текот на
сите четири часа. Темпото не спадна, а желбата за вежбање беше огромна кај сите, од
шошинша, до семпаи.
Семинарот заврши безбедно, што е најбитно, а
падовите се усовршија уште повеќе. Имаше речиси се што може да се најде
во Наге Ваза : сутеми, отоши, каитен и сето тоа „скоцкано“ во неколку часа кои поминаа многу брзо.
Почетниците кои
присуствуваа имаа можност да видат како треба да се вежба на вистински
начин и да видат до каде се со нивното знаење. Сметам дека ова беше добра мотивација за
нив да продолжат и понатаму со напорна работа.“

Outdoor seminar: Iaijutsu – the art of drawing out of the Japanese sword

Posted on Categories Uncategorized

„They say that Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu is one of the09022013052508gjh.jpg oldest schools for Iaijutsu. The drawing out of a sword is based upon the natural body movements with purpose to secure dynamic and surprising attack to the opponent.“

On 24th February (Sunday), shidoshi Igor Dovezenski is organizing a seminar on the subject: Iaijutsu – the art of drawing out of the Japanese sword.

The seminar is open for the members of the organization Taiyou e no Michi only, concerning the students of the Bujinkan Macedonia dojo.

Date: 24.02.2013 (Sunday)

Location: Dolnja Reka
(in case of moisture, the seminar will be held in the Hombu Dojo to protect the swords)

Equipment: bokuto (preferably with a saya)

Program:
08.00 hours – departure from Skopje
09.00 hours – arrival
09.00 – 16.00 – theory and practice
17.00 – return

Apply by e-mail, phone, in the dojo or on our Forum. 

Семинар во природа: Иаиџутсу - вештина на извлекување на јапонскиот меч

Posted on Categories Почетна

„Велат дека Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу е една од 09022013052508gjh.jpgнајстарите школи за иаиџутсу. Извлекувањето на мечот е базирано на природните движења на телото со цел да се обезбеди динамичен и изненадувачки напад врз противникот“.

На 24 февруари (недела), шидоши Игор Довезенски ќе одржи семинар на тема: Иаиџутсу – вештина на извлекување на јапонскиот меч.

Семинарот е отворен исклучиво за членовите на организацијата Пат кон Сонцето односно за учениците на доџо-то Буџинкан Македонија.

Ден: 24.02.2013 (недела)

Место: Долња Река
(во случај на влага, семинарот ќе се одржи во Хомбу Доџо-то заради заштита на мечовите)

Опрема: бокуто (по можност со саја)

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

09.00 -16.00 часот – теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад

Пријавување на и-мејл, на телефон, во доџо или на Форум.