Introduction with Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Posted on Categories Uncategorized

The
leader of Bujinkan Macedonia, shidoshi Igor Dovezenski,05052013091514erik.jpg has visited
Netherlands for several days, where for the first time he had an
opportunity to train the oldest documented traditional Japanese martial
art – Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

During the visit,
Dovezenski has been accepted as a student by sensei Erik Louw, who is a
personal student and a representative of shihan Risuke Otake. Apart from
sensei Erik, the leader of the organization Taiyou e no Michi trained
with his oldest students, where he got acquainted with the basics of
this ancient martial arts school.

Until recently, Katori Shinto
ryu was almost completely closed for the public, this report will not
contain details for the trainings, but all interested can contact
instructor Dovezenski personally or by mail if they have any questions.

Information from Wikipedia about the school:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tenshin_Sh%C5%8Dden_Katori_Shint%C5%8D-ry%C5%AB

Запознавање со Теншин Шоден Катори Шинто Рју

Posted on Categories Почетна

Водачот на Буџинкан Македонија, шидоши Игор 05052013091514erik.jpgДовезенски, беше во неколкудневна посета на Холандија, каде што за прв пат имаше можност да ја вежба најстарата документирана традиционална јапонска боречка вештина – Теншин Шоден Катори Шинто рју.

За време на посетата, Довезенски беше прифатен за ученик од страна на сенсеи Ерик Лоув, кој е личен ученик и претставник на шиханот Рисуке Отаке.
Освен со сенсеи Ерик, водачот на организацијата Пат кон Сонцето, вежбаше и со неговите постари ученици, при што беше запознаен со основите на оваа древна боречка школа.

Бидејќи до неодамна, Катори Шинто рју беше речиси целосно затворена за јавност, овој извештај нема да содржи детаљи за тренинзите, но сите заинтересирани можат лично или преку и-мејл да се обратат до инструкторот Довезенски доколку имаат некакви прашања.  

Податоци од Википедија за школата:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tenshin_Sh%C5%8Dden_Katori_Shint%C5%8D-ry%C5%AB