Sempai outdoor seminar: Taiden, Shinden, Kuden

Posted on Categories Uncategorized

As the title itself suggests, this event is for28112011032543sempai987.jpg the older students of Bujinkan Macedonia, concerning those who will soon take the shodan test (first dan – master level).

On this seminar, Shidoshi Igor Dovezenski will get across his knowledge through three aspects of transmission:

– taiden (physical – combat strategy)
– shinden (spiritual – unity of the mind and body)
– kuden (oral – advice for practical efficiency)

Day: 04.12.2011 (Sunday)

Place: known for the attendees

Price: free

No report will be published on our web-site because of the nature of this seminar’s content.

Семпаи семинар во природа: Таиден, Шинден, Куден

Posted on Categories Почетна

Како што и самиот наслов кажува, овој настан е 28112011032543sempai987.jpgпредвиден за постарите ученици на Буџинкан Македонија односно за оние кои наскоро ќе полагаат за шодан (прв дан-мајсторско звање).

На семинарот, шидоши Игор Довезенски ќе го пренесува своето знаење преку три аспекти на трансмисија:

-таиден (телесна – борбена стратегија)
-шинден (духовна – обединување на умот и телото)
-куден (усмена – совети за практична ефикасност)

Ден: 04.12.2011 (недела)

Место: познато за учесниците

Цена: бесплатно

За овој семинар нема да објавиме никаков извештај на веб-страницата поради природата на неговата содржина. 

Announcement

Posted on Categories Uncategorized

Dear friends,
I want to inform you that nine days ago I experienced an accident that
injured my spine and my pelvis. After a seven day treatment, I can say that I
feel better and the worst has passed.
I got the injury in a fall off a cliff during a free climbing
on the hill “Elenachki Rocks”.
Free climbing is something that, in the last few months, I
do regularly as part of maintaining my physical and mental stamina which is needed to
progress in martial arts. As you know, I am of those who believe that every
warrior should have great strength and fitness if he wants to be successful.

The prognosis of the doctors was that my injury will leave
lasting consequences over the years and may progress to degree of disability.
Only one of them gave me a small ray of hope because he said that with certain
exercises that process is possible to stop or slow down.

I believe that many of you will ask themselves if I needed
something like this. Currently, I am a little disappointed, but not from anything else,
but from my desire to go rock climbing without any protection.
What I know for sure is that I never regretted what I did because of my
great passion – martial arts. It may sound stupid, but I have no regrets about
it. I have been doing what I have always believed and what I have enjoyed.

I want to inform you that I have no intention to respect
the ban of the doctors to stop any kind of physical activity. I told them that I
would remain disabled (spiritually) if I stopped exercising.

After three trainings missed during the week, tomorrow I will come in
the dojo for training. Although I will wear metal bars clamp around the waist and many
of my movements will be restricted, I will continue with regular tutoring
and training as if nothing’s happened.

I might no longer be the “old” Sensei who will
do somersaults around, but I give you my word that I will do my best my handicap to be unnoticed.

Finally, I want to inform all of my mentors and friends from
Bujinkan, all friends from Jinenkan, all collaborators from other koryu
organizations, as well as my teacher of Daito Ryu Aikijujutsu and Ono Ha Itto
Ryu Kenjutsu, that I remain dedicated to martial arts.
All scheduled seminars and meetings will be held in the agreed
dates.

For those who plan in the future to enroll in our dojo, we encourage them to do that. Free rock
climbing is not part of our regular training, but is purely my private initiative. As for the training in our dojo, it
remains hellishly difficult as always.

I remain to ask you not to
call me or to express sympathy in any way. I’m not a man who wants or
requires compassion.
Moreover, I don’t have time to talk on the phone or answer your emails. I
have many friends and should spend all night on it. So, please enjoy
your day as if
nothing had happened.

Sincerely yours,
Igor Dovezenski Shidoshi
Dojo Cho
Bujinkan Macedonia
Daito Ryu Macedonia (Koryu Dojo)

Известување

Posted on Categories Почетна

Драги
пријатели,
сакам да Ве информирам дека пред девет дена доживеав незгода при што ги
повредив рбетот и карлицата. После седумдневно лекување, можам да кажам дека се
чуствувам подобро и дека најлошото помина.
Повредата ја здобив при пад од карпа за време на слободното качување на ридот
Еленачки Карпи.
Слободното качување е нешто што во последните неколку месеци редовно го правам,
како дел од одржувањето на мојата физичка и ментална кондиција потребна за
напредокот во боречките вештини. Како што знаете, јас сум од оние кои веруваат
дека секој воин треба да има голема сила и кондиција доколку сака да биде успешен.

Прогнозата на докторите е дека повредата ќе ми остави трајни последици, а со
текот на годините може и да напредува до степен на инвалидитет. Само еден од
нив, ми даде мал зрак на надеж бидејќи ми рече дека со одредени вежби можно е
тој процес да се сопре односно да се забави.

Верувам дека многумина од Вас ќе се запрашат дали ми требаше вакво нешто. Во
моментов и јас сум малку разочаран, но не од друго, туку од мојата желба да се
качувам по карпи без никаква заштита.
Тоа што со сигурност го знам е дека ниту еднаш не сум зажалил што тоа го правев
поради мојата голема љубов-боречките вештини. Можеби звучи глупаво, но јас не
се каам поради тоа. Го правев тоа во што отсекогаш сум верувал и сум уживал.

Сакам да Ве информирам и дека воопшто немам намера да ја почитувам забраната на
лекарите за прекин на било какви физички активности. Им кажав и на нив дека
побрзо би останал инвалид (духовен) доколку прекинам со вежбањето отколку кога
би продолжил.

После испуштени три часа во текот на неделава, утре доаѓам во доџо на тренинг.
Иако ќе носам стегач со метални шипки околу половината и многу од движењата ќе
ми бидат ограничени, продолжувам со редовното подучување и вежбање како ништо
да не било.

Можеби повеќе нема да бидам „стариот“ сенсеи кој правеше салта наоколу, но Ви
давам збор дека ќе се потрудам воопшто да не го забележите мојот хендикеп.

На крајот, сакам да ги известам сите мои ментори и пријатели од Буџинкан, сите
пријатели од Џиненкан, сите соработници од другите корју организации, како и
мојот учител по Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха Итто рју Кенџутсу, дека
останувам посветен на боречките вештини.
Сите закажани семинари и средби ќе се одржат во предвидените датуми.

За тие кои планираат во иднина да се запишат во нашето доџо, ги охрабрувам да
го направат тоа. Слободното качување по карпи не е дел од нашата редовна обука,
туку тоа е чисто моја приватна иницијатива. Што се однесува до тренингот, тој
останува пеколно тежок како и до сега.

Останува уште да Ве замолам да не ми се јавувате и да не ми искажувате
сожалување на било кој начин. Јас не сум човек кој сака или бара сожалување.
Освен тоа, немам време да зборувам на телефон или да одговорам на Вашите
мејлови. Ве има многу и би требало цела вечер да ја потрошам на тоа. Затоа, Ве
молам уживајте во денот како ништо да не се случило.“

Искрено Ваш,
Игор Довезенски шидоши
Доџо Чо
Буџинкан Македонија
Даито рју Македонија (Корју Доџо)

Shinobi Arukiho seminar held

Posted on Categories Uncategorized

06112011163159876970.jpg
Myths and legends tied to the invisible movement of the japanese ninja warriors have been completely clarified on the seminar that took place in the wonderful forest of Mlaka today, on the summit of mount Lipac.

The students that participated in this event, had the opportunity to learn three techniques meant for silent movement through different surfaces, namely dry leaves, wooden floors and narrow passages.

Instructor Dovezenski, in a deeply detailed manner explained the techniques followed by practice by the student on improvised obstacle courses.

The last practice that the students did, gave them an especially hard time and required tremendous attention to detail. The practice consisted of a wet paper placed upon an old log by shidoshi Dovezenski, and the students were required to remove0611201116314658796.jpg the tetsubishi out of their way by using a special kind of step after feeling the tetshubishi under their feet.
 
During the demonstration done by the instructor, the students were barely waiting to try the technique – but after some unsuccesful tries, they realized how much training is required for them to succeed.

During this seminar the weather conditions were more than good, considering we`re at the end of this month of the year.

Одржан семинарот Шиноби Арукихо

Posted on Categories Почетна

06112011163159876970.jpgМитовите и легендите поврзани со невидливото движење на јапонските нинџа воини се целосно разјаснети за учесниците на семинарот што денес се одржа во прекрасната шума Млака во подножјето на планината Липац.

Учениците кои присуствуваа на овој настан, имаа можност да учат три техники наменети за тивко движење преку различни површини односно суви лисја, дрвени подови и тесни премини.

Инструкторот Довезенски, на многу детаљен начин ги објаснуваше сите техники, а потоа на импровизирани полигони, истите беа вежбани од страна на неговите ученици.

Особено внимание, но и многу мака, им зададе последната вежба која се состоеше од дискретно движење преку старо стебло, a на кое, шидоши 0611201116314658796.jpgДовезенски постави влажна хартија. Потоа на хартијата беа поставени тетсубиши, кои учениците требаа да ги почуствуваат под нозете и да ги истуркат со специјален чекор надвор од патеката на движење.
За време на демонстрацијата изведена од инструкторот, учениците едвај чекаа да ја направат техниката, но после неколкуте неуспешни обиди, сфатија колку многу тренинг е потребно за да успеат.

Инаку, за време на семинарот, временските прилика беа и повеќе од добри, со оглед на тоа што изминува претпоследниот месец од годината.