Семинар во природа – Зимски нинџа тренинг

Posted on Categories Почетна

 e6134b4c-b810-4f33-a68e-5e58d9751354.jpgВо недела, на 07 декември, Нинџутсу Сојузот Буџинкан Македонија ќе
одржи семинар во природа на тема: Зимски нинџа тренинг. Ќе се работат
техники на напад и одбрана со и без оружје, техники на бешумно движење,
изненадување на противникот, прикрадување и слично. 
Ова ќе биде одлична можност да ги испробате техниките што ги учите во
доџо, но сега во малку поинакви услови – ниска температура, влажен
воздух и земја и облечени во дебели алишта (како во јорои оклоп).
Затоа ве повикуваме, сите кои сте во можност, од почетници до напредни,
да ги спремите вашите ранци за во природа и да ја почуствувате
разликата.    

Ден: 07 декември (2008)

Место: „Јоевска Маала“ на Липац

Програма:    08.00 часот – поаѓање од Скопје
                     10.00 часот – пристигнување
                     10.00 -15.30 часот – теоретски и практичен дел
                     16.30 – тргнување кон Скопје

Цена: 1.000 денари (во цената е вклучено: семинарска такса и превоз)

Апел за помош од Буџинкан Македонија / Appeal for help from Bujinkan Macedonia

Posted on Categories Почетна

Драги боречки пријатели, членови и подржувачи на Буџинкан Македонија.
Дојде време вашата вештина и хуманост да ја ставите на испит. Како што
секогаш разговараме и тврдевме за време на часовите, дека никогаш не
можете да знаете кога и како ќе ви затреба вештината за помош, или,
пак, ќе му затреба на некој друг, дојде време тоа искуство да го
испробате во сабота (22.11.2008).
Имено, од нашето школо се побара помош да учествуваме во акција за
пронаоѓање на исчезнато лице, на возраст од околу 80 години, кое
последен пат, пред две недели, било видено во близина на селото
Мирковци на планината Скопска Црна Гора. Во акцијата ние ќе учествуваме
како асистенти на полицијата од полициската станица од Мирковци, но
сепак, тежината во потрагата ќе биде на наша страна, бидејќи се очекува
голем одзив од нас.
Затоа, апелираме, до сите наши членови и пријатели, да земат учество во оваа хумана акција.
Зборно место: пред полициската станица во село Мирковци, сабота, во 07.00 часот .

***********************************************************

Dear buyu, members and friends of Bujinkan Macedonia. Time has come to
put our ability and humanity to test. As we use to say, during the
training in the dojo,  that we never know when ninjutsu is going to be
used for any help, that time has come, Saturday (22.11.2008).
Namely, from our dojo is requested help to take participation in action
to find mising person, about 80 years old, who was last seen, two weeks
ago, near by the willagе Mirkovci, on the mountain Skopska Crna Gora.
We will assist police force, and there are many еxpectations from us.
There for, we appeal, to all our members and buyu, to take assistance in this human action.
Meeting place: police station in the wilage Mirkovci, saturday, at 07.00 hour.

Таи Каи II Македонија 2008 успешно заврши / Tai Kai Macedonia 2008 held

Posted on Categories Почетна

a64ebb75-22f0-4eaf-905b-6783cd0ac6a1.jpgСеминарот „Таи Каи Македонија II 2008“ помина во величенствена и
незаборавна атмосфера и сигурно ќе биде настан што долго време ќе се
памети.
Учителот Штефен Фролих, со својот необичен стил на борба и подучување,
уште еднаш ни потврди дека убавината на Буџинкан е во различноста и
дека секој мајстор може да понуди нешто ново и вредно за секого од нас.
А после пет дена поминати со него, навистина научивме многу.
На семинарот присуствуваа околу 30 учесници од три земји, Германија,
Црна Гора и Македонија. Со желба да учат од шиханот Штефен Фролих, од
Германија допатуваа шидоши Пино Дуранте и шидоши Штефен Шулц.
Во четврокот (30.10.2008), на регуларниот тренинг подучуваа главниот
инструктор на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски и шидоши Штефен
Шулц. Се вежбаа техники на одбрана од нож, и сите беа презадоволни од
покажаното. Уште таа вечер можеше да се почуствува дека семинарот ќе
помине во одлична атмосфера.
Следниот ден, на шиханот и на неговите ученици од Германија им беше
презентирана една од најстарите мегалитски опсерватории во светот – Кокино.
Ги однесовме во авантура што ќе ја паметат цел живот. Енергијата
собрана на тоа место можеа да ја почуствуваат со сите сетила.
Што се однесува да самиот семинар, нема зборови да се опише атмосферата
што цело време лебдеше во воздухот. Се вежбаше со насмевка на лицата,
со голема желба за учење во срцата. Подучувањето на учителот Штефен
Фролих беше на навистина високо ниво. Првиот ден, сите се обидуваа да
ги повторуваат покажаните техники и да ја разберат нивната поента, но
веќе вториот ден, на сите им стана јасно што учителот сака да не научи
на овој Тогакуре Рју семинар. До крајот на семинарот, сите ученици го
разбраа принципот на Буши Ва, преку катите што се разработуваа двата
дена. Задоволен од квалитетот и знаењето на сенсеи Довезенски, учителот
Фролих честопати бараше од него да земе учество во подучувањето и да го
покаже својот начин на борба и изведување на катите и техниките.
Што се однесува до дружењето, како и секој пат, не изостана ниту сега.
Сите пет дена на гостите им беа покажувани убавините на нашата земја,
начинот на исхрана и на живот (што посебно ги воодушеви), како и
духовните вредности кои ги поседуваме. Се разви некој посебен однос
меѓу нас, што не може да се воспостави секогаш и со секого. Се роди
прекрасно пријателство.
Многу ресторани и гостилници, добра храна и вино, подароци, многу
историја, многу настани за пет незаборавни дена. Многу пофалби за нас
од страна на учителот Штефен Фролих, многу убави зборови од страна на
неговите ученици Пино и Шулц. Многу позитивни чуства. Пријателство за
цел живот.

*****************************************************************

The
“Tai Kai Macedonia II 2008” seminar has been conducted in magnificent
and unforgettable atmosphere, and it will remain in the long lasting
memory of the participants.
The
sensei Steffen Frohlich, with his unusual style of fighting and
teaching, has once again proved that the beauty of Bujinkan is in its
varieties and that any master can offer something interesting and
valuable for all of us. After the five days we have spend with him,
we’ve truly learned a lot.
Participants from three countries took part at the seminar: Germany, Montenegro and Macedonia. Being eager to learn more from the shihan Steffen Frohlich, shidoshi Pino Durante and shidoshi Steffen Schulz have arrived from Germany.
The regular training on Thursday (30.10.2008) was lead by the main Bujinkan Macedonia
instructor – Igor Dovezenski, and the shidoshi Steffen Schulz.
Techniques for defense from a knife were practiced and everybody was
more than satisfied with what was presented. That evening showed that
the seminar will have a great atmosphere.
The
next day, to the shihan and to his German students, one of the oldest
megalithic observatory in the world – Kokino, was presented. We have
taken them to the adventure they will remember for the rest of their
lives. The energy collected at that place could have been felt with all
senses.
Regarding
the seminar, no words can describe the atmosphere that floated in the
air. Everybody practiced with the smile on their faces, in their hearts
– a great will to learn. The teaching of the master Steffen Frohlich
was on a really high level. At the first day, everybody tried to repeat
the techniques and to understand its point, but already the second day,
everybody was clear what the master is trying to teach on this Togakure
Ryu Seminar. Until the end of the seminar all the students understood
the principle of Bushi Wa,
through the kata practiced during these two days. Satisfied from the
quality and the knowledge of the sensei Dovezenski, the master Frohlich
often asked him to show his way of fight and his way of presenting kata
and the techniques.
In
regards to the fun and entertainment, as always, it was not lacking.
All the five days of their stay, the guests were shown the beauties of
our country, the way of life, food (which especially delighted them) as
well as the spiritual values we possess. A special relationship between
us was developed. Something that cannot be developed always and with
everybody. A true great friendship was born.
Many restaurants and cafes, good food and vine, many presents, a lot of history – a lot of it in these five unforgettable days.  Much
gratitude for us from the master Frohlich, many good words from his
students Pino and Schulz. Many positive feelings. A friendship for
life.