Jissen Heiho® seminar held

Posted on Categories Uncategorized

121120120742422.jpgInstructor Igor Dovezenski this weekend promoted the system Jissen Heiho (Real combat strategies), which attracted great interest from the members of Bujinkan Macedonia.
The two-day training was located in the Hombu Dojo of the organization Taiyou e no Michi, with participation of ten students.

Instead of a report for the event, we are going to write down some of the impressions of the participants, which were published in the formal Forum of Taiyou e no Michi.

„The spot that was missing is exactly Jissen Heiho. At least I felt that way, after what I saw and heard.
From valid reasons I was the only one who didn’t train, but believe me I enjoyed, even though I felt like crying, sitting next to the fireplace.
The kamae has a combat, aggressive stance. The trainings were hard, dynamic, good for the eye, and even 121120120743024.jpgfor the body. The students `slapped` each other nicely, they didn’t give up until the last moment, sacrificed themselves and pushed their maximum. They were happy and content, even though they had bruises everywhere. Their condition increased even more, because Jissen Heiho is like that – dynamic, fast, aggressive. Regarding the content, every strike and technique, Sensei explained it in detail. What was the reason to `insert` it, where it comes from and when it`s used. Everything has a reason. Nothing is done by accident or by memorization. That helped a lot to the students to better understand Jissen Heiho. I asked Sensei whether he planned to `insert` this to the trainings in Skopje? He answered: „NO, this is only for those who want more, who want to better themselves on this field. I am instructor for koryu, and it shall remain like that. This is only enrichment.“
I recommend Jissen Heiho, it will complete you as a fighter. In every way.“ – Marko O.

„Jissen Heiho is fun to the `bones`! Those five minutes of randori feel like an eternity and exhaust you as physically and mentally as one training in the dojo, but the feeling afterwards is FANTASTIC!
Two days with great company, a lot of `fighting` and laughter, far from the city and the problems. From the head, to the legs, I think there is no part of my body that is not aching, but the feeling is great.“ – Miron C.121120120742563.jpg

„It is good that my fingers don’t hurt, so I can type on the keyboard, after the seminar Jissen Heiho!
This is my first seminar in the Hombu Dojo and I have many impressions.
The technique that Sensei has `put together` is a lot different from what we train on the regular trainings. Even though the strikes are contained in koryu, the stances, the dynamics and the condition that is requires is something new.
We acquainted ourselves with part of the basics of Jissen Heiho and I think that it will get even more fun afterwards, but I’m not so sure about that, we haven’t even tried a real sparring yet :).
Fantastic training and weekend too with fantastic fighters.“ – Vlado A.

After the finish of the two-day training, by request of the students, it was arranged every second weekend in the month to be reserved for Jissen Heiho.

Одржан семинарот за Џиссен Хеихо®

Posted on Categories Почетна

121120120742422.jpgИнструкторот Игор Довезенски викендов го промовираше
системот Џиссен Хеихо (Реални борбени стратегии), при што предизвика голем
интерес кај членовите на Буџинкан Македонија.
Дводневниот тренинг се одржа во Хомбу Доџо-то на
организацијата Пат кон Сонцето, а учество земаа десет ученици.

Наместо извештај за настанот, ќе пренесеме само дел од импресиите на учесниците,
а кои беа објавени на службениот Форум на Пат кон Сонцето.

„Точката што
можеби недостасуваше е токму Џиссен Хеихо. Барем јас така го почуствував тоа, после она што го видов и слушнав.
Од оправдани причини бев единствениот што не вежбав, но верувајте уживав, иако ми се плачеше што седев до каминот.
Камаето беше фајтерско,
агресивно и ’шизички’. Тренинзите напорни, динамични, убави за око, а уште поубави за тело.121120120743024.jpg
Се ’лупаа’ убаво, не се ’даваа’ до последен момент, се жртвуваа и трудеа
максимално. Беа
среќни и задоволни, иако
беа изудирани речиси секаде. Кондицијата им скокна уште
повеќе, бидејќи Џиссен Хеихо е таков – динамичен, брз, агресивен.
Што се однесува до содржината, секој удар или техника, сенсеи детаљно ја образложи. Која
била причината да се ’вметне’, од каде доаѓа и кога се користи. Се има причина. Ништо не е на ’тепка’ или на памет. Тоа многу помогна учениците подобро да го разберат Џиссен Хеихо. Го прашав сенсеи дали планира да го ’вметне’ ова на тренинзите во Скопје? Ми рече: ’НЕ, ова е само за тие што сакаат повеќе,
што сакат да се усовршат и на ова поле. Јас сум инструктор за Корју, така и ќе остане. Ова е само надополнување’.
Ви препорачувам дека
Џиссен Хеихо ќе ве подобри многу како борци. Во секој поглед.“ – Марко О.

„Џиссен Хеихо е забавно до коска! Тие пет минути рандори мислиш дека траат вечност и те трошат физички и психички
како за еден цел тренинг во доџо, ама чуството после тоа е ФАНТАСТИЧНО!
Два дена со една супер дружина, многу ’млатење’ и смеење, далеку од градот и проблемите. Од главата, па до нозете, мислам дека нема дел на
моето тело што не е во болка, но чуството е прекрасно.“ – Мирон Ц.
121120120742563.jpg„Добро
е што прстиве не ме болат, па можам да ’тапкам’ по тастатурата, после семинарот Џиссен Хеихо!
Ова ми е прв семинар во Хомбу Доџо-то и импресии имам премногу. Техникава што ја ’склопил’ сенсеи е многу поразлична од тоа што
се работи на регуларните тренинзи. Иако самите удари ги има во корју, ставот, динамиката и кондицијата што
е потребна, се дефинитивно нешто
ново.
Се запознавме со дел од основите на Џиссен Хеихо и мислам дека ќе биде уште позабавно и понатаму, поточно не се знае колку ќе биде забавно, уште не сме почнале со вистински спаринг :).
Фантастичен тренинг и викенд со фантастични борци.„ – Владо А.

По завршувањето на дводневниот тренинг, на барање на
учениците, беше договорено за Џиссен Хеихо да биде резервиран секој втор викенд
во месецот.

Jissen Heiho® seminar: Introduction

Posted on Categories Uncategorized

05112012043318Jissen-Heiho.jpg Jissen (実戦) is combat. Heiho (兵法) means strategy.

Jissen Heiho is a combat strategy developed by
Shidoshi Igor Dovezenski with purpose to adjust the
traditional Japanese martial arts to the time we live in.

Jissen Heiho is not an art!!!

Shidoshi Dovezenski never had, nor will have any desire to create arts, nor to proclaim as their founder. He never doubted the practicality of koryu arts. Quite contrary, he believes that the traditional martial arts are the best way to protect ourselves and the others.

Why then the need of Jissen Heiho?

„Jissen Heiho is a self-defense system, in which the most practical techniques of all traditional martial arts, that I have studied and trained to this day, are incorporated. I didn’t invent anything new, nor I have the need to do such thing. According to me, koryu offers everything that is needed to one individual to defend himself effectively. I just want to gather all my experience on one place and to adjust it to the modern age. Today, in front of the judicature authorities is really hard to prove what self-defense is. The way of combat is changing, really unfair and dirty tricks are used. The combat is changing under the influence of the modern mixed martial arts (MMA). In these conditions it was about time a system to be developed which rely on koryu techniques and which will allow defense prepared in the shortest time.
I repeat, the foundation of Jissen Heiho is nothing else than the best of koryu. Jissen Heiho was born from koryu. Jissen Heiho is koryu.
Without training koryu it is not possible to train Jissen Heiho.“

During the training, safety gear is used to reduce the injuries.

The training is divided on:
– Shinobi Taiso® (conditioning the body, traditional and modern methods)
– Dakentaijutsu (positions, strikes and blocks)
– Jutaijutsu (grips, throws, strangleling, control)
– Ninpo Ne Waza® (combat on the ground)

Controlled free fight (randori) and Atemi no Tanren (conditioning the striking areas) is practiced too.

The training looks like a combination from of old „old school“ way of training in Bujinkan, but with implementation of new methods and techniques.

Reminder!!!

Shidoshi Igor Dovezenski does not „run away“ from the so called Takamatsu-den traditions, from the schools that are studied in Bujinkan, nor from the teachings of soke Masaaki Hatsumi. As always, the basics of his training is consisted of the knowledge acquired in Bujinkan. All those who trained in his dojo know that there are practiced strictly koryu arts and that rarely anyone pays that much attention to the details of the schools.

Jissen Heiho is just a way of training to practically implement the knowledge learned. As a matter of fact, as Shidoshi Igor Dovezenski likes to address those „worried“: „this is just one of the internal ways to `beat` each other honestly and to sweat our bottoms.
Jissen Heiho is strategy, it is not an art. Koryu is always our imperative!!!“

P.S. The training in the dojo in Skopje, as well as in the sections, remains the same – training the classical Japanese martial schools on the traditional way.
Jissen Heiho is going to be practiced every second weekend in the month in the Hombu Dojo and the participation to the classes will be voluntary.

Date: 10/11.11.2012

Location: Taiyou e no Michi – Hombu Dojo
 

Џиссен Хеихо® семинар: Претставување

Posted on Categories Почетна

05112012043318Jissen-Heiho.jpgЏиссен (実戦) е борба. Хеихо
(兵法) е стратегија.

Џиссен Хеихо е борбена стратегија развиена од страна на шидоши Игор Довезенски, со цел да се прилагодат традиционалните јапонски борбени вештини на времето во кое живееме.

Џиссен Хеихо не е вештина!!!

Шидоши Довезенски никогаш немал,
ниту ќе има желба да создава вештини, или, пак, да се прогласува за нивни основач. Тој никогаш не се сомневал во практичноста на корју вештините.
Напротив, тој верува дека традиционалните борбени вештини се најдобриот начин да се заштитиме себеси и другите.

Зошто тогаш потреба од Џиссен Хеихо?

„Џиссен Хеихо е систем на самоодбрана, во кој се инкорпорирани најпрактичните техники од сите традиционални борбени вештини кои досега сум ги проучувал и вежбал. Јас не сум измислил ништо ново, а и немам потреба за такво нешто. Според мене,
корју нуди сето тоа што е потребно на една индивидуа ефикасно да се одбрани. Јас само сакам да го соберам сето мое искуство на едно место и да го прилагодам на новото време. Денес, пред органите на правосудството е многу тешко да докажеш што е самоодбрана. Начинот на борба се менува односно се употребуваат крајно валкани трикови. Борбата се менува под влијание на модерните мешани борачки вештини
(ММА). Во такви услови редно е да се развие систем кој се потпира на корју техники и кој ќе овозможи одбрана подготвена во најкракот можен рок.
Повторувам, базата на Џиссен Хеихо не е ништо друго освен најдоброто од корју. Џиссен Хеихо се роди од корју. ЏиссенХеихо е корју.
Без вежбање корју не е можно да се вежба Џиссен Хеихо.“

За време на тренингот, се користи заштитна опрема со цел да се намалат повредите.

Тренингот е поделен на:

-Шиноби Таисо® (кондиционирање на телото, класични и модерни методи)
-Дакентиџутсу (положби, удари и блокови)
-Џутаиџутсу (зафати, фрлање,
давење, контрола)
-Нинпо Не Ваза® (борба на земја)

Се вежба и контролирана слободна борба (рандори)
и Атеми но Танрен
(кондиционирање на ударните површини).

Тренингот изгледа како комбинација од стариот „олд скул“ начин на вежбање во Буџинкан, но со примена на нови методи и техники.

Потсетување !!!

Шидоши Игор Довезенски не „бега“ од таканаречените Такаматсу-ден традиции, од школите кои се изучуваат во Буџинкан, ниту од учењето на соке Масааки Хатсуми.
Како и секогаш, основата на неговиот тренинг се состои од знаењето стекнато преку Буџинкан. Сите кои што вежбале во неговото доџо знаат дека таму се вежбаат единствено корју вештини и дека ретко кој толку многу внимава на детаљите на школите.

Џиссен Хеихо е само начин на вежбање како практично да се примени наученото. Всушност, како што шидоши Игор Довезенски сака да порача на душегрижниците: „ова е само еден од интерните начини како да се ’размлатиме’ чесно меѓу нас и да ги испотиме задниците. Џиссен Хеихо е стратегија, не е вештина. Корју-то е секогаш наш императив“!!!

п.с. Тренингот во доџо-то во Скопје, како и во секциите, останува ист – вежбање на класичните јапонски борбени школи на традиционален начин.
Џиссен Хеихо ќе се вежба секој втор викенд во месецот во Хомбу Доџо-то и посетувањето на часовите ќе биде на доброволна основа.

Датум: 10/11.11.2012

Место: Пат кон Сонцето – Хомбу Доџо