The seminar Jissen Heiho has been held

Posted on Categories Uncategorized
Fifteen members of Bujinkan Macedonia took part in yesterdays “Jissen Heiho” seminar. Most of the them never before come in contact with this system of combat developed by shidoshi Igor Dovezenski , but their impressions after the seminar were on the highest possible level.
Because of the low external temperatures and the dynamic and furious training inside the dojo, the entire room was filled with moisture, and in certain moments the vapors from the bodies of the trainees lowered the visibility causing a curtain of tiny drops.    
During the event were practiced and trained the techniques of dakentaijutsu, jutaijutsu, ninpo ne vaza and shinobi taiso. Despite the powerful rhythm, at no time did the training lower its dynamic meaning all participants exsibited excellent will to improve their body and mind.
More information for Jissen Heiho —?here
Also, this was the 28th seminar this year and in “Taiyou e no Michi”, and the last one will be held next week.

Одржан семинарот Џиссен Хеихо

Posted on Categories Почетна

Петнаесет членови на Буџинкан Македонија учествуваа на вчерашниот „Џиссен Хеихо“ семинар. Повеќето од нив никогаш порано не се сретнале со овој систем на борба развиен од страна на шидоши Игор Довезенски, но импресиите после настанот им беа на највисоко можно ниво.

Поради ниските надворешни температури и динамичниот и жесток тренинг внатре во доџо-то, целата просторија беше исполнета со влага, а во одредени моменти, испарувањата од телата на вежбачите ја намалуваа видливоста предизвикувајќи завеса од ситни капки.

За време на настанот, се изучуваа и вежбаа техники од дакентаиџутсу, џутаиџутсу, нинпо не ваза и шиноби таисо. И покрај силниот ритам, ниту во еден момент тренингот не ја намали својата динамика односно сите учесници покажаа одлична воља за усовршување на телото и на умот.

Повеќе информации за Џиссен Хеихо ——> тука

Инаку, ова беше 28-иот по ред семинар за оваа година во „Пат кон Сонцето“, а последниот ќе се одржи следната недела.