Shinken Gata Tora no Maki (yondan) – intensive seminar in Hombu

Posted on Categories Uncategorized

„Shinken gata Tora no Maki has many similarities with Kukishinden Ryu. That martial form was created in the late Edo period by Ichiyanagi Kazuma. He was a student of Kano Joshihiro, who was a master of the school Kukishin ryu. For the foundaton of Shinken gata Tora no Maki, techniques from Kukishin ryu (Daken)Taijutsu were taken, as well as the knowledge that Ichiyanagi had of the school Shinden Fudo ryu Taijutsu, that he was also studying at a certain period in his life. The martial system is consisted of kihon and five levels called shodan, nidan, sandan, yondan and godan.“

On 10th and 11th of May, shidoshi Igor Dovezenski is organizing the fourth intensive seminar for this martial system. During the event kata from the fourth level – yondan will be practiced.

On this seminar all students of the Bujinkan Macedonia dojo can participate, as well as of the Organization for teaching traditional Japanese martial arts – Taiyou e no Michi.

Subject: Shinken gata Tora no Maki (yondan)

Date: 10th/11th May, 2014

Location: Hombu Dojo – Taiyou e no Michi

Equipment: keiko gi and obi (mudansha) / keiko gi and hakama (yudansha)

Applying and information of the Forum, in the dojo or by e-mail.

Шинкен Гата Тора но Маки (јондан) - интензивен семинар во Хомбу

Posted on Categories Почетна

„Шинкен гата Тора но Маки има доста сличности со Кукишинден Рју. Таа борбена форма била создадена во доцниот Едо период од страна на Ичијанаги Казума. Тoj бил ученик на Кано Јошихиро, кој, пак, бил мајстор за школата Кукишин рју.
За основа на Шинкен гата Тора но Маки се земени техниките од Кукишин рју (Дакен)Таиџутсу, како и сознанијата кои Ичијанаги ги имал од школата Шинден Фудо рју Таиџутсу, која што исто така ја изучувал во одреден период од животот.
Борбениот систем се состои од кихон и пет нивоа наречени шодан, нидан, сандан, јондан и годан“.

На 10 и 11 мај, шидоши Игор Довезенски ќе го одржи четвртиот интензивен семинар за овој борбен систем. За време на настанот ќе се вежбаат катите од четвртото ниво – јондан.

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на доџо-то Буџинкан Македонија, како и на Организацијата за изучување на традиционални јапонски борбени вештини – Пат кон Сонцето.

Тема: Шинкен гата Тора но Маки (јондан)

Ден: 10/11 мај, 2014

Место: Хомбу Доџо – Пат кон Сонцето

Опрема: кеико ги и оби (муданша) / кеико ги и хакама (јуданша)

Пријавување и информации на Форум, во доџо или на и-мејл.

Теншин Шоден Катори Шинто рју семинар во Македонија

Posted on Categories Почетна

На 26/27 април, 2014 година, во организација на Пат кон Сонцето, ќе се одржи меѓународен семинар за Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу. 

Повеќе информации за настанот, можете да прочитате на официјалната веб-страница на Организацијата: