Outdoor seminar: Shinobi Arukiho

Posted on Categories Uncategorized

On the 6th of November, the penultimate seminar for 2011 will be held, with the subject: shinobi arukiho (methods of stealth movement).

On this seminar all students of Bujinkan Macedonia / Taiyou e no michi can participate.
30102011164457Aruki.jpg

Required equipment for training: strong legs and tabi (sneakers with soft soles for those who don`t have tabi).
Theme: Shinobi Arukiho (methods of invisible movement)

Date: 06.11.2011 (Sunday)

Place: Mlaka

Program:

08.00 hours – departure from Skopje
09.00 hours – arrival
10.00 – 15.00 hours – theory and practice
16.00 hours – return to Skopje

Семинар во природа: Шиноби Арукихо

Posted on Categories Почетна

На 06 ноември, ќе се одржи претпоследниот семинар во природа за 2011 година, на тема: шиноби арукихо (начини на невидливо движење).

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.30102011164457Aruki.jpg

Потребна опрема за вежбање: цврсти нозе и таби (тие што немаат, патики со мек ѓон)

Тема: Шиноби Арукихо (начини на невидливо движење)

Ден: 06.11.2011 (недела)

Место: Млака

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

10.00 -15.00 часот –
теоретски и практичен дел

16.00 враќање назад

A succesfull `The strength of Yari – tactics and strategy` seminar

Posted on Categories Uncategorized

17102011065618jari765.jpgThe seminar titled `The strenght of Yari – tactics and strategy`, which yesterday took place on the hill Orljak, opened new prospects for the students who attended the event.

Namely, while last year they enjoyed exploring the efficiency and power of the spear, this time they were completely convinced of it`s efficiency and supremacy against an opponent armed with a different weapon.

The seminar began with a lecture and a training about the basic techniques of striking and blocking with a katana (sword) and with yari (spear). Then it carried on to a practice of different battle scenarios (katas) which included spear against sword and spear against spear.
At the end, formational combat techniques were practiced, and same as last year, the students of 17102011065636jari987.jpgBujinkan Macedonia enjoyed the variety of tactics and strategy of this way of combat.

Regarding the weather conditions, during the day they were constantly changing from sunny to cloudy and vice versa, but the temperature at some times was extremely low while the north wind was trying to diminish the will of the attendees unsuccesfully. After the end, some of them asked this seminar, next year to be a two-day seminar.

Одржан семинарот „Силата на Јари - тактика и стратегија“

Posted on Categories Почетна

17102011065618jari765.jpgСеминарот со наслов „Силата на Јари – тактика и стратегија“, што вчера се одржа на падините на ридот Орљак, отвори нови видици за учениците што учествуваа на настанот.
Имено, ако минатата година уживаа откривајќи ја силата и моќтта на копјето, овој пат стопроцентно се уверија во неговата ефикасност и надмоќ во однос на противникот вооружен со друго оружје.

Семинарот започна со предавање и тренинг на основните техники на удирање и блокирање со катана (сабја) и со јари (копје). Потоа се продолжи со увежбување на различни борбени сценарија (кати) и тоа: копје против меч и копје против копје.
На крајот, се вежбаа техники на формациска борба, а како и минатата година, така и оваа, учениците на 17102011065636jari987.jpgБуџинкан Македонија уживаа во разновидноста на тактитата и на стратегијата на овој начин на војување.

Што се однесува до временските услови, во текот на денот постојано се менуваше од сончево на облачно и обратно, но температурата на воздухот на моменти беше исклучително ниска, додека ветерот што дуваше од север неуспешно се трудеше да ја намали вољата кај учесниците. По завршувањето на семинарот, некои од нив побараа овој семинар следната година да биде дводневен.

The strength of Yari – tactics and strategy

Posted on Categories Uncategorized

06102011054035jariseminar.jpgAfter last year`s `The strength of Yari` seminar, this year we decided to have another one with a similar theme. The difference will be in that we won`t be learning any kata this year, but techniques concerning defense from swords, spears as well as formation fighting. Toward that end, we will practice on specially prepared practice dummies, in order to feel the spirit from the past as well as to gain a more realistic picture of spear combat.

`The school of Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu uses the following weapons: Yari (spear), Ono (war axe), O Tsuchi (warhammer), Tachi (sword) and Naginata. The legend says that one night, a demon (Tengu) came to the founder of the art in a dream and taught him the secrets of Yari combat. These techniques are even today considered the biggest secret of the school.`

On the 16th of october, the instructor Igor Dovezenski will hold the 10th outdoor seminar this year.
This outdoor seminars in the Bujinkan Macedonia dojo are it`s trademark and regularly held from the very founding of the Taiyou e no Michi organization.
We believe that training in an urban and closed environment can never get us close to feeling the battle conditions on the battlefields, so we regularly hold outdoor seminars and try to get a glimpse of the spirit of the past.

Any member of the Bujinkan Macedonia / Taiyou e no Michi can take part on this seminar.

Required equipment: bokken and yari

Theme: The strength of Yari

Date: 16.10.2011 (Sunday)

Location: Slepo Kolo

Schedule:

08.00 hours – departure from Skopje

09.00 hours – arrival

10.00 -16.00 hours –
theory and practice

17.00 hours – return to Skopje

Силата на Јари - тактика и стратегија

Posted on Categories Почетна

06102011054035jariseminar.jpgПо минатогодишниот многу успешен семинар „Силата на јари-то“, оваа година одлучивме да одржиме уште еден сличен. Разликата ќе биде во тоа што овој пат нема да се изучуваат кати, туку ќе се работат само техники на одбрана од меч, одбрана од копје, како и формациско борење.
За таа цел, ќе се вежба на специјално подготвени кукли за да може да се почуствува духот на минатото, но и да се добие пореална представа за тоа како изгледала борбата со копје.

„Школото Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу
ги користи следниве оружја: Јари (копје), Оно (воена секира), О Тсучи (голем
чекан), Тачи (меч) и Нагината. Легендата вели дека една вечер демонот (Тенгу) му
дошол на сон на основачот на вештината и го научил како да се бори со Јари.
Овие техники и ден-денес се сметат за најголема тајна на школата.„

На 16 октомври, инструкторот Игор
Довезенски ќе го одржи 10-тиот семинар во природа за оваа година.
Семинарите во природа се заштитен знак на доџо-то Буџинкан Македонија и се одржуваат уште од самото основање на организацијата Пат кон Сонцето.
Ние веруваме дека тренингот во урбан и затворен простор никогаш не може да ни ги доближи условите на борбата што се одвивала на бојните полиња, па затоа редовно одиме во природа и се обидуваме да го осетиме духот на минатото.

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Потребна опрема за вежбање: бокен и
јари

Тема: Силата на Јари-то

Ден: 16.10.2011 (недела)

Место: Слепо Коло

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

10.00 -16.00 часот –
теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад