Yumi Ya Jutsu (Bow and Arrows)

Posted on Categories Uncategorized

27042011113413za_yumi_ya_2011.jpg
The art of handling bow and arrows was mandatory to learn by each of the Japanese bushi (warriors) and was one of the most important until the emergence of firearms (tetupo). The usage of bow and arrows remained popular until the 17th century, but in this period, more towards the goal of spiritual improvement of the samurai. On the other hand, the shinobi warriors kept this weapon in practical use, because of it`s simple manufacturing process and the it`s ability to be used silently.

On 15.05.2011 (Sunday), the School for classical martial arts Bujinkan Macedonia is organizing a seminar, titled: Yumi Ya Jutsu (the art of bow and arrows).

On the seminar, various ways of manufacture will be studied, as well as body postures when shooting it. Additionally, the students will have the opportunity to learn the strategy ti use in different situations.

The seminar is open to every member of Bujinkan Macedonia.
 
Date: 15.05.2011 (Sunday)

Location: Orlova Chuka

Program:
08.00 – departure from Skopje
09.00 – arrival
10.00 – 17.30 – theory and practice
18.30 – return

This seminar will take place regardless of the weather conditions.

Јуми Ја Џутсу (лак и стрела) семинар во природа

Posted on Categories Почетна

27042011113413za_yumi_ya_2011.jpgВештината на ракување со лак и стрела била
задолжителна за изучување од страна на јапонските буши (воини) и била
една од најважните се до појавата на огненото оружје (Тетупо).
Употребата на лакот и стрелата останала популарна и по 17 век, но сега
повеќе за духовно надградување на самураите. Од друга страна, кај шиноби
воините, ова оружје и понатаму ја задржало практичната примена поради
едноставната изработка и тишината при неговото користење. 

На 15.05.2011 година (недела), Школото за класични борбени вештини Буџинкан Македонија, организира семинар во природа на тема Јуми Ја Џутсу
(вештина на гаѓање со лак и стрела).

На
семинарот
ќе се научат начините на изработка на лак и стрела, како и положбите на
телото при гаѓање. Освен тоа, учениците ќе имаат можност да научат каква
стратегијата треба да се употреби во различни ситуации.

Семинарот е отворен за сите членови на Буџинкан Македонија.

Ден: 15.05.2011 (недела)

Место: Орлова Чука

Програма:
08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
10.00 -17.30 часот – теоретски и практичен дел
18.30 враќање назад

Семинарот ќе се одржи без разлика на временските услови.

A successfull Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu seminar

Posted on Categories Uncategorized

10042011215910sfrd1.jpgThis seminar was one of those that one never forgets. Great training, beautiful blue sky, yellow sun and discipline that can only be found in a traditional dojo. 

The seminar took place in the Kornishor location, on the eastern slope of mountain Lipac. We got there moving with a steady and stable rhythm. After the short introduction with the subject and training plan, instructor Igor Dovezenski started teaching.

During the entire day we studied and practiced
10042011215928sfrd2.jpga total of 21 kata. At the beginning, we practiced three kata from the first level, known as Ten no Kata: Gekkan, Setsuyaku and Musan. After each kata, instructor Dovezenski showed two henka (variations) for each of the kata shown. From the second level, Chi no Kata, we practiced Riken, Shinken and Raiken, which were later studied in detail through a few of their variations. The third level, Shizen Shigoku no Kata, was practiced through the kata: Tai Nagashi, Kobushi Nagashi and Fubatsu.

During the short brakes, the students had the possibility to learn more about the ways of finding food in the outdoors, zen meditation  as well as the differences between the customs and traditions in the Japanese and Macedonian cultures. There wasn`t a shortage on the lectures about the renown places on the Lipac mountain either, which can be found almost everywhere on the mountain –  and considering that instructor Dovezenski is an ethnologist, the students attending this seminar enjoyed listening to him

10042011215945SFRD3.jpgEven though the seminar was supposed to end around 17.00, it was extended to almost three hours more, and we arrived in Skopje at 21.00 hours. That was because we decided to visit the beautiful Beljakovski monastery towards the end of the event. Descending from the mountain, those that participated in the seminar expressed their regret – they didn`t want to return and walked the path down the mountain with sadness. Their only comment on this seminar was that there is no better training than the one done outdoors, especially when it`s on the mountain with mystical beauty – Lipac.

Одржан семинарот Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу

Posted on Categories Почетна

10042011215910sfrd1.jpgОва беше еден од
оние семинари кои никогаш нема да се заборават. Одличен тренинг, прекрасно сино
небо, жолто сонце и дисциплина каква што доликува на едно традиционално доџо.

Семинарот се
одржа во месноста Корнишор, на источните падини на планината Липац. Дотаму
стигнавме движејќи се со рамномерен, но стабилен ритам. По краткото запознавање
со темата и планот за работа, инструкторот Игор Довезенски започна со
подучувањето.

Во текот на
целиот ден се проучуваа и вежбаа вкупно 10042011215928sfrd2.jpg21 ката. За почеток се обработија три
кати од првото ниво, познато како Тен но Ката, и тоа: Геккан, Сетсујаку и Мусан.
Потоа за секоја ката инструкторот Довезенски покажа по две хенки (варијанти). Од
второто ниво односно Чи но Ката, беа вежбани: Рикен, Шинкен и Раикен, кои подоцна
исто така беа проучувани и преку неколкуте варијанти. Третото ниво, Шизен
Шигоку но Ката, беше изучувано преку катите: Таи Нагаши, Кобуши Нагаши и
Фубатсу.

За време на кратките паузи, учениците имаа можност да научат нешто повеќе и за начините
на исхрана во природа, за зен медитацијата како и за разликите и сличностите меѓу
обичаите и обредите во македонската и јапонската култура. Не изостанаа ниту предавањата
поврзани со култните места кои на планината Липац ги има речиси на секој чекор,
а со оглед на тоа дека инструкторот Довезенски е етнолог по професија,
учесниците на семинарот уживаа слушајќи го.

10042011215945SFRD3.jpgИако беше предвидено семинарот да заврши околу 17.00, тој беше продолжен
за речиси три часа, така што во Скопје пристигнавме во 21.00 часот. Тоа се должеше поради посетата на преубавиот Бељаковски Манастир на крајот од настанот. Симнувајќи се од планината, учесниците на семинарот изразија жалење поради тоа што треба да се вратат во Скопје и безволно се симнуваа надолу.
Нивната единствена оценка беше дека нема подобар тренинг од оној во природа особено кога станува збор за семинар на планината со мистична убавина-Липац.

Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu outdoor seminar

Posted on Categories Uncategorized

04042011140749SFR87.jpg
The school Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu is known for its natural motions. One of the rules  of this ryu-ha is to build a dojo in the outdoors and to practice there in harmony with our surroundings and nature.

On the 10th of April (2011), instructor Igor Dovezenski will teach a seminar titled: “Shinden Fudo ryu – the next step“.

At this event, we intend to practice a couple of kata, first in their original form from the dnsho, and afterwards through henka that will raise the level of these kata by adding different elements to them.

All students from the Bujinkan Macedonia / Taiyou e no michi can take part in this seminar.

Required equipment: gi, obi and tabi (for those that have them).

Date: 10.04.2011 (Sunday)

Location: Kornishor

Program:
08.00 hours – departure from Skopje
09.00 hours – arrival
10.00 -16.00 hours –
theory and practice
17.00 return

For further information, feel free to contact us through our e-mail.

Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу семинар во природа

Posted on Categories Почетна

04042011140749SFR87.jpgШколата Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу е позната по своите природни движења. Едно од правилата на оваа рју-ха вели дека е потребно да изградиме доџо во природата и таму да вежбаме ускладени со опкружувањето и универзумот.

На 10 април (2011), инструкторот Игор
Довезенски ќе одржи семинар на тема: „Шинден Фудо рју – следниот чекор“.

На овој настан предвидено е да се вежбаат неколку кати, најпрвин според деншо-то во нивната традиционална и оригинална форма, а потоа истите да се вежбаат преку хенки кои ќе ги подигнат катите на повисоко ниво преку додавање разни елементи во нив.

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Потребна опрема за вежбање: ги, оби и таби (за тие што имаат)

Ден: 10.04.2011 (недела)

Место: Корнишор

Програма:
08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
10.00 -16.00 часот –
теоретски и практичен дел
17.00 враќање назад

За повеќе информации, слободно контактирајте не преку нашиот и-мејл.

A successfull woman self-defense workshop

Posted on Categories Uncategorized

03042011180735rabot2.jpgTen members of the gentler sex, almost all of them members of Bujinkan Macedonia, successfully mastered the combat techniques during today`s “Female self-defense workshop“.

As already known, this event takes place every two years, and it is intended especially for girls (women) from our school, with the goal of better introducing them to the principle and way of the legendary Japanese she-warriors, known as kunoichi.

The theme of this year`s workshop was “Hidden weapons in the female purse“. Towards that goal, instructor Igor Dovezenski chose the items which are present in every woman`s purse and with each of them demonstrated three techniques. Afterwards, the girls practiced the movements among themselves, and each of them had the chance of trying it by being attacked by sempai Marjan Proshev.

Four hours passed incredibly fast, which for
 03042011180721rabot1.jpgthe girls was a sign that the workshop passed in a fun atmosphere. At the end, certificates were given to those that took part, in order to give those attending a token by which they will remember this wonderful event.

As for our ladies and their readiness, we can say that their advancement in the Japanese classical martial arts is more visible and obvious with each passing year, and their capacity and talent are at a high level indeed.

Одржана Работилницата за самоодбрана за жени

Posted on Categories Почетна

03042011180735rabot2.jpgДесет припаднички на
поубавиот пол, речиси сите членки на хомбу доџо-то на Буџинкан Македонија, успешно
ги совладуваа техниките на борба за време на денешната “Работилница за
самоодбрана за жени“.

Како што е веќе познато,
овој настан се одржува на секои две години, а наменет е специјално за девојките
односно жените од нашето школо, со цел подобро да се запознаат со принципите и
начинот на борба на легендарните јапонски воинки познати под името куноичи.

Темата на овогодинешната Работилница беше „Скриените оружја во женската
чантичка“. За таа цел, инструкторот Игор Довезенски ги одбра
предметите кои се неизбежен детаљ во секоја женска чанта и со секој од нив
демонстрираше по три техники. Потоа девојките ги вежбаа движењата меѓу себе, а сите
имаа можност техниката да ја испробаат преку реален напад од страна на семпаи
Марјан Прошев.

Четирите саати „летнаа“ неверојатно брзо, што за 03042011180721rabot1.jpgучесничките беше знак дека Работилницата
 поминала во многу забавна атмосфера. На
крајот беа доделени сертификати за учество, со цел учесничките да имат спомен
од овој прекрасен настан.

Што се однесува до нашите дами и до нивната подготвеност, може да се каже дека
нивниот напредок во јапонските класични борбени вештини со секоја година е се повидлив и
поочигледен, а нивниот капацитет и талент се на многу високо ниво.