Seminar in Gradsko held

Posted on Categories Uncategorized

28052012025843gradsko89897.jpgShidoshi ho Marjan Proshev and shidoshi ho Marko Opachikj, this Sunday held a seminar for the section of Bujinkan Macedonia in Gradsko. This is the last of the series of seminars that the younger instructors taught in this community, and the reason is the upcoming kyu-testing which will take place at the end of June.

This is the first testing in the section in Gradsko, and also the first testing that Proshev and Opachikj will lead. After the event, the leader of Bujinkan Macedonia, shidoshi Igor Dovezenski, officially is going to appoint the younger instructors responsible for the work of Bujinkan Macedonia – Gradsko (shibu dojo).

For the time being, shidoshi ho Proshev and shidoshi ho Opachikj are content with the work of this section and they expect the progress to continue, and that can only be achieved with hard and merciless training.

P.S. On this photo is one of the younger members of Bujinkan Macedonia – Gradsko Shibu Dojo, candidate for the test of 10th kyu.

Одржан семинар во Градско

Posted on Categories Почетна

28052012025843gradsko89897.jpgШидоши хо Марјан Прошев и шидоши хо Марко Опачиќ, во неделата одржаа семинар во секцијата на Буџинкан Македонија во Градско.
Ова е последен од серијата семинари што помладите инструктори ги одржаа во оваа општина, а по повод претстојното полагање кое што ќе се одржи кон крајот на јуни.

Ова ќе биде прво полагање што ќе се одржи за секцијата во Градско, а истовремено и прво полагање кое ќе се одржи под водство на Прошев и Опачиќ. По полагањето, водачот на Буџинкан Македонија, шидоши Игор Довезенски, официјално ќе ги назначи помладите инструктори за одговорни за работата на Буџинкан Македонија – Градско (шибу доџо).

Инаку засега, шидоши хо Прошев и шидоши хо Опачиќ се задоволни од работата на оваа секција и се надеваат дека напредувањето и понатаму ќе следи, а тоа може да се постигне само со напорен и беспоштеден тренинг.

п.с. На фотографијата е еден од помладите членови на Буџинкан Македонија – Градско Шибу Доџо, кандидат за полагање за 10 кју.

Kenjutsu under the stars of Lipac

Posted on Categories Uncategorized

The school of classical Japanese martial arts Taiyou e no16052012045746Ken_Lipac9u9h.jpg Michi, beside the schools of Bujinkan, also nurtures other koryu arts, among them Ono ha Itto ryu Kenjutsu (Takeda den). We are members of the organization Daito Ryu Aikibudo Daito Kai, led by sensei Antonino Cherta, the only nonjapanese shihan for Daito ryu Aikijujutsu. Therefore, in his honor, every year we keep this traditional seminar named: „Kenjutsu under the stars of Lipac“.

The school Ono ha Itto ryu was mandatory for the members of the powerful samurai clan Takeda. The legendary warrior Sokaku Takeda, also known as the last samurai, had gotten a menkyo kaiden (license for acquired knowledge) for this kenjutsu ryu ha.

This is what we eagerly awaited for months. Two-day outdoor training, on the top of the legendary mountain Lipac. During the day, three trainings will be held, and the evening will be reserved for hanging out around the fire, followed by tasty beans and several beers.

Date: 09/10 June, 2012 (departure from Skopje at 07.00)

Location: under the stars of the mountain Lipac

Equipment: tent (those that have), sleeping bag, keiko gi, kyahani or tall socks (against the ticks), bokuto (you can take a spare one), food and water.

For additional information you can reach us by phone.

The seminar is open for everyone, beside the style or the art.

If you need equipment, freely contact us.

This event will be held no matter of the weather conditions.

Кенџутсу под ѕвездите на Липац

Posted on Categories Почетна

Школото за класични јапонски борбени вештини Пат 16052012045746Ken_Lipac9u9h.jpgкон Сонцето, освен
школите на Буџинкан, негува и други корју вештини, меѓу кои и Оно ха
Итто рју Кенџутсу (Такеда ден). Членови сме на организацијата Даито Рју Аикибудо
Даито Каи, предводена од сенсеи Антонино Черта, единствениот нејапонски
шихан за Даито рју Аикиџуџутсу. Поради тоа, во негова чест, секоја година го одржуваме традиционалниот семинар под наслов: „Кенџутсу под ѕвездите на Липац.“

Инаку, школата Оно ха Итто рју била задолжително изучувана од страна на
членовите на моќниот самурајски клан Такеда. Легендарниот воин Сокаку Такеда, познат
како последниот самурај, добил менкјо каиден (лиценца за стекнато
знаење) токму за оваа кенџутсу рју ха.

Тоа што со месеци со нетрпение го чекавме. Дводневен тренинг во природа, на врвот на легендарната планина Липац.
Во текот на денот, ќе се одржуваат по три тренинзи, а вечерта ќе биде
резервирана за дружење околу огнот, проследено со вкусно гравче и по некое
пивце.

Ден: 09/10 јуни, 2012 година (поаѓање од Скопје во 07.00)

Место: под ѕвездите на планината Липац

Опрема: шатор (кој има), вреќа за спиење, кеико ги, кјахани или високи чорапи (против крлежи) бокуто (може и резервен), храна и
вода.

За дополнителни информации јавете се на нашиот телефон.

Семинарот е отворен за сите, без разлика на стилот и
вештината.

Ако Ви е потребна опрема, слободно јавете се.

Настанот ќе се одржи без разлика на временските услови.

Seminar „The strenght of yari – advantages and disadvantages“ held

Posted on Categories Uncategorized

14052012043711jari764568.jpgThe seminar devoted to the art of spear combat (sojutsu) proved that the regular training and dedication bring great results. The progress of the members who every year visit this seminar was obvious, and their technique of handling a spear is constantly getting better.

The event was held on the hill Orljak, on the location called Slepo Kolo, and several members of Bujinkan Macedonia attended. The seminar started with repeating the basic techniques of attack with yari (spear) which at first were practiced with imaginary opponent, and afterwards with a partner. The instructor Igor Dovezenski continuously was trying to explain to his students the advantages, as well as the disadvantages of the spear. Details were shown not only regarding the technique, but also for using the principles of long weapons such as the spear.

In the end, every student had the opportunity to show what they learned through a demonstration of the technique, concerning the direction of movement, with goal of improving their practice of the art.

We should mention that during the seminar, the whole day, the wind was blowing at us brutally, but that didn’t make us change our belief that the warrior should always be prepared for defense, no matter of the weather conditions.

Одржан семинарот „Силата на Јари - предности и недостатоци“

Posted on Categories Почетна

14052012043711jari764568.jpgСеминарот посветен на вештината на борба со копје (соџутсу) покажа и докажа дека редовниот тренинг и посветеноста носат големи резултати. Евидентен беше напредокот кај членовите кои секоја година го посетуваат овој семинар, а нивната техника на ракување со копје станува се подобра.

Настанот се одржа на ридот Орљак на местото викано Слепо Коло, а на него присуствуваа неколкумина членови на Буџинкан Македонија.
Семинарот почна со повторување на основните техники на напад со јари (копје) кои најпрвин беа вежбани со замислен противник, а потоа и со партнер. Инструкторот Игор Довезенски постојано се трудеше на своите ученици да им ги објасни предностите, но и недостатоците на копјето. Се навлегуваше во ситни детаљи и во однос на техниката, но и на користењето на принципите кога станува збор за оружје со должина на копјето.

На крајот, секој од учениците имаше можност да покаже дел од наученото на дело односно преку демонстрација на техниката да ја покаже насоката во која треба понатаму да се движи, а се со цел подобро совладување на вештината.

Да споменеме и дека за време на траењето на семинарот, во текот на целиот ден, ветерот немилосрдно не шибаше, но тоа воопшто не не поколеба да го смениме мислењето дека воинот треба да биде подготвен за одбрана, без разлика на временските услови.

The strength of Yari – advantages and disadvantages

Posted on Categories Uncategorized

Slowly, but steadily, the seminar on which the students of 02052012051628jari0987.jpgBujinkan Macedonia tackle the secrets of combat with a spear (yari), became traditional.

Every year instructor Igor Dovezenski teaches the art of Sojutsu (spear combat), discovering new techniques, ways and strategies during the usage of this weapon. So, this year, greater interest will be devoted to the advantages and disadvantages of the yari, through practice of the traditional katas.

„The school Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu uses the following weapons: Yari (spear), Ono (war axe), O Tsuchi (big hammer), Tachi (sword) and Naginata. The legend says that one night the demon (Tengu) came to a dream to the founder of the art and taught him how to fight with Yari. These techniques are considered to be the greatest secret of the school even today.“

On this seminar all students of the dojo Bujinkan Macedonia / Taiyou e no Michi can participate.

Required equipment for training: bokuto and yari

Theme: The strength of Yari – advantages and disadvantages

Date: 13.05.2012 (Sunday)

Location: Slepo Kolo

Program:

08.00 hours – departure from Skopje

09.00 hours – arrival

10.00 – 16.00 hours – theory and practice
17.00 hours – return

Силата на Јари - предности и недостатоци

Posted on Categories Почетна

Полека, но сигурно, семинарот на кој учениците на 02052012051628jari0987.jpgБуџинкан Македонија ги изучуваат тајните на борба со копје (јари), стана традиционален.

Секоја година инструкторот Игор Довезенски ја предава вештината Соџутсу (борба со копје), откривајќи нови техники, начини и стратегии при користењето на ова оружје. Така, оваа година, повеќе внимание ќе се посвети на предностите и на недостатоците на јари-то, преку вежбање на традиционалните кати.

„Школото Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу
ги користи следниве оружја: Јари (копје), Оно (воена секира), О Тсучи (голем
чекан), Тачи (меч) и Нагината. Легендата вели дека една вечер демонот (Тенгу) му
дошол на сон на основачот на вештината и го научил како да се бори со Јари.
Овие техники и ден-денес се сметат за најголема тајна на школата.„

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Потребна опрема за вежбање: бокуто и
јари

Тема: Силата на Јари – предности и недостатоци

Ден: 13.05.2012 (недела)

Место: Слепо Коло

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

10.00 -16.00 часот –
теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад