A newborn in Bujinkan Macedonia

Posted on Categories Uncategorized

28052010171334Maloto.jpgThe school for classical Japanese martial arts Bujinkan Macedonia has a newborn.
Sempai Nela Dovezenska yesterday gave birth to a healthy male child. As with the two previous, during her pregnancy she attended each and every training in our dojo and helped teach the beginner students (from the dojo straight to childbirth).
On a side note, this is the third child of sensei Igor Dovezenski and sempai Nela.
We are grateful to all those that congratulated us this wonderful event.
With all out heart we wish you every good.

Принова во Буџинкан Македонија

Posted on Categories Почетна

28052010171334Maloto.jpgШколото за класични јапонски боречки вештини Буџинкан Македонија има принова.
Семпаи Нела Довезенска вчера роди здраво машко дете. Како и со претходните две, таа во текот на целата бременост редовно ги посетуваше тренинзите во нашето доџо и помагаше во подучувањето на учениците-почетници (од доџо-на пораѓање).
Инаку, ова е трето дете на сенсеи Игор Довезенски и семпаи Нела.
Голема благодарност на сите Вас кои ни испратија срдечни честитки по повод раѓањето на нашиот син.
Посакуваме од се срце да Ви се врати со добро.

Bujinkan Macedonia on “Kanal 5” TV

Posted on Categories Uncategorized

The students of instructor Igor Dovezenski demonstrated techniques of self-defense for the “Vo Trend” show that is broadcasted on the national “Kanal 5” television.

In the video, as tori we can see: Tina D. (9th kyu), Katerina D. (9th kyu) and Blagica S. (5th kyu).

In front of the camera speak student Darko B. (5th kyu). As uke, we can also see Marjan P. (3rd kyu) and Marko O. (3rd kyu).

Almost none of them had any previous experience in other martial arts.

http://www.youtube.com/watch?v=-VWeTGgeqlk

Прилог на Канал 5 за Буџинкан Македонија

Posted on Categories Почетна

Учениците на инструкторот Игор Довезенски демонстрираа техники за самоодбрана за емисијата „Во Тренд“ што се прикажува на националната Канал 5 Телевизија.

На снимката во улога на тори се: Тина Д. (9 кју), Катерина Д. (9 кју) и Благица С. (5 кју).

Пред камерата зборува ученикот Дарко Б. (5 кју). Како уке се појавуваат и Марјан П. (3 кју) и Марко О. (3 кју).  

Речиси никој од нив нема претходно искуство во други боречки вештини.

http://www.youtube.com/watch?v=-VWeTGgeqlk

Successfully held Yumi Ya seminar

Posted on Categories Uncategorized

09052010121631lak756.jpgBeneath the blue skies, under the golden-yellow sun, on the hill above S`mkneno, the attendants of the Yumi Ya (bow and arrows) seminar, today studied and perfected their skills.

As always, instructor Igor Dovezenski began with the history and philosophy of this weapon, followed by the secrets of creating a good bow and arrows.

After this, it was moved on to shooting upon a target from different body postures (kamae) from
09052010121611lak356.jpgtwo different schools (ryu-ha), until the fingers became sore from stretchong the string of the bow. 

After the basics were well learned, instructor Dovezenski showed two techniques for shooting on the run (side and frontal), as well as group shooting techniques.

As always is the case with these seminars, new segments of ninjutsu are shown and learned constantly – how to live in harmony with nature, while we get to better know the timeless beauty of our country.  

Одржан семинарот Јуми то Ја

Posted on Categories Почетна

09052010121631lak756.jpgПод синиот небесен свод,
под златножолтото сонце, на ридот над местото С‘мкнено, учесниците на семинарот
Јуми и Ја (лак и стрела) денес ги учеа и усовршуваа своите вештини. 

Како и секогаш, најпрвин
инструкторот Игор Довезенски почна со предавање за историјата и филозофијата на
ова оружје, а веднаш потоа почна да ги подучува своите ученици на тајните за
изработка на добар лак и стрела.

По ова, се започна со гаѓање во мета со користење на различни положби на телото (камае)
и 09052010121611lak356.jpgтоа од две школи (рју-ха), се додека прстите на рацете не отрнаа од држењето
на стрелата и конопот.

Откако се совладаа
основите, инструкторот Довезенски покажа две техники на гаѓање во трк (странично
и фронтално), како и техники на групно гаѓање.

Како и секогаш на
семинарите во природа, постојано се покажуваат и учат нови сегменти од нинџутсу, се учи како
да се живее во хармонија со природата и подобро се запознава нашата земја која
постојано изненадува со својата безвременска убавина.