A successfull seminar in Gradsko

Posted on Categories Uncategorized

28032011100356gradsko9087.jpgIn a great friendly atmosphere passed the seminar which took place yesterday in Gradsko, organized by our section in this community. Besides the host, this event was attended by beginner students from our section in Taftalidzhe, as well as the Hombu dojo in Skopje.

The younger instructors of Bujinkan Macedonia, Marjan Proshev and Marko Opachikj, during the entire day taught the basics of the Koto Ryu, Gyokko Ryu, Shinden Fudo Ryu and Takagi Yoshin Ryu schools, while the twenty attending students tirelessly learned these four classical Japanese martial traditions.

During the training, as well as during the brakes, sempai Proshev and sempai Opachikj, explained the differences and similarities between these schools, as well as telling their positive experience as members of Bujinkan Macedonia.

At the end, we would like to congratulate the organizer of this seminar on a job well done – Panche Kocev who is on a good way to enter deeper into the marvelous world of classical Japanese martial arts (Koryu Bujutsu).

Одржан семинарот во Градско

Posted on Categories Почетна

28032011100356gradsko9087.jpgВо одлична другарска и работна атмосфера помина семинарот кој вчера се одржа во Градско, а во организација на нашата секција од оваа општина. Покрај домаќините, учество на настанот земаа и почетниците од секцијата во Тафталиџе, како и од Хомбу доџо-то од Скопје.

Помладите инструктори на Буџинкан Македонија, Марјан Прошев и Марко Опачиќ, во текот на целиот ден ги предаваа основите на школите Кото рју, Гјокко рју, Шинден Фудо рју и Такаги Јошин рју, а дваесетмината учесници на семинарот неуморно ги впиваа знаењата од овие четири класични јапонски борбени традиции.

Во текот на тренингот, но и за време на паузите, семпаи Прошев и семпаи Опачиќ, ги објаснуваа разликите и сличностите помеѓу школите, но истовремено раскажуваа и за своето позитивно искуство како членови на Буџинкан Македонија.

На крајот, честитки за одличната организација на семинарот на Панче Коцев, кој е на добар пат да навлезе подлабоко во прекрасниот свет на класичните јапонски борбени вештини (корју буџутсу).

Woman self-defense workshop

Posted on Categories Uncategorized

21032011085920Rabotilnica7867.jpg
Traditionally, every two years, the School for  classical Japanese martial arts Bujinkan Macedonia organizes the renown:
Woman self-defense workshop.

The theme of this year`s seminar bears the title:
Hidden weapons in a lady`s purse.

In this workshop, dedicated to the self defense of females, you can get a practical answer to the following questions:

What if…?

-he insults me?
-he hits me?
-he kicks me?
-he grabs me?
-he knocks me down to the ground?

This workshop is meant for and adapted to the members of the weaker sex who have no experience in martial arts, bu certainly all are welcome, regardless of knowledge and skill.

Required equipment:

casual clothes, purse, deodorant, comb, ring, car or door keys, umbrella, pen.
You can train bare-footed or with socks on (on a soft, training foundation). The clothes you intend to wear should be older, worn out and preferably not used anymore. If you lack any of the things required, feel free to write us and we will get you the missing items.

Date:

03 april, 2011

Time: 11.00 to 15.00 hours

Location: Taftalidzhe

Additional info: 077 976 906
or on our e-mail: daito_macedonia@yahoo.com

Interview with instructor Igor Dovezenski for „Dnevnik“ on this subject:

http://www.bujinkan.org.mk/index.php?page=magazine#1192c497ffb4389c4ded8a10fca07e05

Работилница за самоодбрана за жени

Posted on Categories Почетна

21032011085920Rabotilnica7867.jpgТрадиционално, на секои две години, Школото за класични јапонски борбени вештини Буџинкан Македонија ја организира својата надалеку позната:
Работилница за самоодбрана за жени.

Темата на овогодинешниот семинар  носи наслов:
Скриените оружја во женската чантичка.

Во работилницата посветена за самоодбрана на
женскиот пол ќе добиете практичен одговор на
следните прашања:

Што ако…?
-ме навредува?
-ме удри?
-ме клоцне?
-ме зграпчи?
-ме собори на земја?

Работилницата
е предвидена и прилагодена за припадничките на понежниот пол кои немаат
никакво искуство во боречките вештини, но секако, добредојдени се сите без разлика на нивото на знаење.

Потребна опрема:
тренерки, чанта, дезодоранс, чешел, прстен, шнола, клучеви за кола или за врата, чадор, пенкало.
Можете да вежбате боси или по чорапи (на душеци). Опремата по можност да биде постара, износена или надвор од употреба. Доколку немате нешто од наведеното, слободно пишете и ние ќе Ви обезбедиме.

Датум на одржување:

03 април, 2011 година

Време: од 11.00 до 15.00 часот

Место: Тафталиџе.

Дополнителни информации: 077 976 906 или на е-маил: daito_macedonia@yahoo.com

Интервју со инструкторот Игор Довезенски за „Дневник“ на оваа тема:

http://www.bujinkan.org.mk/index.php?page=magazine#1192c497ffb4389c4ded8a10fca07e05

A successfull fukiya seminar

Posted on Categories Uncategorized

20032011210319fukija765.jpgDuring exquisitely cold weather, followed by rain and strong winds, we held the fukiya seminar. The place chosen for this event, Loka, which during the entire time was surrounded by gray, wet clouds, proved to be ruthless to the warriors of Bujinkan Macedonia. For the entire length of the training, our clothes were constantly wet, and our wet feet and boots made our bodies tremble to keep their temperature at a normal level.

Compared to the other seminars teaching different weapons, the ones with fukiya were always considered to be easy in regards of physical strain, but instructor Igor Dovezenski alway forces a fast climbing rhythm on the roughest terrains.

The seminar began with a short lecture about this weapon,20032011211044fukija65.jpg
which comes from the tradition of the Togakure Ryu school, after which instructor Dovezenski taught the students the way to manufacture and use the fukiya in all kinds of battle conditions. Afterwards, there was a target practice training from several body postures (kamae). For the students, especially interesting was the message transmission technique with the darts, as well as shooting them.

All in all, this experience as every other gained in the outdoor seminars, will be of great use to our students who even in their hardest moments do not allow themselves to show weakness or self-pity. The future of Bujinkan Macedonia is guaranteed with such students.

Одржан семинарот за Фукија

Posted on Categories Почетна

20032011210319fukija765.jpgПри исклучително студено
време, проследено со дожд и ветер, се одржа семинарот за Фукија. Местото
одбрано за овој настан, Лока, кое во текот на целиот ден беше буквално меѓу
облаци натежнати од влага, се покажа доста сурово кон воините на Буџинкан
Македонија. За време на тренингот, облеката постојано ни беше влажна, а мокрите
нозе и чизми правеа целото тело да трепери со цел да се одржи температурата на
нормално ниво.

Споредено со семинарите на
кои што ги изучуваме другите оружја, овие со фукија секогаш се покажале како прилично
лесни што се однесува до физичкиот напор, но затоа инструкторот Игор Довезенски
секогаш одбира доста тежок терен за работа, како и добар ритам на искачување
додека да се стигне до него.

Семинарот започна со
кратко предавање за ова оружје, 20032011211044fukija65.jpgкое потекнува од традицијата на Тогакуре
школата, по што инструкторот Довезенски, им објасни на учесниците за начинот на
изработка и употреба на фукијата во секакви услови на борба. Потоа, се пристапи
кон гаѓање во мета од неколку положби на телото (камае). За учениците, посебно забавен
беше начинот на пренесување на пораки преку стрелки, како и гаѓањето со игла.

Се на се, ова искуство
како и секое друго кое се стекнува на семинарите во природа, ќе им биде од
голема корист на нашите членови кои дури ни во најтешките мигови не покажуваат
слабост или самосожалување. Иднината на Буџинкан Македонија со вакви ученици е
загарантирана.

Seminar in Gradsko

Posted on Categories Uncategorized

15032011080135gradsko2457.jpgOn the 27th of March (2011), sempai Marjan Proshev and sempai Marko Opachikj, will teach a seminar for the Gradsko sections of Bujinkan Macedonia.

The seminar is open to any beginner, regardless of age or sex.

Theme: Kihon Bujinkan Ryu-ha.

Location: venue “Krste Petkov Misirkov”

Time: 11.00-15.00

Anyone interested, can announce their attendance using our e-mail or our phone – 071 277 457.

Семинар во Градско

Posted on Categories Почетна

15032011080135gradsko2457.jpgНа 27 март (2011), семпаи Марјан Прошев и семпаи Марко Опачиќ,
ќе одржат семинар за секцијата на Буџинкан Македонија во Градско.

Семинарот е отворен за сите почетници, без разлика на возраста и полот.

Тема: Кихон Буџинкан Рју-ха.

Место: Дом на култура „Крсте Петков
Мисирков“

Време: 11.00-15.00

Пријавување на нашиот и-мејл или на телефонот 071 277 457.

Attendance to a seminar with shihan Pedro Fleitas

Posted on Categories Uncategorized

14032011122757pedro786.jpgOn an invitation by the Tatsujin dojo in Belgrade, the instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, along with his student Marjan Proshev, took part in a seminar taught by the well known Bujinkan master, Pedro Fleitas from Spain.

The seminar with master Fleitas took place on Saturday and Sunday, while on Friday, there was a training session held by master Miguel Sanz, leader of the Madrid Dojo. With that, we were for the first time introduced to the technique of this young shihan, who is a personal student of Fleitas.

Besides the training sessions, these three days
 14032011122803pedro3478.jpgwe used to see all our friends who lead or train in the dojos around the Balkan Peninsula. As always, the moments with them were pleasant, and the conversations about the years passed in friendship and training simply brought back memories.

During the seminar, shihan Pedro Fleitas held a goda (sakki test), which was successfully passed by all five candidates. We congratulate them all.

Finally, we would like to extend our gratitude to the organizer Sasha Keshikj, for the organization of this seminar.

Учество на семинар со шиханот Педро Флеитас

Posted on Categories Почетна

14032011122757pedro786.jpgНа покана од клубот Татсуџин од Белград, инструкторот на
Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, заедно со својот ученик Марјан Прошев,
учествуваа на семинар предводен од познатиот буџинкан мајстор Педро Флеитас од
Шпанија.

Семинарот со мајсторот Флеитас се одржа во саботата и во неделата, додека во
петокот, тренинг одржа мајсторот Мигуел Санз, водач на доџо-то во Мадрид. Така
имавме можност за прв пат да се запознаеме и со техниката на овој млад шихан,
инаку личен ученик на Флеитас.

Освен тренингот, трите дена ги искористивме и за 14032011122803pedro3478.jpgдругарување
со сите наши пријатели кои водат или вежбаат во доџо-ата ширум балканскиот
полуостров. Како и секогаш, моментите со нив беа пријатни, а разговорите за
изминативе години поминати во дружење и тренирање едноставно ги навраќаа
спомените назад.

За време на семинарот, шиханот Педро Флеитас одржа
полагање за годан (сакки тест) кој успешно го поминаа пет кандидати. Им
честитаме на сите.

На крајот да се заблагодариме на организаторот Саша Кешиќ за организацијата на
семинарот.