Instructor Igor Dovezenski on improvement in Japan

Posted on Categories Uncategorized

In the period from 11th to 28th of September, instructor Igor
Dovezenski stayed in Japan, with purpose to grow his knowledge,
learning directly from his Japanese teachers, as well as their best
shihans.

During the stay, shidoshi Dovezenski trained 8 hours
everyday, traveling in different cities and visiting various dojos.

The largest part of his time the instructor spent in the
Shimbukan dojo, of the legendary teacher Risuke Otake.
In
addition, sensei Otake is the only master for traditional martial
arts in Japan that is declared by the state as „living national
treasure“. His dojo Shimbukan is the place where the oldest
documented Japanese martial art is taught – Tehshin Shoden Katori
Shinto ryu Bujutsu. Sensei Risuke Otake personally taught Dovezenski
the kenjutsu kata from the level Omote. Additionally, the oldest
members of Shimbukan transferred a great deal of their knowledge,
through correcting his mistakes on his already learned
techniques.
Igor Dovezenski is the first Macedonian that trained
in the Shimbukan dojo and that has been taught directly by the
teacher Risuke Otake.

During his improvement in the land of
the rising sun, the leader of Taiyou e no Michi trained in the Hombu
Dojo of Masaaki Hatsumi, the last living ninja master and successor
of nine traditional Japanese martial schools. At the same time, he
had private sessions with several Japanese shihans, where he had the
opportunity to learn in more detail some aspects and principles of
the schools that are taught in the organization Bujinkan.

During one of the training sessions in the Hombu, soke Masaaki
Hatsumi personally awarded a hachidan (8th dan) to instructor Igor
Dovezenski, and expressed gratitude for the work of spreading the
arts of his organization that the Macedonian instructor had done.
Also, soke Hatsumi was interested in Macedonia, as well for the
current situation that surrounds it. Igor Dovezenski is the first
Macedonian from the Republic of Macedonia that had trained in the
Hombu Dojo of Bujinkan, and for now, he remains the only
representative of the organization for our country, acknowledged
personally by the chief Masaaki Hatsumi.

Along the visit of
the many museums and dojos, with purpose to dive deeper into the core
of the Japanese traditional martial arts, the training for Daito ryu
Aikijujutsu is worth to be mentioned, that instructor Dovezenski had
with sensei Yoneda in the city Kawasaki. This teacher is a personal
friend of sensei Antonino Cherta, with whom many years ago studied
that art from the last successor Takimune Takeda. The experience
gathered on those training sessions is invaluable for the further
improvement of Dovezenskis’ skill.

To describe the feelings
and to transmit the experience acquired during the stay and the
training in Japan, would take thousands of pages, so we will finish
this report with forwarding a gratitude by instructor Dovezenski to
his teachers, students and friends for the continuous support for his
work in the field of the martial arts.

Инструкторот Игор Довезенски на усовршување во Јапонија

Posted on Categories Почетна

Во периодот од 11 до 28 септември, инструкторот Игор Довезенски престојуваше во Јапонија со цел уште повеќе да го надогради знаењето, учејќи директно од своите јапонски учители, како и од нивните најдобри шихани. 

За време на престојот, шидоши Довезенски вежбаше секојдневно по 8 часа, патувајќи во различни градови и посетувајќи различни доџо-а.
Најголем дел од своето време, инструкторот го помина во доџо-то Шимбукан, на легендарниот учител Рисуке Отаке.
Инаку, сенсеи Отаке е единствениот мајстор за традиционални боречки вештини во Јапонија кој од државата е прогласен за „живо национално богатство“. Неговото доџо Шимбукан е седиштето каде што се изучува најстаратата документирана јапонска боречка школа – Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу. Лично од сенсеи Рисуке Отаке, Довезенски беше подучуван на кенџутсу катите од нивото Омоте. Истовремено и најстарите членови на Шимбукан му пренесоа дел од своето големо знаење, преку корегирање на веќе научените техники. 
Игор Довезенски е првиот Македонец што вежбал во доџо-то Шимбукан и кој бил подучуван лично од учителот Рисуке Отаке.
За време на усовршувањето во земјата на изгрејсонцето, водачот на Пат кон Сонцето вежбаше и во Хомбу Доџо-то на Масааки Хатсуми, последниот жив нинџа мајстор и наследник на девет традиционални јапонски борбени школи. Истовремено, тој посетуваше и приватни часови кај неколку јапонски шихани, од кои имаше можност подетално да научи за некои аспекти и принципи на школите кои што се изучуваат во организацијата Буџинкан.
За време на еден од часовите во Хомбу, соке Масааки Хатсуми лично му додели хачидан (8 дан) на инструкторот Игор Довезенски, при тоа изразувајќи го задоволството од досегашната работа на македонскиот инструктор во ширењето на вештините на неговата организација. При тоа, соке Хатсуми се интересираше за Македонија, како и за моменталната ситуацијата што владее во неа.
Игор Довезенски е првиот Македонец од Република Македонија што вежбал во Хомбу Доџо-то на Буџинкан и засега останува единствениот претставник на организацијата за нашата земја, признаен лично од поглаварот Масааки Хатсуми. 
Покрај посетата на многубројните музеи и доџо-а, со цел уште подлабоко да навлезе во сржта на јапонските традиционални боречки вештини, вреди да се споменат и тренинзите за Даито рју Аикиџуџутсу, кои инструкторот Довезенски ги имаше со сенсеи Јонеда во градот Кавасаки. 
Инаку, овој учител за Даито рју е личен пријател на сенсеи Антонино Черта, со кого пред многу години заедно ја изучувале оваа вештина кај последниот наследник Токимуне Такеда. Искуството здобиено на овие тренинзи е од непроценлива вредноста за натамошното усовршување на вештината од страна на Довезенски. 
За да се опишат чувствата и за да се пренесат искуствата здобиени при престојот и тренинзите во Јапонија, би биле потребни илјадници страници, па затоа овој извештај ќе го завршиме со упатување на благодарност од страна на инструкторот Довезенски кон своите учители, ученици и пријатели за постојаната подршка за неговата работа во областа на боречките вештини.