Sui Ren – outdoor seminar

Posted on Categories Uncategorized

28062011182111246813_167344319995026_100
On the 10th of July, the instructor of Bujinkan Macedonia, shidoshi Igor Dovezenski, will teach the seventh outdoor seminar for this year.

The theme of this seminar will be Sui Ren – battle training while in water, which was mandatory for all shinobi warriors. This event will take place at the river which is located at the base of mountain Lipac. All advanced students of Taiyou e no Michi, Bujinkan Macedonia dojo have the right to attend this seminar.

Date: 10.07.2011 (Sunday)

Location: Dolno Proodishte

Program:
09.00 hours – departure from Skopje
10.00 hours – arrival
10.30 -17.30 hours – theory and practice
18.30 return

In case the weather conditions prove to be exceptionally bad for a prolonged training while in water, the theme of this seminar will be changed to: Feeding in the outdoors (The food is all around us).

Суи Рен - семинар во природа

Posted on Categories Почетна

28062011182111246813_167344319995026_100На 10 јули, инструкторот на Буџинкан Македонија, шидоши Игор Довезенски, ќе го одржи седмиот по ред семинар во природа за 2011 година.

Тема на семинарот ќе биде Суи Рен односно борбената обука во вода која што била задолжителна за сите шиноби воини. Настанот ќе се одржи на реката што тече низ подножјето на планината Липац. Право на учество имаат сите напредни ученици на организацијата Пат кон Сонцето односно доџо-то Буџинкан Македонија.

Ден: 10.07.2011 (недела)

Место: Долно Проодиште

Програма:
09.00 часот – поаѓање од Скопје
10.00 часот – пристигнување
10.30 -17.30 часот – теоретски и практичен дел
18.30 враќање назад

Доколку временските прилики бидат исклучително лоши за повеќечасовен тренинг во вода, тогаш темата на семинарот ќе биде променета во: Исхрана во природа (Храната е насекаде околу нас).

Macedonia got it`s first Shidoshi!

Posted on Categories Uncategorized

21062011211600buyukai3.jpgDuring the period from the 12th to the 21st of June, the instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, was in a working visit of Germany, where he took part in the biggest seminar in that country, called Buyu Kai. At the event, he passed the godan test (5th dan), better known as Sakki (deadly intent). By that, Igor Dovezenski became the first Macedonian citizen to pass this test and gained the title of Shidoshi (one of the higher titles in Bujinkan).

For those not acquainted with this test, it is taken with the
21062011211536buyukai2.jpgcandidate sitting in seiza (sitting posture), while one of the chief instructors (who should have a special permission from Soke Masaaki Hatsumi) attacks them with a wooden sword from behind their back. If the candidate feels the attack in a timely fashion and rolls forward along with escaping from the strike, he becomes a Shidoshi. In order to achieve that, one needs years and years of hard practice.

21062011211519buyukai1.jpgTo make it even harder, Dovezenski took this test in front of 20 Shihans from all around the world, who witnessed the event. He did that on demand from master Steffen Froelich, one of the first German ninjutsu masters, who has gotten his special permission to perform the test on Dovezenski from Soke Masaaki Hatsumi.

Before the seminar, who lasted four days (16th-19th of June), the leader of Bujinkan Macedonia held a dozen training sessions with his friend Ivan Ivanov, also a former student of Dovezenski and a current student of Shihan Froelich. Also, he held a training session in the dojo of Shihan Froelich along with his old friend Steffen Shultz, who can be freely called one of the best ninjutsu practitioners in Germany.

During the ten-day stay in the country, Dovezenski had the
21062011211617buyukai4.jpgopportunity to learn and practice with many other shihans, among which: Holger Kunzmann, Sheila Haddad, Giuseppe Costa, Andre Frost etc. Also, one of the more interesting training sessions was the one with Tyon Kit Sien, a master of Wudang Kung Fu (Wu Shu), who selflessly transferred a part of his knowledge in this art.

Especially emotional was the meeting between instructor Dovezenski and the Shihan Ed Martin (Papa san) during one of the training sessions in the dojo of Shihan Froelich,
as well as their meetings during the next few todays of the seminar in Katlenburg.

There is a lot more to write and tell about this great event, but instead of a long text, at the end we would like to extend our most sincere gratitude to the organizer of Buyu Kai 2011, Steffen Froelich, for the great organization and his honest and most valuable support towards Bujinkan Macedonia.

Македонија го доби првиот шидоши!

Posted on Categories Почетна

21062011211600buyukai3.jpgВо периодот од 12
до 21 јуни, инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, беше во
работна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествуваше на
најголемиот семинар во таа земја, наречен Бују Каи. За време на
настанот, тој го положи тестот за годан (5 дан), познат под името сакки
(убиствена намера). Со тоа, Игор Довезенски стана првиот Македонец што го
положил овој тест и што се здобил со титулата шидоши (едно од најголемите звања
во Буџинкан).

За тие што не знаат, тестот сакки се полага така што 21062011211536buyukai2.jpgкандидатот седнува во
сеиза (седечка положба), додека некој од главните инструктори (кој треба да има специјална дозвола од поглаварот Масааки Хатсуми) го напаѓа со дрвен меч во
глава од задгрб. Доколку кандидатот го почуствува нападот на време и се истркала
нанапред, а со тоа и го избегне ударот, тогаш тој станува шидоши. За да се
дојде до тоа, потребни се години и години напорен тренинг.

21062011211519buyukai1.jpgЗа да биде тежината уште поголема, Довезенски го положи тестот пред 20 шихани
од целиот свет, кои беа сведоци на настанот. Тоа го направи по барање на
мајсторот Штефен Фролих, еден од првите германски нинџутсу мајстори, кој и ја
доби специјалната дозвола од соке Хатсуми, да го изведе тестот над Довезенски.

Пред самиот семинар, кој траеше четири дена (16-19 јуни), водачот на Буџинкан
Македонија одржа десетина тренинзи за својот пријател Иван Иванов, негов
поранешен, а сегашен ученик на шиханот Фролих. Истовремено, тој одржа и тренинг
во доџо-то на шиханот Фролих со својот стар пријател Штефен Шулц, за кој
слободно можеме да речеме дека е еден од најдобрите нинџутсу практичари во цела
Германија.

За време на десетдневниот престој во земјата, 21062011211617buyukai4.jpgДовезенски имаше можност да учи и
вежба и со многу други шихани, меѓи кои: Холгер Кунцман, Шеила Хадад, Џусепе
Коста, Андре Фрост и др.
Интересен беше и тренингот со Тјон Кит Сиен, мајстор за Вуданг Кунг фу (Ву Шу),
кој несебично пренесе дел од своето знање.

Посебно беше емотивна средбата меѓу инструкторот Довезенски и шиханот Ед Мартин
(Папа сан) за време на еден од тренинзите во доџо-то на шиханот Фролих, а дружењето
меѓу нив продолжи и во следните неколку дена на семинарот во Катлинбург.

Има уште многу да
се пишува и раскажува за овој одличен настан, но место проширен текст, на
крајот сакаме да упатиме голема благодарност до организаторот на Бују Каи 2011, Штефен Фролих, за одличната организација како и за целата помош укажана
за Буџинкан Македонија.  

A succesfull `Kenjutsu under the stars of Lipac` seminar

Posted on Categories Uncategorized

06062011095735onoha1.jpgTo some dojos, 23 participants on an international seminar means a great success, but for the school for classical martial arts Taiyou e no Michi that is a normal number for a regular local outdoor seminar.
Regular and local it may be, but not at all ordinary. In fact,  on each of our seminars one can easily see the will and wish of our students for constant advancement and deeper immersion in the world of the classical Japanese martial arts.

A two-day seminar, entitled `Kenjutsu under the start of Lipac`, once more showed our great dedication.

On Saturday, with giant camping bags upon our backs,
 06062011095812onoha2.jpgwe first climbed at the top of mountain Lipac, where we did our first training session. Afterwards, we descended towards the st. George monastery, where we continued our training sessions.
At the end of the training, instructor Igor Dovezenski answered the many questions asked by the students, regarding the Ono ha Itto Ryu school.

We `spiced` the night with a nice bean stew, around a big table, and sleeping under the stars reminded us of how much we miss living in the cities and alienating ourselves from nature.

On Sunday, we began with a morning training session at 06:00, followed by cleaning and tidying the monastery and it`s surroundings.

We had breakfast afterwards, followed by a second training session. While we trained, there was some tea getting prepared in two old kettles, freshly collected which refreshed us and gave us strength during the short break.

06062011100529onoha3.jpgAfter the second training session, the students had a break at the monastery, and that was actually the only lengthy break for this whole seminar.
When that break was over, we had our last training session, which showed the battle readiness of our students. Namely, the last exercise was about defending oneself from constant quick attacks with a sword, that were without warning and from all sides by a couple of opponent – putting the one defending themselves under constant pressure and stress.

At the end of this seminar, after we tidied-up the yard of the beautiful monastery, we departed towards the starting point. We arrived in Skopje around 22.00, tired but happy because of the great seminar during this weekend.

Одржан семинарот „Кенџутсу под ѕвездите на Липац“

Posted on Categories Почетна

06062011095735onoha1.jpgЗа некои доџо-а, 23-ца учесници на меѓународен семинар значи голем успех, но за Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето, тоа е нормална бројка на еден редовен локален семинар во природа.
Редовен и локален-да, но никако и обичен. Всушност, на сите наши семинари може да се види вољата и желбата на нашите луѓе за постојано напредување и подлабоко навлегување во светот на класичните јапонски борбени вештини.

Дводневниот семинар, насловен како „Кенџутсу под ѕвездите на Липац“, уште еднаш ја покажа и докажа нашата голема посветеност.

Во саботата, со огромни ранци на грбот, најпрвин се 06062011095812onoha2.jpgискачивме на врвот на планината Липац, каде што го направивме првиот тренинг.
Потоа, се спуштивме малку подолу во манастирот Свети Ѓорѓи, каде што продолживме со тренинзите.
На крајот од тренингот, инструкторот Игор Довезенски одговараше на многубројните прашања поставени од учениците, а во врска со школата Оно ха Итто рју.

Ноќта ја „зачинивме“ со убаво гравче, сите собрани околу големата трпеза, а спиењето под ѕвездите на Липац не потсети колку многу работи пропуштаме живеејќи во градовите и одалечувајќи се од природата.

Неделата ја започнавме со утрински тренинг во 06.00 часот, а потоа ја продолживме со средување на околината на манастирот и чистење на неговите конаци.
Следуваше доручек, за веднаш да се продолжи со вториот тренинг. За тоа време, во две стари котлиња, се вареше свежо набран чај од мајчина душичка и камилица, што ни овозможи брзо освежување и закрепнување за време на кратката пауза.

06062011100529onoha3.jpgОткако се заврши со вториот тренинг, учесниците на семинарот се одморија на чардакот од манастирските конаци и тоа всушност беше единствениот поголем одмор за време на семинарот.
Потоа следеше последниот тренинг, кој всушност ја покажа борбената подготвеност на нашите ученици.
Имено, последната вежба подразбираше одбрана од постојани напади со меч кои доаѓаа ненадејно и брзо од страна на неколку противници, со што, ученикот кој требаше да се брани беше ставен под голем притисок и стрес.

На крајот, откако повторно го подсредивме дворот на преубавиот манастир, се упативме кон местото предвидено за враќање кон Скопје. Во градот пристигнавме во околу 22.00 часот, преморени, но пресреќни поради одличиот семинар во текот на викендот.