The first koryu dojo in Macedonia open for training

Posted on Categories Uncategorized

27082012155023dojo.jpgDear students, relatives and friends,

allow me to use the web-page of our
organization and to share with You some good news.

The dream came true.

We built the first traditional Japanese dojo in Macedonia, but also on the Balkans. We built it ourselves, from the foundation, without anyones` help, on our land and by our means. We built our dream, desired years ago, to have our dojo in which the trainings and the seminars will be organized as we please and as we wish them to be.

It wasn’t easy. I`ve put on mortgage everything I have. I am indebted for the next 20 years.
But that doesn’t matter anymore. Bad moments, suffering and sacrifice are just a way to achieve your goal. Now, when it is achieved, what remains is to look ahead. In the future.

The dojo is built in ecologically clean environment, 60 kilometers from Skopje. Materials are used which comply with the highest standards for construction. It consists of 100 m2 area for training on the ground floor (with tatami) and 100 m2 for accommodation on the first floor.
The yard around the dojo is completely tidied up, and around it a few auxiliary training areas are located.

In the Hombu Dojo of the organization „Taiyou e no Michi“, regular trainings will be held every weekend. All our members and friends are welcomed.

As you already know, the organization „Taiyou e no Michi“ is the founder of the dojos of Bujinkan Macedonia (in 1995) and Daito ryu Macedonia Koryu Dojo (in 2010).

These days a new web-site of ours will begin functioning at www.koryu.mk. All interested can follow the news there regarding the work of the Hombu.

The clubs in Skopje continue working on the same locations with the same hours.

If there are interested parties, the Hombu Dojo is27082012155035vnatre.jpg ready to organize special training for athletes and contestants who want to improve their psychological and physical readiness in short time (during those days we will be working as a training camp).

The first official training in the Hombu will be on 1st of September, 2012.

Welcome to the first traditional dojo for traditional Japanese martial arts.
Welcome to the first koryu dojo in Macedonia.

Moving forward.
Gambatte!!!

Respectfully,

Shidoshi Igor Dovezenski

Note: since the building started, until the opening, exactly 13 months have passed.

Првото корју доџо во Македонија пуштено во употреба

Posted on Categories Почетна

27082012155023dojo.jpgДраги ученици,
роднини и пријатели,

дозволете ми да ја злоупотребам веб-страницата на нашата организација и директно
да Ви се обратам со една убава вест.

Сонот е остварен.

Го изградивме првото традиционално јапонско доџо во
Македонија, но и на Балканот. Го изградивме сами, од темел, без ничија помош,
на наша земја и со наши средства. Го изградивме нашиот сон, посакуван години
наназад, да имаме наше доџо во кое тренинзите и семинарите ќе ги организираме
како што ние сакаме и кога ние ќе посакаме.

Не беше лесно. Заложив се што имам. Се задолжив за следните 20 години.
Но тоа не е повеќе важно. Лошите мигови, страдањето и жртвувањето се само начин
да се постигне целта. Сега, кога таа е остварена, останува да се гледа напред.
Во иднината.

Доџо-то е изградено во еколошки чиста средина, одалечено 60 километри од
Скопје. Употребени се материјали кои ги исполнуваат највисоките стандарди за
градба. Се состои од 100 м2 површина за вежбање во приземјето (со татами) и 100
м2 за престој на првиот кат.
Дворот околу доџо-то целосно е уреден, а околу него се наоѓат неколку помошни
терени за тренинг.

Во Хомбу Доџо-то на организацијата „Пат кон Сонцето“, ќе се одржуваат редовни
тренинзи секој викенд. Добредојдени се сите наши членови и пријатели.

Како што веќе знаете, организацијата „Пат кон Сонцето“ е основач на доџо-ата
Буџинкан Македонија (во 1995) и на Даито рју Македонија Корју Доџо (во 2010).

Деновиве ќе започне со работа уште една наша веб-страница со адреса www.koryu.mk. Сите заинтересирани таму ќе можат да ги следат новостите поврзани со
работата на Хомбу-то.

Клубовите во Скопје си продолжуваат со работа на истите локации и во истите
термини.

Доколку постои заинтересираност, Хомбу Доџо-то е 27082012155035vnatre.jpgподготвено да организира
специјални подготвителни тренинзи за спортисти и натпреварувачи кои сакаат да
ги подобрат своите психофизички способности за кратко време  (во тие денови ќе функционираме како тренинг
камп).

Првиот официјален тренинг во Хомбу-то ќе се одржи на 1 септември, 2012 година.

Добредојдовте во првото традиционално доџо за јапонски традиционални борачки
вештини. Добредојдовте во првото корју доџо во Македонија.

Секогаш напред. Гамбате!!!                                                                            

Со почит,

шидоши Игор
Довезенски

Забелешка: од
„удирањето“ на темелите, па до пуштањето во употреба, поминаа точно 13 месеци.

Record number of participants on the Summer Ninja Camp

Posted on Categories Uncategorized

15082012164937zaveb76.jpgThe fourth in a row Summer Ninja Camp gathered on one place a record number of participants. In total twenty two, which is two participants higher than the last year, nine days trained and socialized in the valley under the mountain Lipac. For the first time, we had a participant from Spain and with that, this event became international.

During the camp, techniques from the school Togakure ryu Ninjutsu were practiced.
The morning started with a three kilometer run, and after the breakfast a training with bo and senban shuriken was held.
After the snack, the training for Goton Po started, and after the break followed the katas from Ninpo Taijutsu.
The day ended with special night techniques from Aruki Waza or Goton no Jutsu.

According to the reactions and statements of the older students, this year on the camp there was a particular emphasis on the psychological aspect of the combat. That is actually the main characteristic of the above mentioned ninjutsu school.

The training for power and agility (junan undo), was15082012164906zaveb77.jpg also on high level. In our dojo the condition of the participants always mattered.

The socializing, as every year was incredible, and that contributed to better the bonds between our members.

The last day, according the tradition of the camp, shidoshi Igor Dovezenski announced the theme for the next camp.
On the next camp techniques and katas from Kukishinden ryu Dakentaijutsu and Kukishinden Biken no Ho will be trained.

Рекорден број учесници на Летниот Нинџа Камп

Posted on Categories Почетна

15082012164937zaveb76.jpgЧетвртиот по ред Летен Нинџа Камп, собра на едно место рекорден број учесници. Вкупно дваесет и двајца односно двајца ученици повеќе од минатата година, девет дена вежбаа и се дружеа во долината под планината Липац. За прв пат, имавме учесник од Шпанија и со тоа настанот доби меѓународен карактер.

Во време на кампот, се вежбаа техники од школата Тогакуре рју Нинџутсу. Утрото започнуваше со два-три километарско трчање, а по доручекот, се вежбаше гаѓање со бо и со сенбан шурикени.
По ужината, почнуваше тренингот за Готон По, а по одморот следуваа катите од Нинпо Таиџутсу.
Денот завршуваше со специјални ноќни техники од Аруки Ваза или Готон но Џутсу.

Според реакциите и изјавите на постарите ученици, ова година за време на кампот посебно беше ставен силен акцент на психолошкиот пристап кон борбата. Тоа е всушност и главната карактеристика на гореспоменатата нинџутсу школа.
Тренингот за снага и експлозивност (џунан ундо), исто 15082012164906zaveb77.jpgтака беше на високо ниво. Во нашето доџо кондицијата на учениците отсекогаш била многу важна. 
Дружењето, како и секоја година беше неверојатно, а сето тоа придонесе да се развијат уште посилни врски меѓу нашите членови.

Последниот ден, како што налага традицијата на кампот, шидоши Игор Довезенски ја објави темата за следниот камп. На него ќе се вежбаат техники односно кати од Кукишинден рју Дакентаиџутсу и Кукишинден Бикен но Хо.

Countdown until the opening of the Hombu Dojo and the Summer Ninja Camp

Posted on Categories Uncategorized

02082012163810gjkb.jpgAugust is the only month of the year when the club Bujinkan Macedonia in Skopje does not work, but that’s when our Summer Ninja Camp start which is known widely.
For this camp there are over 20 participants from our dojo, and the event is going to be international because we will have a participant from Spain.

On 4th August, with start in 10.00 o’clock, the dojo will be officially opened which is build in the valley under the mountain Lipac, and will represent a Hombu (pivot) of the organization „Taiyou e no Michi“.

We invite all our participants and friends to join us on this historical event, because this is the first dojo in Macedonia which is built on private property and with private resources, without help from any government or non-government organization.

This property is built according to all ecological regulations for construction and according to all standards of construction for traditional Japanese dojo meant for perfecting the „Path“.

Одбројување до отворањето на Хомбу-то и Летниот Нинџа Камп

Posted on Categories Почетна

02082012163810gjkb.jpgАвгуст е единствениот
месец во годината кога клубот на Буџинкан Македонија во Скопје не работи, но
затоа тогаш почнува нашиот Летен Нинџа Камп кој надалеку е прочуен.
За кампот се пријавија над 20 учесници од нашето доџо, а настанот ќе биде
интернационален бидејќи ќе имаме и учесник од Шпанија.

На 4 август, со почеток во 10.00 часот, официјално ќе го отвориме доџо-то кое
го изградивме во долината под планината Липац, а кое ќе служи како Хомбу
(стожер) на организацијата „Пат кон Сонцето“.

Ги покануваме сите наши ученици и пријатели да ни се придружат на овој
историски настан, бидејќи ова е прво доџо во Македонија кое е изградено на
сопствено земјиште и со сопствени средства, без никаква помош од било која владина
или невладина организација.

Објектот е изграден според сите еколошки правила за
градба и според сите норми за изградба на јапонско традиционално доџо наменето
за усовршување на „Патот“.