„The strenght of Yari – The Beginnings“ seminar held

Posted on Categories Uncategorized

31032013163616yaride.jpgThe seminar dedicated to the means of spear combat, „The strenght of Yari“, refreshed the memories from the previous years and moreover it fortified the knowledge of the ancient Japanese art Sojutsu.

The first location predicted for the seminar was replaced with the Hombu Dojo, because of the continuous rain throughout the day.

Instead of a report, we will transfer part of the experience of shidoshi ho Marko Opachikj – a student who participated in all of the seminars of spear combat held under the leadership of shidoshi Igor Dovezenski:

„So far four seminars for Yari have been organized, and the first and the last were dedicated to the basics. I was writing down notes (in a form of a densho) after every seminar, but I was missing the last piece of the puzzle which I`ve put together today.
Four years were required to understand the ways of spear combat. But the knowledge wouldn`t be complete without the kuden transferred by the teacher. As always, on the short breaks, Sensei gone into detail and explained the techniques, respectively the warfare with a spear in the „old times“. He especially pointed out that for us to be good with a spear, we should have perfect motor functions, which will enable a great taisabaki.
In koryu the things are earned with hard training. There is no „cutting corners“. Time is needed to learn, to understand and to perfect a weapon. Very few people are ready to accept that, but the most persistent ones will rise to the surface and survive. The others will wander around and try to get to a diploma overnight, and the wind will take them with it.“

Одржан семинарот „Силата на Јари - почеток“

Posted on Categories Почетна

31032013163616yaride.jpgСеминарот посветен на начините на борба со
копје, „Силата на Јари“, ги освежи спомените од претходните години и уште
повеќе го „зацементира“ знаењето за древната јапонска вештина Соџутсу.

Првичната локација предвидена за одржување на семинарот, беше заменета со Хомбу
Доџо-то, поради дождот што непрекинато паѓаше во текот на целиот ден.

Место извештај, ќе пренесеме дел од искуството на шидоши хо Марко Опачиќ –
ученик кој досега учествувал на сите семинари за борба со копје одржани под
водство на шидоши Довезенски:

„Досега се одржаа четири семинари за Јари, а првиот и последниот беа
посветени на основите. Си запишував забелешки (во форма на деншо) после секој семинар, но ми фалеше последното коцкиче од мозаикот кој го составив денес.

Беа потребни четири години за да ги разберам
начините на борба со копје. Но знаењето не би било комплетно без куденот
пренесен од страна на учителот. Како и секогаш, на кратките
паузи, сенсеи навлегуваше длабоко во детаљите и ги објаснуваше техниките односно каков
бил начинот на војување со копје во ’старите’ времиња. Посебно потенцираше
дека за да бидеме добри со копје, мораме да имаме перфектни моторни способности, кои ќе овозможат одлично таи сабаки.

Во корју работите ’се добиваат’ со напорен тренинг. Нема ’фаќање кривини’. Потребно е време за да се научи, разбере и усоврши некое оружје. Многу малку луѓе се подготвени да го прифатат ова, но најупорните ќе испливаат и ќе опстанат. Другите ќе талкаат и ќе се трудат преку ноќ да дојдат до диплома, а ветерот ќе ги однесе со се неа“.

The strenght of Yari – The Beginnings

Posted on Categories Uncategorized

The time has come for having this years traditional seminar for yari combat (So Jutsu). As you already know, during this event, the participants of Bujinkan Macedonia study the secrets of combat with a spear (yari).

Every year, instructor Igor Dovezenski teaches new aspects of the art, revealing new techniques, means and strategies for use for this weapon.

15032013080339yari%20kjh.jpgThis year, we are going to go back to the beginnings, or the basics, and that is a great opportunity for those who haven’t got to know the spear yet.

„The school Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu uses the following weapons: Yari (spear), Ono (war axe), O Tsuchi (big hammer), Tachi (sword) and Naginata. The legends says that one night a demon (Tengu) came to a dream of the founder of the art and taught him how to fight with Yari. These techniques even today are still considered as the greatest secret of the school.“

On this seminar all students of the dojo of Bujinkan Macedonia / Taiyou e no Michi can participate.

Required equipment for training: bokuto and yari

Theme: The strength of Yari – The Beginnings

Date: 31.03.2013 (Sunday)

Location: Slepo Kolo

Program:

08.00 hours – departure from Skopje
09.00 hours – arrival
10.00 – 16.00 hours – theory and practice
17.00 hours – return

Силата на Јари - Почеток

Posted on Categories Почетна

Дојде време за одржување на овогодинешниот традиционален семинар за борба со копје (Со Џутсу).
Како што веќе знаете, за време на овој настан, учениците на Буџинкан Македонија ги изучуваат тајните на борба со копје (јари).

Секоја
година, инструкторот Игор Довезенски предава нови аспекти од вештината, откривајќи нови техники, начини и стратегии при користењето
на ова оружје.

15032013080339yari%20kjh.jpgОваа година, повторно ќе се вратиме на почетоците односно на основата, а тоа е одлична можност за сите кои досега не се запознале со копје-то.

„Школото Шинден Фудо рју Дакентаиџутсу
ги користи следниве оружја: Јари (копје), Оно (воена секира), О Тсучи (голем
чекан), Тачи (меч) и Нагината. Легендата вели дека една вечер демон (Тенгу) му
дошол на сон на основачот на вештината и го научил како да се бори со Јари.
Овие техники и ден-денес се сметат за најголема тајна на школата.„

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Потребна опрема за вежбање: бокуто и
јари

Тема: Силата на Јари – Почеток

Ден: 31.03.2013 (недела)

Место: Слепо Коло

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

10.00 -16.00 часот –
теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад

Igor Dovezenski – responsible for the development of Daito ryu Aikibudo in South-Eastern Europe (Balkans)

Posted on Categories Uncategorized

By decree of my Daito ryu Aikibudo teacher,
Shihan Antonino Certa, I (Igor Dovezenski, Shidoin) am authorized to
represent the European Daito Kai organization in the region of
southeastern Europe (ie. the Balkan countries).

I call for
everyone interested who would like to take the 01032013042627sga.jpgresponsibility of
spreading the Daito ryu Aikijujutsu and Ono ha Itto ryu Kenjutsu (Takeda
den) arts in their country, to contact me via my email: daito_macedonia@yahoo.com.

Prioritized are the leaders of clubs that are my personal friends and
have friendly relations with Bujinkan Macedonia. People who are
considered diploma hunters and would prefer overnight success without
hard training, I would ask not to contact me.

The European
Daito Kai has been founded by Antonino Certa at the request of his
teacher Kato Shigemitsu Soshi with the goal of spreading the Daito ryu
Aikijujutsu through the European countries in the same manner they were
taught ages back in the Aizu clan.

Sensei Certa is the only
non-Japanese in the world to earn the title of Shihan, directly from the
Daitokan dojo in the city of Abashiri. He was first accepted as a
student to the last Soke Tokimune Takeda and after his death, he started
training with Kato Shigemitsu Sensei.

This is a great
opportunity to become a part of the history of one of the oldest
Japanese martial arts, also known as the mother of Aikido. Be the one
that will be responsible for organizing the Daito Ryu Aikijujutsu school
in your country and a representative of the European Daito Kai.

Igor Dovezenski
shidoin, Daito ryu Aikibudo
shidoshi, Bujinkan Budo

Игор Довезенски - одговорен за развојот на Даито рју во Југоисточна Европа (Балкан)

Posted on Categories Почетна

Со одлука на мојот учител за Даито рју
Аикибудо, шиханот Антонино Черта, јас (Игор Довезенски, шидоин) сум
овластен да ја претставувам организацијата European Daito Kai во
регионот на Југоисточна Европа односно во земјите на Балканот.

Ги
повикувам сите заинтересирани лица кои сакаат да ја 01032013042627sga.jpgпреземат
одговорноста за ширењето на вештините Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха
Итто рју Кенџутсу (Такеда ден) во својата земја, да ме контактираат на мејлот: daito_macedonia@yahoo.com

Предност имаат водачите на клубовите кои се мои лични пријатели односно
негуваат пријателски односи со Буџинкан Македонија. Лицата кои се ловци
на дипломи и звања односно кои сакаат да постигнат успех преку ноќ, без
напорен тренинг, ги замолувам да не ме контактираат.

Инаку,
European Daito Kai е основана од страна на Антонино Черта, по барање на
неговиот учител Като Шигемитсу Соши, со цел да се шири учењето на Даито
рју Аикиџуџутсу низ земјите на Европа, на начин како што со векови
наназад се вежбалo во кланот Аизу.

Сенсеи Черта е единствениот
нејапонец во светот кои се здобил со титулата шихан, директно во доџо-то
Даитокан во градот Абашири. Тој најпрвин бил прифатен за ученик на
последниот соке Токимуне Такеда, а по неговата смрт, почнал да вежба со
сенсеи Като Шигемитсу.

Ова е одлична прилика да станете дел од
историјата на една од најстарите јапонски боречки вештини, која што е
позната како мајка на Аикидо-то. Бидете тој што ќе биде одговорен за
организирањето на Даито рју Аикиџуџутсу во својата земја и претставник
на European Daito Kai.

Игор Довезенски
шидоин, Даито рју Аикибудо
шидоши, Буџинкан Будо