Attendance to the seminar with Kacem Zoughari in Novi Sad

Posted on Categories Uncategorized

22022010045245Kacem23.jpgInvited by our friend from Novi Sad, Srgjan Crnogorac, this weekend we attended a seminar with Kacem Zoughari from France. The theme of this seminar was Koto Ryu Koppojutsu and Jo Jutsu, but there were also techniques from the Gyokko Ryu Koshijutsu school. Besides the instructor from Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, the seminar was attended by his uchi deshi Marjan Proshev and our friends from Bujinkan Kavadarci as well.
As it is the case with all seminars held by Kacem, our impressions are great, as was the way that he presents the schools of the Bujinkan.

Учество на семинарот со Кацем Зугари во Нови Сад

Posted on Categories Почетна

22022010045245Kacem23.jpgНа покана од нашиот пријател од Нови Сад, Срѓан Црногорац, викендов што помина учествуваме на семинар со мајсторот Кацем Зугари од Франција. Тема на семинарот беше Кото Рју Коппоџутсу и Џо Џутсу, но се работеа и техники од школата Гјокко Рју Кошиџутсу. Покрај инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, на семинарот учествуваше и неговиот учи деши Марјан Прошев, како и нашите пријатели од клубот Буџинкан Кавадарци.
Како и секогаш на семинарите со Кацем, импресиите се на високо ниво, баш како и начинот на кој тој ги презентира школите на Буџинкан.

Seminar in Kavadarci with Igor Dovezenski

Posted on Categories Uncategorized

12022010074938banner_2.jpg

Organized by Blagoj Tanevski, leader of the Bujinkan Kavadarci dojo, on the 13th and 14th of march 2010, the instructor of Bujinkan Macedonia Igor Dovezenski will hold a two day seminar.

All interested will have the opportunity yo acquaint themselves with the basics of the classic Japanese martial arts schools of Koto Ryu and Gyokko Ryu.

The price for the seminar is 450 denars. Further informations can be obtained on our e-mail or the organizers phone number: 070 545 131.

Семинар во Кавадарци со Игор Довезенски

Posted on Categories Почетна

12022010074938banner_2.jpg

Во
организација на Благој Таневски, водач на доџо-то Буџинкан Кавадарци,
на 13 и 14 март, 2010 година, инструкторот на Буџинкан Македонија Игор
Довезенски ќе одржи дводневен семинар.

Сите заинтересирани ќе
имат можност да се запознат со основите на класичните јапонски школи за
борбени вештини Кото Рју и Гјокко Рју.

Цената на семинарот
изнесува 450 денари. Повеќе информации на нашиот е-маил или на
телефонскиот број на организаторот: 070 545 131.