Haragei III – outdoor seminar

Posted on Categories Uncategorized
Hara (腹) is a Japanese term for a stomach, and Gei (芸) means art. However, in the martial arts this word bears another meaning, one of an inner and outer communication through discovering one’s self and the changes happening around us in due time. Zen teachers taught centuries ago that breathing with the Hara (stomach) clears the mind from any thoughts and enables a deep view in the inner self. Exactly that insight of the inner and outer changes is believed to grant the warrior a chance to recognize the danger and react to it at the same time. The famous zen monk, Takuan Soho, called this type of training for cultivation the inner energy an „exercise for the immovable mind“.

Imagine a situation, You and Your opponent are two meters apart with pointed katanas at each other’s hearts. The tension increases and only one untimely breath or one blink of an eye could separate you from life and death. To recognize the attack, to feel the moment when you should react is the key.

This year, for the third time, the instructor Igor Dovezenski is going to teach his students how to increase their awareness, and with that how to better their martial skills.

Date: 28.02.2016 (Sunday)

Location: Elenac

Program:

08.00 o’clock – departure from Skopje

09.00 o’clock – arrival

09.00 – 16.00 o’clock – theory and practice

17.00 – return

This seminar is open only for the members of Taiyou e no Michi, but you could participate only with a recommendation from a person that nurtures friendly relations with our dojo. Questions and applying on e-mail, by phone, in the dojo, or on the Forum.

Харагеи III - семинар во природа

Posted on Categories Почетна
Хара ( 腹 ) е јапонски збор за стомак, додека Геи ( 芸 ) означува уметност. Меѓутоа, во боречките вештини зад овој збор се крие комплетен принцип на внатрешна и надворешна комуникација преку самоспознавање и навремено откривање на промените кои се случуваат наоколу. Учителите за Зен, со векови наназад подучуваат дека дишењето со Хара (стомак) го чисти умот од секакви мисли и овозможува поглед длабоко во себе. Токму тоа согледување на внатрешните и на надворешните промени, се верува дека на воинот ќе му овозможи навреме да ја препознае опасноста и истовремено да реагира. Ваквиот тренинг за култивирање на внатрешната енергија, познатиот зен-монах Такуан Сохо го нарекувал „вежба на неподвижниот ум“. 

Замислете ситуација, Вие и Вашиот противник сте одалечени два метра еден од друг со вперени катани во срцата. Тензијата се зголемува и само еден погрешен здив или едно трепкање со окото може да Ве дели од животот и смртта. Да го препознаете нападот, да го почуствувате моментот кога треба да се реагира, е од клучно значење. 

Оваа година по трет пат, инструкторот Игор Довезенски ќе ги подучува своите ученици како да ја зголемат будноста, а со тоа и да ја подобрат својата борбена вештина. 

Ден: 28.02.2016 (недела)
Место: Еленац
Програма:
08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
09.00 – 16.00 часот – теоретски и практичен дел
17.00 – враќање назад 
Семинарот е отворен  само за членовите на Пат кон Сонцето, но може да се присуствува на истиот и со препорака од личност што негува пријателски односи со нашето доџо. Прашања и пријавување на и-мејл, на телефон, во доџо или на Форум.