Почеток на второто полугодие и уписи во Буџинкан Македонија

Posted on Categories Почетна

Веќе 21-ва година по ред Организацијата „Пат кон Сонцето“ ги отвора вратите на доџо-то за новите кандидати кои имаат желба да навлезат во светот на јапонските нинџи и самураи.

Иако Доџо-то за класични јапонски самурајски и нинџа вештини „Буџинкан Македонија“, врши уписи во текот на целата година, сепак месецот септември е најповолен момент за да отворите една нова страница од Вашата животна историја.


Ги известуваме сите заинтересирани дека првиот час за почетниците ќе се одржи на 1 септември, со почеток во 20:30 часот, додека напредната група продолжува со својата работа еден ден подоцна (во 20:00 часот). 
За тие што се уште не се запознаени со нашата работа, доџо-то е основано на 02 јули, 1995 година и засега е единственото во нашата држава признаено од страна на поглаварот на Буџинкан, соке Масааки Хатсуми.
Буџинкан Македонија важи за еден од најдинамичните клубови во Европа со многубројно и активно членство и со најмногу активности организирани во текот на целата година. 
Во рамките на доџо-то постојат повеќе секции за возрасни (од 13 до 113 години), но и за деца (од 5 до 12 години). 
Повеќе информации за нас можете да добиете на следниот линкhttp://hombu.koryu.mk/article/show/448
За инструкторот на Буџинкан Македонија http://hombu.koryu.mk/article/show/461
За термините и за локацијата http://hombu.koryu.mk/article/show/454
Ве молиме доколку имате прашања, не двоумете се да не контактирате преку daito_macedonia@yahoo.com или на 075 564 011.

Summer Koryu Camp VIII has been held

Posted on Categories Uncategorized

According to the words said by the participants of the
Summer Koryu Camp, one has the sensation 
that each consecutive event, from year to year, becomes ever more
interesting and better organized. That is an incentive to continue to hold and
raise the quality bar on this splendid event. 

This year thirteen participants again felt on their own skin
the dynamic training regiment characteristic for Bujinkan Macedonia  and for the Organization  “Taiyou e no Michi”, and two of
them came all the way from Romania, with the goal to feel even for a short time
the furious rhythm that we impose during the Summer Camp.

The topic of this year’s event, was the
samurai martial school Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu, and also the oldest
documented Japanese martial art Tenshin Shoden Katori Shinto ryu Bujustsu. We
can freely say that the participants of this camp completely surrendered themselves
and enjoyed in discovering the secrets of the two ryu-ha, but also in the
personal body transformation caused by the powerful Shinobi Taiso training
regiment, organized by the leader of Bujinkan Macedonia – Igor Dovezenski.

The barely existent free time was used to
bathe in the nearby river, as well as exploratory expeditions on the golden
hills of Orljak. The friendships and mutual connections of the members of the
dojo are always an extra incentive to participate in the Summer Camp, because
nothing contributes to strengthened connection between the participants as joint
nine days of training in the valley bellow the mountain of Lipac.

Next year we promise an even better organization and even better
quality of training. The topic Is already known, and for those who want to know
more, they can visit our web page at 
www.koryu.mk.

Одржан Летниот Корју Камп VIII

Posted on Categories Почетна

Според зборовите искажани од страна на учесниците на Летниот Корју Камп, се добива впечаток дека секој следен настан, од година на година, станува се поинтересен и се подобро организиран. Тоа е само поттик и понатаму да го одржуваме и да го подигнуваме нивото на квалитетот на овој величенствен настан.  

Оваа година тринаесет учесници повторно го почуствуваа на своја кожа динамичниот тренинг карактеристичен за Буџинкан Македонија и за Организацијата „Пат кон Сонцето“, а двајца од нив, допатуваа дури од Романија, со цел барем на кратко да го осетат жестокиот ритам што го наментуваме за време на Летниот Камп.

Темата на овогодинешниот настан беше самурајската боречка школа Такаги Јошин рју Џутаиџутсу, како и најстарата документирана јапонска борбена вештина Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу. Можеме слободно да кажеме дека учесниците на кампот целосно се предадоа и уживаа во откривањето на тајните на двете рју-ха, но и во личната телесна транформација предизвикана од силниот Шиноби Таисо тренинг, организиран од страна на водачот на Буџинкан Македонија – Игор Довезенски. 

Слободното време кое едвај го имаше беше искористено за капење во блиската река, како и за истражувачки експедиции на златните ридови на Орљак. Дружењето и меѓусебното поврзување на членовите на доџо-то секогаш е дополнителен мотив за учество на Летниот Камп, бидејќи ништо толку добро не придонесува за зацрвстувањето на врските помеѓу учесниците како заедничкиот деветодневен тренинг во долината под планината Липац.

Следната година ветуваме уште подобра организација и уште поквалитетни тренинзи. Темата е веќе позната, а за тие кои сакаат да дознаат повеќе, можат да ја посетат нашата веб-страница www.koryu.mk