Bujinkan Macedonia in „Tea Moderna“

Posted on Categories Uncategorized

27012010062300collage2.jpg

In today’s issue of the most read macedonian weekly magazine, „Tea Moderna“ , was published an article dedicated to the females from Bujinkan Macedonia.

As you know, „Tea Moderna“ is a magazine dedicated to culture, art and fashion, and has a print of over 100.000 magazines sold per week. That means that at least 500.000 Macedonians will read about the Bujinkan Dojo, which is a quarter of the population in our country.

The instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, through his dojo is spreading the voice of the organization led by soke Masaaki Hatsumi for 15 years and has thus far made appearances in many written and electronic media, where he always raised great interest for the Japanese classic martial arts.

Буџинкан Македонија во „Теа модерна“

Posted on Categories Почетна

27012010062300collage2.jpg

Во денешниот број на најчитаниот македонски неделен магазин, „Теа модерна“, излезе статија посветена на девојките од нашето доџо Буџинкан Македонија.

Како што знаете „Теа модерна“ е магазин посветен на културата, уметноста и модата и има тираж од над 100.000 продадени примероци неделно. Тоа значи дека за Буџинкан Доџо оваа недела ќе прочитаат најмалку 500.000 илјади Македонци, што е речиси една четвртина од населението во нашата земја.

Инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, преку своето доџо веќе 15 години го „шири“ гласот на организацијата предводена од соке Масааки Хатсуми и досега се има појавувано во многу пишани и електронски медиуми, каде што секогаш предизвикувал голем интерес за јапонските класични борбени вештини.

Successfully held Gokui Ne Waza seminar

Posted on Categories Uncategorized

24012010122451Grupnjak.jpgIn the Hombu dojo of Bujinkan Macedonia, under the guidance of the instructor Igor Dovezenski, was held a seminar with the theme Gokui Ne Waza (secrets of ground fighting).
The seminar had 21 attendants, who during the two days, studied techniques of unarmed combat in a sitting and laying down positions.

24012010122508Nevaza2.jpgThe seminar began with a short theoretical introduction to the history and techniques of Ne Waza, which was soon followed by some Taiso drills, followed by studying the Atemi Kyu Sho, Ukemi Taihenjutsu and Kamae.
The second session of the first day was dedicated to Osae Waza, tehcniques for holding and controlling the opponent.

The second day, during the first session, students had the opportunity of learning six techniques of joint locks, or Kansetsu Waza as well as many variants of those techniques.
The last session of the seminar was dedicated to choking techniques or Shime Waza. Instructor Dovezenski demonstrated nine of these, as well as a few of their variations.

24012010122500Nevaza1.jpgRegardless of the pain caused by the reality of the training, also from the hardness of the parquet of our Dojo, the students (almost all of them) successfully finished the seminar, satisfied with the techniques learned during these two days.

Одржан семинарот Гокуи Не Ваза

Posted on Categories Почетна

24012010122451Grupnjak.jpgВо Хомбу доџо-то на Буџинкан Македонија, под водство на инструкторот Игор Довезенски, викендов се одржа семинар на тема Гокуи Не Ваза (Тајните на борба на земја).
На семинарот присутвуваа 21 учесник, кои два дена обработуваа техники на голорака борба во седечка и лежечка положба.

24012010122508Nevaza2.jpgСеминарот започна со мини предавање за историјата на техниките на Не Ваза, за веднаш потоа да продолжи со изведување на различни Таисо вежби, по што се пристапи кон изучување на Атеми Кју Шо, Укеми Таихенџутсу и Камае.
Втората сесија од првиот ден беше посветена на техниките на задржување и контролирање на противникот Осае Ваза.

За време на првата сесија на вториот ден, учениците имаа можност да научат шест техники на „заклучување“ на зглобовите на противникот односно Кансетсу Ваза, како и многу варијанти на истите.
Последната сесија на семинарот беше посветена на техниките на давење односно Шиме Ваза. Инструкторот Довезенски демонстрираше и детаљно објасни девет техники од оваа група, но и неколку варијанти на истите.

24012010122500Nevaza1.jpgИ покрај големата болка предизвикана од реалниот начин на тренинг, но и од тврдиот паркет во нашето доџо, учениците (речиси сите) успешно го завршија семинарот презадоволни од техниките вежбани во текот на двата дена.

Gokui Ne Waza seminar

Posted on Categories Uncategorized

03122009072744prva%20finalna%20za%20semi

The Ninjutsu Union Bujinkan Macedonia

announces a two-day seminar about:

Gokui Ne Waza (The secrets of groundfighting)

with the instructor Igor Dovezenski

As you may already know, in our dojo we pay great attention to the ground combat. In the schools of the Bujinkan these techniques exist in Takagi Yoshin Ryu, Shinden Fudo Ryu and Kukishinden Ryu. Many of the Takagi Yoshin Ryu kata, end with shime waza or kansetsu waza to the ground. Even though, the aforementioned techniques aren’t organized as kata, in the past every Bushi (warrior) was required to pay attention to the Ne Waza training.
We invite all martial arts enthusiasts to attend the seminar and learn more of the ninjutsu ground combat secrets. The seminar is open to everyone – regardless of level of knowledge or style.
This is an opportunity for everyone to increase their knowledge of the martial art that was centuries-long mystery even to the Japanese.

Time: 22 and 23 of January, 2010.

Timetable:          Saturday                                Sunday

               11.00 to 13.00 training                 11.00 to 13.00 training
               13.00 to 15.00 lunch/break          13.00 to 15.00 lunch/break
               15.00 to 17.00 training                 15.00 to 17.00 training

Location: Hombu Dojo Taiyou e no Michi – Skopje – Macedonia
Equipment: Gi (both top and bottom), obi (belt) and tanto.

Гокуи Не Ваза семинар

Posted on Categories Почетна

 
03122009072744prva%20finalna%20za%20semi

Нинџутсу Сојузот Буџинкан Македонија

најавува дводневен семинар на тема:

Гокуи Не Ваза (Тајните на борба на земја)

со инструкторот Игор Довезенски 

Како што веќе Ви е познато, во нашето доџо се посветува големо внимание на борбата на земја. Во школите на Буџинкан овие техники постојат во Такаги Јошин Рју, Шинден Фудо Рју и Кукишинден Рју. Многу од катите на Такаги Јошин Рју, завршуваат со техники на давење или лост на земја. Иако не се организирани во кати, во минатото било неопходно секој Буши (воин) да посвети внимание на тренингот на Не Ваза.

 
Ги покануваме сите вљубеници во боречките вештини да присуствуваат на семинарот и да научат повеќе за тајните на борба на земја. Семинарот е отворен за сите – без разлика на нивото на знаење, или, пак, на стилот.
Ова е можност за сите да го зголемат своето знаење за вештината која со векови била мистерија дури и за самите Јапонци.

Време: 23 и 24 јануари, 2010 год.

Распоред:
     
       Сабота                                         Недела

11.00 до 13.00 тренинг               11.00 до 13.00 тренинг
13.00 до 15.00 ручек-одмор        13.00 до 15.00 ручек-одмор
15.00 до 17.00 тренинг               15.00 до 17.00 тренинг

Место: Хомбу доџо Пат кон Сонцето – Скопје – Македонија
Опрема: Ги (горно и долно), појас и танто.

Bujinkan Macedonia in Life Magazine

Posted on Categories Uncategorized

13012010051625collage.jpg

The
megapopular macedonian monthly „Life Magazine“, in it’s january
edition dedicated three pages to the School for classical japanese
martial arts Bujinkan Macedonia (Taiyou e no Michi).

The
event that made this posible was our traditional Women self-defense
workshop, which stirs a great amount of media attention.

Beside
the great presentation of the Bujinkan Dojo organization and soke
Masaaki Hatsumi, the members of our Dojo, Tina Dokovska and Zoran
Todorovski, demonstrated two woman self-defense techniques for the
public.

According
to the informations we got from the magazine’s editors, this theme
caused a great interest and as a result, further collaboration
between our club and „Life Magazine“ is discussed.

The
title of the article „Macedonian women study techniques of the
Japanese women-warriors“ stands on the front page of the magazine,
while in the text, besides the presentation of our club, there is a
short explanation about the nine schools of the Bujinkan Dojo, as well
as the techniques of the women-warriors – The Kunoichi.

Буџинкан Македонија во Лајф Магазин

Posted on Categories Почетна

 13012010051625collage.jpg

Високотиражниот
македонски месечен „Лајф Магазин“, во
јануарскиот број посвети три страници
на Школото за класични јапонски борбени
вештини Буџинкан Македонија

(Пат кон Сонцето).

Повод
за тоа беше одржувањето на нашата
традиционална Работилница за самоодбрана
за жени, која секој година буди огромен
интерес кај македонските медиуми.

Покрај
одличното претставување на организацијата
Буџинкан Доџо и соке Масааки Хатсуми,
членовите на нашиот клуб, Тина Доковска
и Зоран Тодоровски, демонстрираа за
јавноста и две техники за самоодбрана
за жени.

Според
информациите кои ги добиваме од
редакцијата на магазинот, оваа тема
предизвикала огромен интерес, така што
се најавува подолгорочна соработка
меѓу нашиот клуб и „Лајф Магазин“.

Насловот
на статијата „Македонки учат техники
на јапонски жени-воини“ е најавен на
насловната страница, а во текстот, покрај
претставувањето на нашиот клуб, има
кратко објаснување за деветте школи на
Буџинкан Доџо, како и за техниките на
жените-воини Куноичи.