One day seminar for Ninpo Ne Waza® – Ju Yoku Go O Seisu

Posted on Categories Uncategorized

Always determined to dedicate enough attention to all aspects of defense, the Dojo for classical Japanese martial arts „Bujinkan Macedonia“ organizes a one day seminar for Ninpo Ne Waza (techniques for wrestling on the ground). Although today this way of fighting is popular because of its usage in the mixed martial sports and the success in the tournaments such as UFC, in the past the same techniques were used by the Japanese warriors as a mean of survival in the turbulent times and the everyday battles.

In Ninpo Ne Waza, in general, techniques are being used that are forbidden in the sport tournaments, and they are extremely efficient in situations when the life is in danger.

Instructor Igor Dovezenski is organizing a seminar for Ninpo Ne Waza, meant exclusively for the members of the Organization„Taiyou e no Michi“, regardless of their degree or the arts they train.

Date: 6th December (Saturday) 2014

Location: Skopje (in the dojo of Bujinkan Macedonia)

Time: 11:00 – 15:00

Subject: 
– Ninpo Ne Waza – Ju Yoku Go O Seisu (the softness controls the strength)

Additional information for Ninpo Ne Waza —> here

Еднодневен семинар за Нинпо Не Ваза® - Џу Јоку Го О Сеису

Posted on Categories Почетна

Одлучни секогаш да посветиме доволно внимание на сите аспекти на одбраната, Доџо-то за класични јапонски боречки вештини „Буџинкан Македонија“ организира еднодневен семинар за Нинпо Не Ваза (техники за борење на земја). 
Иако денес овој начин на борба е популарен пред се поради користењето во мешаните борачки спортови и успехот на турнирите како што е УФЦ, во минатото истите техники биле користени од страна на јапонските воини со цел да преживеат во турболентните времиња и секојдневните борби.

Во Нинпо Не Ваза, воглавно се користат техники кои се забранети во спортската борба, меѓутоа се крајно ефикасни во ситуации кога животот е во опасност. 

Инструкторот Игор Довезенски ќе одржи семинар за Нинпо Не Ваза, наменет исклучиво за членовите на организацијата „Пат кон Сонцето“, без разлика на звањето или вештините што ги тренираат.

Датум: 06 декември (сабота) 2014

Место: Скопје (во доџо-то на Буџинкан Македонија)

Време: 11:00 – 15:00 

Тема:
-Нинпо Не Ваза – Џу Јоку Го О Сеису (мекотијата ја контролира силата)

Повеќе информации за Нинпо Не Ваза —>тука