Нови кју (ученички) степени во Буџинкан Македонија

Posted on Categories Почетна

Во Хомбу доџо-то на Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето, вчера
во рамките на Нинџутсу Сојузот Буџинкан Македонија се одржа полагање за
кју (ученички) степени.
За 9 кју, тестот успешно го положија учениците Маја Илиевска, Елена
Ангеловска, Стефан Робески, Перица Давитков, Билјана Тасева и Дамјан
Стојановски, додека со 7 кју се „закитија“ учениците Дарко Божиновски,
Благица Стојаноска и Кристијан Антовски.
На сите, од се срце, им честитаме за направениот напредок.
Следното полагање ќе се одржи во текот на месецот декември, 2009 година.

Goton Po seminar held

Posted on Categories Uncategorized

3f08a782-5bbe-47fc-8312-794b9322c34d.jpgWe
could say that this Goton Po was a continuation of the last years. The
training begun on the place called Elenacki Karpi, where the students
of Bujinkan Macedonia
were learning how to climb and get down from rocks without any
protection gear, actually, only with the help of a rope and sword
(boken). After that, techniques for climbing with the use of two knifes
and with the help of a partner were studied.
Later,
with the help of instructor Igor Dovezenski, the older students taught
the younger ones how to make a trap, and the best part of the seminar
was the arranged action for surprising the “enemy chasers”.
After that there was explanation and making of the so called Fire Ball, which will be studied further on another seminar.
Apart
from these skills, the students were introduced to healing plants and
the use of their surroundings in case of survival in nature. The
seminar was successful besides the hot and moist weather, which tried
to influence the physical and psychical abilities of the students.

Goton Po Outdoor Seminar

Posted on Categories Uncategorized

641c450a-7ff5-4dce-92fb-6682cb93b2f6.jpgThe traditional outdoor seminar on subject: Goton Po (usage of the five elements), will be held on the 7th of June 2009.
Goton
Po is an integral part of the legendary skill of Togakure Ryu Ninjutsu,
Inton Jutsu, actually a skill of hiding, avoiding and camouflaging. The
participants of the seminar will have the possibility to learn how to
use the natural elements: earth, water, wood, fire and metal, in order
to be able to hide, camouflage and avoid the threatening danger.
Day: 7th of June (2009)
Place: Mlaka and Elenacki Karpi
Schedule:

                08:00 hours – leaving from Skopje

                09:00 hours – arriving

               10:00-16:00 hours – theoretical and practical part

              16:30 – going back

Price: 1000 denars (the price includes: seminar fee and transportation)
This time it will be a small group. Registering till friday.

Одржан семинарот Готон По

Posted on Categories Почетна

3f08a782-5bbe-47fc-8312-794b9322c34d.jpgЗа овој Готон По може да се каже дека беше продолжување на минатогодишниот.
Тренингот започна на местото викано Еленачки Карпи, каде што учениците
на Буџинкан Македонија учеа како да се качуваат и симнуваат по карпи
без никаква заштитна опрема односно само со помош на обично јаже и меч
(бокен). Потоа се изучуваа техники на качување со помош на два ножа, но
и со помош  со партнер.
По ова, со помош на инструкторот Игор Довезенски, постарите ученици ги
подучуваа помладите како се подготвува стапица, а најдобар момент на
семинарот беше договорената акција за изненадување на „непријателските
гонители“.
Следуваше објаснување и изработување на таканаречената Огнена Топка, со
која на некој следен семинар уште подетално ќе се позанимаваме.
Освен овие вештини, на учениците им беше посветено големо внимание при
запознавањето со лековитите билки и користењето на опкружувањето во
случај на преживување во природа.
Семинарот беше успешен и покрај топлото и спарно време, кое се трудеше
да влијае врз телесните и умствените способности на учесниците.  

Готон По семинар во природа

Posted on Categories Почетна

 641c450a-7ff5-4dce-92fb-6682cb93b2f6.jpgТрадиционалниот семинар во природа на тема: Готон По (користење на
петте природни елементи), оваа година ќе се одржи на 07.06.2009.
Готон По е составен дел од легендарната вештина на Тогакуре Рју
Нинџутсу, Интон Џутсу, односно вештина на сокривање, избегнување и
камуфлирање. Според тоа, учесниците на семинарот ќе имат можност да
научат како да ги користат природните елементи: земја, вода, дрво, оган
и метал, со цел да можат да се сокријат, камуфлираат и да ја избегнат
опасноста која им се заканува.

Ден: 07 јуни (2009)

Место: Млака и Еленачки Карпи

Програма:    08.00 часот – поаѓање од Скопје
                     09.00 часот – пристигнување
                     10.00 -16.00 часот – теоретски и практичен дел
                     16.30 – враќање назад

Цена: 1.000 денари (во цената е вклучено: семинарска такса и превоз)

Овој пат ќе се работи во мала група. Пријавување до петок.