Fifth Women Self-defense Workshop® held

Posted on Categories Uncategorized

Total of 11 participants, nine of them members of Bujinkan Macedonia and two guests, this weekend were tackling the techniques of self-defense in the Hombu Dojo of the organization Taiyou e no Michi.

During Saturday, two trainings were held. The first one was dedicated to getting free of hand and body grapples, and the second one to techniques of self-defense while the victim sits on a chair.

On Sunday, martial techniques on the ground were taught, as well as ways to deal with an attack when the attacker presses his victim to the wall.

During the whole event, there was an unbelievable positive atmosphere in the dojo, and smiles weren`t taken down from the pretty faces, even for a moment. Even though the techniques were approached with great caution, humor constantly slipped through and additionally motivated the participants. 

The ladies used the free time for walks in the beautiful nature that is located around the dojo of Taiyou e no Michi, and the instructor Dovezenski tried to make their every moment special.

At the end it was announced from 2014 two events to be had yearly that are going to be dedicated exclusively to the members of the gentler sex.

Одржана петтата Работилница за Самоодбрана за Жени®

Posted on Categories Почетна

Вкупно 11 учеснички, од кои девет членови на Буџинкан Македонија и две гостинки, викендов ги совладуваа техниките на самоодбрана во Хомбу Доџо-то на организацијата Пат кон Сонцето.  

Во текот на саботата, се одржаа два тренинга. Првиот беше посветен на ослободување од зафати за раце и тело, додека на вториот се разработуваа техники на самоодбрана додека жртвата седи на стол.

Во неделата, се изучуваа борбени техники на земја, како и начини на справување со напад кога напаѓачот ќе ја притисне жртвата до ѕид.

За време на целиот настан, во доџо-то владееше неверојатно позитивна атмосфера, а насмевката ниту за миг не се симна од убавите лица. Иако на техниките им се пристапи со огромно внимание, сепак хуморот постојано се провлекуваше и дополнително ги мотивираше учесничките.

Слободното време, дамите го искористија за шетање низ убававата природа што се наоѓа околу доџо-то на Пат кон Сонцето, а инструкторот Довезенски се трудеше да им го направи секој миг посебен.

На крајот беше договорено од 2014-та да има два настани годишно кои ќе бидат посветени исклучиво на припадничките на понежниот пол.

Women Self-defense Workshop® V

Posted on Categories Uncategorized

At the beginning of 2008, the Organization for teaching Japanese martial arts Taiyou e no Michi, for the first time in Macedonia organized a women self-defense workshop. Since then, many clubs tried to organize similar events, although the quality and the dedication we achieved remained unreachable.

This year, on 26/27th October, the fifth in a row Workshop is going to be held, titled: „Women against the violence“.

Although this event is primarily organized for our female members, all those who belong to the gentler sex are welcomed too, regardless of their age and level of knowledge.

Required equipment: sweatpants and a t-shirt (without zippers and buttons). It is trained on mats (barefoot). A free stay in the dojo for all the participants is provided.

Date: 26/27th October, 2013

Location: Taiyou e no Michi – Hombu Dojo

Additional information: 077 976 906 or by e-mail: daito_macedonia@yahoo.com

Работилница за Самоодбрана за Жени® V

Posted on Categories Почетна

На почетокот на 2008 година, Организацијата заизучување а јапонски борбени вештини Пат кон Сонцето, за прв пат во Македонија организираше работилница за самоодбрана за жени. Оттогаш, па наваму, многу клубови се обидоа да организираат некакви слични настани, меѓутоа квалитетот и посетеноста што ги постигнавме останаа недостижни.

Оваа година, на 26/27 октомври, ќе ја одржиме петтата по ред Работилница, со наслов: „Жените против насилството“.

Иако настанот се организира првенствено за нашите членки, добредојдени се сите припаднички на понежниот пол, без разлика на годините и на нивото на знаење.

Потребна опрема: тренерки и маица (без патенти и копчиња). Се вежба на душеци (боси). За сите учеснички обезбедено е бесплатно спиење во доџо-то.

Датум на одржување: 26/27 октомври, 2013

Место: Пат кон Сонцето – Хомбу Доџо

Дополнителни информации: 077 976 906 или на е-маил: daito_macedonia@yahoo.com