The Nage Waza seminar has been held

Posted on Categories Uncategorized

Yesterday in the Skopje dojo of Bujinkan Macedonia, a seminar was held dedicated to the techniques of throwing the opponent ( Nage Waza).

During the event, shidoshi Dovezenski explained in minute detail all of the fazes that preclude the throw itself, beginning from the hold with the opponent ( Kumi Uchi ), and then to the throwing off balance ( Kuzushi ), and all to the moment when the opponent under the influence of several inter-playing forces starts to “lift off” from the ground. 
At the end of the seminar, the instructor Dovezenski taught the technique O Soto Guruma which provoked a strong reaction in the attendants, especially because this was their first encounter with this truly powerful throw. 
The next seminar will be on the subject of: Ne Waza ( Techniques of ground fighting ). 

Одржан Наге Ваза семинарот

Posted on Categories Почетна

Во скопското доџо на Буџинкан Македонија, вчера се одржа семинар посветен на техниките на фрлање на противникот (Наге Ваза).

За време на настанот, шидоши Довезенски во најситни детали ги објаснуваше сите фази кои следат пред самото фрлање, почнувајќи од фатот со противникот (Куми Учи), па потоа преку исфрлувањето од рамнотежа (Кузуши), па се до самиот момент кога противникот под дејство на неколку взаемни сили ќе почне да се „одлепува“ од земјата. 

На крајот од семинарот, инструкторот Довезенски ја предаде техниката О Сото Гурума која предизвика силни реакции кај учесниците, особено што за прв пат се запознаа со ова навистина моќно фрлање. 

Следниот семинар ќе биде на тема: Не Ваза (Техники на земја).

A seminar has been held on the topic of: Shurikenjutsu

Posted on Categories Uncategorized

Yesterday in the yard of the Homby Dojo of the Organization „Taiyou e no Michi“ a seminar was held on which the instructor Igor Dovezenski schooled his students on the ninjutsu skill of throwing metal blades, otherwise known under the name shuriken. 

On the seminar in attendance were nine members of Bujinkan Macedonia, but the majority of them were from the beginners group which is led by shidoshi-ho  Marko Opacik. After the seminar ended, he on the Forum of the dojo posted this text:
“This was my fiftieth seminar in nature and i can say that I enjoyed it amongst my students, but that for the first time i am satisfied by their efforts since i took over the beginner group in January, 2013. 
On the event there was six of them, and i expect them to volunteer in January for the ‘winter survival’. On those fifty seminars and almost ten years of my membership in the dojo, in attendance were a lot of kid. Some left, few stayed and in some way each chose his own way. Some left with ’embedded’ warrior characteristics and traits, while some forgot what the dojo made out of them and for them. 
When i gather all the thought that pass in a few seconds through my mind, i understand how privileged and unique we are that are members of this dojo. 

 

Do you know how many kids grew up running through the leafs in the yard ? How many of them had their hearts warmed by the fireplace in the dojo ? Do you know that on those tatamis are laid all the pure souls of our youngest members and that for them there is no greater satisfaction that the chance to grow amongst true Warriors ?

My children, i need to tell you something. Today you got a ride with Sensei in his own vehicle, afterwards you trained a school which only a few clubs in the world know, you threw real shurikens  that you have only seen in movies. Are you aware how different you are from your peers ? Or that you are the future of our dojo ? That you have chosen the best path ? 

You trained exposed to the cold fall wind. All that knowledge gained in this way remains forever ‘stuck’ to You. Training inside the dojo and outside of it is not the same and i am glad that you felt that for a little bit. This today was a crucible for your character, endurance, patience, perseverance and fortitude.

I want to express my gratitude for Sensei for again ( as always ) maximally truing to convey all that he can in those few hours, and also for the new details about the techniques. On every seminar there is something new, something different, that has not been previously said and noted by us and in that lays all that beauty of the art”.

Одржан семинарот на тема: Шурикенџутсу

Posted on Categories Почетна

Вчера во дворот на Хомбу Доџо-то на Организацијата „Пат кон Сонцето“ се одржа семинар на кој инструкторот Игор Довезенски ги подучуваше своите ученици на нинџутсу вештината на гаѓање со метални сечива, инаку познати под името шурикени.
На семинарот присуствуваа девет членови на Буџинкан Македонија, но повеќето од нив беа од почетничката група која ја предводи шидоши хо Марко Опачиќ. По завршувањето на настанот, тој на Форум-от на доџо-то го објави следниот текст:

„Ова беше мојот педесети семинар во природа и можам да кажам дека уживав помеѓу моите ученици, но и дека конечно за прв пат сум задоволен од нивното залагање од кога ја преземав почетничката група во јануари, 2013 година.
На настанот присуствуваа шесторица од нив, а очекувам да се пријават и во јануари на ’зимското преживување’. На тие педесет семинари и безмалку десет години од моето членување во доџо-то, учестувале многу деца. Некои си заминале, малкумина останале и на некој начин секој си го одбрал својот пат. Некои си заминале со ’вградени’ воински карактеристики и одлики, додека некои заборавиле на тоа што доџото направило од нив и за нив.
Кога ќе ги соберам сите мисли кои за неколку секунди ќе ми поминат низ умот, сфаќам колку сме ние привилегирани и уникатни што сме членови на ова доџо.

Дали знаете колку деца пораснале трчајќи низ лисјата во дворот? На колку од нив им било стоплено срцето од каминот во доџото? Дали знаете дека врз тие татами се распослани сите чисти души на нашите најмлади членови и дека за нив не постои поголема сатисфакција од можноста да растат меѓу вистински Воини?

Деца мои, само да ви кажам нешто. Денес се возевте со Сенсеи во неговото возило, потоа вежбавте школа која што многу малку клубови во светот ја познаваат, гаѓавте со вистински шурикени што досега сте ги гледале само на филмови. Дали сте свесни колку Вие се разликувате од вашите врсници? Или дека сте иднината на нашето доџо? Дека сте го одбрале најдобриот Пат?

Вежбавте изложени на ладен есенски ветер. Сето тоа знаење стекнато на ваков начин останува засекогаш ’залепено’ за Вас. Тренингот во доџо и надвор од него не е ист и мило ми е што барем малку го почуствувавте тоа. Ова денес беше искушение за вашиот карактер, за упорноста, трпеливоста, истрајноста и издржливоста.

Јас сакам да му се заблагодарам на Сенсеи што повторно (како и секогаш) максимално се потруди да ни пренесе се што можеше за тие неколку саати, како и за новите детаљи околу техниките. На секој семинар има по нешто ново, по нешто различно, што не е претходно кажано и забележано од наша страна и во тоа лежи сета таа убавина на вештината“.

Certificate for Bujinkan Macedonia from CEED EDU

Posted on Categories Uncategorized

In the crowded gala hall of the hotel „Aleksandar Palace“ in Skopje, in front of more than five hundred guests, our dojo „Bujinkan Macedonia“ received a certificate for the shown support and its contribution to the development of the entrepreneurial program for the children and the young in the country.
This kind of acknowledgement by CEED EDU comes after the special one day seminar held in the Hombu Dojo of „Taiyou e no Michi“, where instructor Igor Dovezenski taught the participants about the ways to acquire patience, discipline, to define goals, for the success and failures, as well as the benefits of teamwork. 
On behalf of Bujinkan Macedonia, the award on stage was received by kohai Sanja Simonova, who again met with the children and young who participated the Hombu seminar and for their successful work also received certificates from CEED EDU.

 

„Bujinkan Macedonia“ on the cover of „Vecher“

Posted on Categories Uncategorized
One of the oldest daily papers in our country – „Vecher“, in its weekly issue published a text dedicated to our dojo Bujinkan Macedonia, as well as to our Organization „Taiyou e no Michi“.

In the introduction, the journalist Elizabeta Arsoska is interviewing our outstanding member Sanja Simonova, and here we publish a small part of it:

– It is especially important to never allow ourselves to be the victims of our own carelessness and indifference and to be always ready to protect ourselves from unforeseen situations that could endanger our physical and psychological integrity. As women, we can do so much for ourselves and our surroundings, but unfortunately sometimes we are focused on superficial things. I’m very happy that our club traditionally, eight times in a row organizes the Workshop for Self-defense for Women, that was also held the last weekend. On this event firstly we learn how not to get ourselves in an uncomfortable situation, followed by what are the things that increase the risk of an attack, and lastly how to defend ourselves in case we are attacked. It is really important for as, as women, to have that feeling that regardless of the danger we might get into, we will not give up or surrender, and we will try to defend our life or the lives of our loved ones no matter the cost. This way you gain a priceless skill who cannot be learned in any other way, but through work and sweat, and it will benefit us greatly in our everyday lives, not only when we are subjected to danger, says Sanja.