Summer Koryu (Ninja) Camp VII

Posted on Categories Uncategorized
The countdown has begun. In a week starts the seventh in a row „Summer Ninja Camp“, this time called International Summer Koryu Camp VII. Besides Igor Dovezenski, this year another teacher will attend, and that is Sergey Babkin from Russia – master for Kukamishin ryu Hyoho and for Katori Shinto ryu Bujutsu.
The camp is taking place from 4th to 12th of August, in the hombu dojo  of the organization „Taiyou e no Michi“, located in the valley under the mountain Lipac. 
Usually, the month august is the only month when the members of Bujinkan Macedonia can rest from the hard training, but some of them give priority to the intensive training even with greater pace in the summer period.
Beside the great intensity, for what our summer camp is known for, we must mention the great company and entertainment, so we invite all, regardless of their style or the degree in any martial art, to take part and get to know our work from up close.
There are several more days to apply.
Additional information here: http://hombu.koryu.mk/article/show/657

The seminar „Life in the Wilderness II“ held

Posted on Categories Uncategorized
After two days of living alongside a river, we can freely say that we’ve become a „river people“. At least that’s the impression the pasrticipants got from the second seminar called „Life in the Wilderness“.

During the event, shidoshi Igor Dovezenski selflessly transmitted his knowledge to the participants that were valienty enough to apply to this seminar, so they gained new knowledge for the techniques meant for survival in larger groups, this time alongside a river and a river bank.
The first day, Dovezenski taught how to choose an appropriate location to live by the river for a longer period od time, while the country is being occupated or in case of a natural disaster. Afterwards, we practiced techniques for supplying and preparing the food, as well as illuminating the surroundings with the help of primitive tools.
Throughout the second day, the leader of Bujinkan Macedonia taught how to supply drinking water if you suspect the water is poluted, and how to catch bigger fish with a knife and the most efficient way to prepare them.
  

At the end of the seminar all participants were truly grateful for the lessons learned and they pointed out that this was the „tastiest“ of all outdoor events.
For those who are unfamiliar with it, this outdoor seminar was 340th for shidoshi Dovezenski, so his experience is truly great. A big part of the techniques for survival in nature he had learned from his grandfather, who participated in the World War II and was distinguished for several actions, such as freeing the city of Skopje. Thourghout the war and after it, he was a scout, and these techniques helped him to survive in the dangerous situations that he encountered those tough years.   

Летен Корју (Нинџа) Камп VII

Posted on Categories Почетна
Одбројувањето започна. За една недела стартува седмиот по ред „Летен Нинџа Камп“, овој пат под името Интернационален Летен Корју Камп VII. Освен Игор Довезенски, оваа година ќе има уште еден предавач на настанот, а тоа е Сергеј Бабкин од Русија – мајстор за Кукамишин рју Хјохо и за Катори Шинто рју Буџутсу. 
Кампот ќе се одржи во периодот од 4-ти до 12-ти август, во хомбу доџо-то на организацијата „Пат кон Сонцето“, а сместено во долината под планината Липац. 
Вообичајно август е единствениот месец кога членовите на Буџинкан Македонија се одмораат од напорните тренинзи, меѓутоа еден дел од нив секогаш дават приоритет на жестокиот тренинг дури и со уште позасилено темпо во овој летен период.
Освен силниот интензитет по кој нашиот летен камп е познат, мора да се спомене и одличното дружење и забава, па затоа ги повикуваме сите, без разлика на стилот или степенот во одредена боречка вештина, да земат учество и да се запознат со нашата работа одблизу.

Остануваат уште неколку дена за пријавување.
Повеќе информации тука: http://hombu.koryu.mk/article/show/656

Одржан семинарот „Живот во Дивината II“

Posted on Categories Почетна

После два дена живеење покрај река, слободно можеме да кажеме дека станавме „речни луѓе“. Барем таков впечаток добија учесниците на вториот семинар насловен како „Живот во Дивината“. 

За време на настанот, шидоши Игор Довезенски несебично го пренесуваше своето знаење на учениците кои се одважија да земат учество на семинарот, па така тие се здобија со нови сознанија поврзани со техниките на преживување во поголема  група, овој пат покрај реката и речното корито. 
Во текот на првиот ден, Довезенски предаваше за начините на избирање на соодветно место за живот покрај река на подолг период и тоа во ситуација на воена окупација на земјата, како и во случај на некаква природна непогода. Потоа се увежвбуваа техниките за обезбедување и подготовка на храната, но и осветлување на околината со помош на примитивни алатки. 
Во текот на вториот ден, водачот на Буџинкан Македонија предаваше за начините на обезбедување на питка вода во случај на сомнеж дека реката е загадена, како и на ловење на поголеми риби со нож и нивна најефикасна подготовка за јадење.  
На крајот на семинарот сите учесници искрено се заблагодарија за научените лекции и истакнаа дека овој бил „највкусниот“ од сите досегашни настани на отворено. 
Инаку, за тие што не знаат, овој семинар во природа беше 340-ти по ред на шидоши Довезенски, така што неговото искуство на ова поле е навистина големо. Техниките на преживување во природа во најголем дел ги има научено од својот дедо, кој бил учесник во втората светска војна и одликуван со повеќе заслуги, меѓу кои и за ослободување на градот Скопје. За време на војната и после неа, тој бил извидник и техниките на преживување во природа многу му помогнале да преживее во опасните ситуации низ кои се нашол за време на тие тешки години. 

Life in the Wilderness II

Posted on Categories Uncategorized
Last year we started the new seven-year chapter in the history of Bujinkan Macedonia, which in fact represents the next phase of the legendary seminar „Outdoor Survival“.

The two-day seminar called „Life in the Wilderness“, is an event where the members of the Organization are going to study techniques for living in a community in the wild, or far from civilization. The seminar is going to be conducted by a natural catastrophe scenario or some other emergency that requires retreat on some unreachable location and organizing a long-term living with a group of people. By learning these skills, the members of the dojo will be able to take care of their family and to provide basic living conditions in the wild in case of danger.
Last year we started writing the new chapter of history, and this year we continue with the second chapter. Don’t miss the opportunity to learn the techniques for living in the wild, that in case of a natural catastrophe or other emergency would be more than welcome.
On this seminar all members of the dojo of Bujinkan Macedonia / Taiyou e no Michi can participate, regardless of their degree.
You can read here about the unforgettable experience from the last years’ seminar —–> Life in the Wilderness I 
Required equipment: anything that can be used for survival in nature and that will fit in your backpack.
Date: 25th/26th of July (2015)
Location: in the surroundings of Lipac
Program:
Saturday 07.00 o’clock- departure from Skopje
Sunday 18.00 o’clock – return
Applying and information via inbox, by phone or on the Forum.
P.S. Residing in nature brings several dangers. All participants come at their own risk. Have the required doctors’ examination before you apply.

20 years Bujinkan Macedonia (2nd July 2995 – 2nd July 2015)

Posted on Categories Uncategorized
With a great karaoke party on the day before yesterday we marked the 20 year anniversary of the foundation of Bujinkan Macedonia. The event was set up in the winery „Kartal“ in Skopje where more than forty members of the dojo attended.

The students of the instructor Dovezenski, different generations gathered on one place from, had the opportunity to share their memories