Kenjutsu seminar held

Posted on Categories Uncategorized

6e89774e-1d44-49f8-b858-140f2c38bc29.jpgUnder
the leadership of Igor Dovezenski, Dojo Cho in Ninjutsu Union Bujinkan
Macedonia, yesterday on Elenac hill a seminar on subject Kenjutsu Kihon
has been held on which the participants had the opportunity to study
the basic techniques of handling a japanese sword.
Before
the start of the technical part, Dovezenski sensei introduced the
students with some important rules concerning this technique through
Kuden (verbal teaching), but also, he emphasized the importance of the
psychological readiness while practicing the techniques in sword
fighting.
After
that, the basic body stances (kamae no kata) were practiced by which
the ways of attack – cutting from each of the kamae were explained. The
training continued with demonstration and practicing of the eight ways
(directions) of cutting with a sword (happo giri), as well as real
sword combat application of the same (shinken gata).
Dovezenski
sensei explained every technique on a pretty high level and with many
details, and in the end he taught the students of the special ways of
movement (tai sabaki) while in a sword fight, after which the movement
was studied through the Ichi no Kamae stance and the Tsuki (stabbing)
technique.
In the end the participants from the beginners group of the Pat kon Sonceto Skopje dojo (Taiyou e no michi Skopje) received compliments for showing satisfactory results on the seminar.
Great
gratitude for the Nature (read God) for the beautiful sunny day, which
allowed us to fill the cells in our body with invigorating energy.

Одржан семинарот Кенџутсу Кихон

Posted on Categories Почетна

6e89774e-1d44-49f8-b858-140f2c38bc29.jpgПод водство на Игор Довезенски, главен инструктор на Нинџутсу Сојузот
Буџинкан Македонија, вчера на ридот Еленац се одржа семинар на тема
Кенџутсу Кихон на кој учесниците имаа можност да ги проучуваат
основните техники на ракување со јапонски меч. 
Пред започнувањето на техничкиот дел, учителот Довезенски преку Куден
(усно предавање) ги запозна учениците со некои важни правила кои се
однесуваат за оваа вештина, но исто така, им укажа на важноста на
психичката подготвеност за време на изведување на самите техники на
борба со меч.
Потоа, се вежбаа основните положби на телото (камае но ката) при што
беа објаснувани начините на напад односно сечење од соодветното камае.
Тренингот продолжи со демонстрација и вежбање на осумте начини (правци)
на сечење со меч (хаппо гири), како и реалната борбена апликација на
истите (шинкен гата).
Учителот Довезенски на доста високо ниво и со многу детаљи ја
објаснуваше секоја техника, а на крајот ги подучи учениците на
посебниот начин на движење (таи сабаки) при борба со меч, по што
движењето беше проучувано преку ставот Ичи но Камае и техниката Тсуки
(прободување).
На крајот беа искажани пофалби за учесниците од почетната група на
доџото Пат кон Сонцето Скопје, кои покажаа задоволителни резултати на
семинарот.
Голема благодарност до Природата (читај Господ) за прекрасниот сончев
ден, кои ни овозможи да ги наполните ќелиите во телото со благодатна
енергија. 

Kenjutsu seminar on Elenac Hills

Posted on Categories Uncategorized

a268ba95-b081-49a0-b29d-ec91d95007a3.jpgThe Ninjutsu Union Bujinkan Macedonia will organize an open air seminar on april the 26th (Sunday) on subject Kenjutsu Kihon.
The
seminar will include techniques like: Kamae no Gata, Happo Giri and
Shinken Gata. The participants should bring boken with him.
Metal and sharp weapons are not allowed on the seminar.

Subject: Kenjutsu
Date: April the 26th 2009
Place: Elenac Hills

Schedule:

            08.00 hours – leaving from Skopje

            09.00 hours – arrival

            10.00 – 16.00 hours – theoretical and practical part

            17.30 hours – coming back

Price: 1000 denars – the price includes: seminar fee and transportation
The seminar will be held no matter the weather conditions.

Кенџутсу семинар во природа

Posted on Categories Почетна

a268ba95-b081-49a0-b29d-ec91d95007a3.jpgНа 26 април (недела), Нинџутсу Сојузот Буџинкан Македонија ќе одржи
семинар во природа на тема Кенџутсу Кихон (основни вештини на користење
јапонски меч).
На семинарот ќе се обработуваат основните положби на телото (камае),
основните техники на сечење (хаппо гири), но и користење на мечот во
борбени ситуации (шинкен гата).
Семинарот е предвиден за сите ученици, без разлика на нивото на нивното
знаење, но е посебно важен за почетниците кои досега не ја изучувале
оваа вештина.

Тема: Кенџутсу

Ден: 26 април, 2009 година

Место: Еленац

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
10.00 -16.00 часот – теоретски и практичен дел
17.30 часот – враќање назад

Цена: 1.000 денари – во цената е вклучено: семинарска такса и превоз 

Пријавете се на време на е-маил или во доџо.
Семинарот ќе се одржи без разлика на временските услови (…и да врне и да вее и бура да коси…)