„Survival in nature® VI“ seminar held

Posted on Categories Uncategorized

While the media in Macedonia was reporting about30072012150840ium.jpg the fluctuations in the weather, caused by the hellish temperatures that seized our country, this weekend the warriors of Bujinkan Macedonia successfully held the seminar „Survival in nature“.

This year in total six members participated, three of them were veterans (with more than three Survival in nature seminars).

As every year, so as this one, the seminar started on Saturday in the morning hours. After the short condition training, the instructor Dovezenski held Goshijutsu training. Afterwards started the lessons for survival and shelter building, as well as the state of mind that the warrior must reach so he can handle the challenges on the field.

Around 14.00 hours, three of the members had their first crisis, caused by the hot sun, and more by the lack of water. The dehydration struck, and as it increased, the will power of the students decreased. The instructor Igor Dovezenski succeeded to help those who had an intention to give up and to get them „back into game“. The afternoon continued with bo shuriken training, and the evening end with the exercise „In Yo Kankaku“.

The night was calm, under the beautiful sky above Lipac, while the guards were changing every two hours.

On Sunday, the kenjutsu training started early in the morning, and continued with meditation under the rocks of the dried waterfall in S`mkneno. Afterwards, a short march was held from the place called Stari Lozja, where under one old oak the cross dedicated to St. Tripun is located. That place for the last two years is known for the traditional „languidness“ or the two-hour anticipation for the end of the seminar.

After the arrival at Stari Lozja, the temperature (which rose up above 45 degrees Celsius), started to take its toll. Two of the veterans started to feel breathing difficulties, disorientation, nausea and a fast heartbeat. The symptoms were constantly worsening, so they had to give up from the seminar.

The remaining four, including the instructor Igor Dovezenski, successfully finished the seminar and returned to the starting location.

Just for clarifications for those who had not participated in this event. During the two days it is allowed to drink only one and a half liter of water. For you to understand how little that is, imagine you for two days in an open space under the sun (above 40 degrees Celsius), everywhere around you rocks, no vegetation. You have constant activity and training, and you must not sit on your bottom, nor lie down. Liter and a half water you spend through your sweat during your first training, and that process continues for the remaining time. Every movement on that high temperature causes loss of body fluids, even the talking and the breathing make the water evaporate. On all that effort, you have only three hours of sleep during the two days, so, with that, the exhaustion becomes unbearable and causes a great confusion in the mind.

Congratulations on those who successfully finished the seminar, and to those who quit too, because the sole participation on this seminar is a great courage.

At the same time, the instructor Dovezenski announced that the next year will be the last for this traditional seminar.

Одржан семинарот „Преживување во природа® VI“

Posted on Categories Почетна

Додека
медиумите во Македонија известуваа за 30072012150840ium.jpgелементарната непогода предизвикана од
пеколните температури што ја зафатија нашата земја, викендов воините на Буџинкан
Македонија успешно го одржаа семинарот „Преживување во природа“.

Оваа година се пријавија вкупно шест членови на доџо-то, од кои
тројца беа ветерани (со повеќе од три семинари за Преживување во природа).

Како и секоја година, така и оваа, семинарот започна во саботата во раните
утрински часови. По краткиот кондиционен, инструкторот Довезенски одржа Гошинџутсу тренинг. Потоа почнаа лекциите за преживување и изградба на засолништа,
како и за состојбата на умот што воинот мора да ја достигне за да може да се
справи со предизвиците на теренот.

Околу 14.00 часот,
кај тројца од учесниците се појави првата криза, предизвикана од жешкото сонце,
а уште повеќе поради недостигот на вода. Дехидрацијата почна да напаѓа, а како
што таа се зголемуваше, така и вољата на учениците се намалуваше. Инструкторот
Довезенски успеа да им помогне на тие кои имаа намера да се откажат и да ги
„врати во игра“.
Попладнето продолжи со тренинг за фрлање на бо шурикени, а вечерта заврши со
вежбата „Ин Јо Канкаку“.

Ноќта помина мирно, под прекрасното ѕвездено небо над Липац, додека стражата се
менуваше на секои два часа.

Неделата рано на изгрејсонце започна тренингот по Кенџутсу, а потоа продложи
со медитација под карпите на пресушениот водопад во С’мкнено. По ова, следуваше
краток марш до местото викано Стари Лозја, каде под еден стар даб се наоѓа крстот
посветен на светецот Свети Трипун. Точно на ова место, последниве две години се
одржува традиционалното „чмаење“ односно двочасовното исчекување да се прогласи
крајот на семинарот.

По пристигнувањето кај Стари Лозја, температурата на воздухот (која искачи на над
45 целзиусови), почна да го зема данокот. Двајца од ветераните почнаа
да чуствуваат тешкотии во дишењето, дезориентираност, гадење и силно срцебиење.
Симптомите постојано се влошуваа и тие мораа да се откажат од семинарот.

Останатите четворица, вклучувајќи го и инструкторот Довезенски, успешно го завршија
семинарот по што се вратија на почетната точка.

Колку за објаснување за тие што не учествувале на овој настан. Во текот на двата
дена дозволено е да се испие само еден ипол литар вода. За да разберете колку е
тоа малку, замислите два дена да се наоѓате на отворен простор под сонце (над 40 целзиусови),
насекаде околу Вас карпи, без вегетација. Имате постојана активност и
тренинг, а не смеете да седнете на задник, ниту пак да легнете. Литар ипол вода
трошите преку потење после првиот тренинг, а тој процес постојано продолжува и
понатаму. Секое движење на толку висока температура предизвикува губиток на
телесните течности, а дури и зборувањето и дишењето прават водата од телото да
испарува. На сета мака, имате само три часа за спиење во текот на двата дена,
па со тоа, заморот станува неподнослив и предизвикува неверојатна збунетост на
умот.

Честитки за сите кои успешно го завршија семинарот, но и до тие кои се откажаа,
бидејќи и самото пријавување за учество на истиот, значи голема храброст.

Истовремено, инструкторот Довезенски објави дека следната година ќе биде
последна што ќе се одржи овој традиционален семинар.

Survival in wilderness® VI

Posted on Categories Uncategorized

12072012033525dhfgf.jpgMacedonia is known for the hellish summer temperatures caused by the so called „African heat waves“. It is hottest in the last days of July, when the temperature rises up above 45 degrees Celsius, and the sun radiation index is on maximum level. This is the perfect time for the warriors of Bujinkan Macedonia to test their physical and mental endurance.

We do this every year, and to be part of this event is a privilege reserved to a few members of our dojo.

For the brave, for the valiant… Two hellish days, far from civilization, without food and only liter and a half water, without additional clothing and hygienic means. Two days of training, meditation and raw survival.

Location: S`mkneno (26 km from the nearest town and hospital / desert alike conditions)

Date: 28 and 29 July, 2012
Departure: Saturday at 07.00
Return: only God knows

Read carefully!!!

Before the seminar, each participant should take care of any medical examinations required and get a written or oral permission from their physician about their physical and mental health and readiness to undertake a two day extreme strain without food and water, along with hard training sessions and only three hours of sleep. Every potential participant comes at their own responsibility about the eventual consequences on his health or life!

The event is open to everyone, and every citizen of the Republic of Macedonia above the age of 18 can attend.

Allowed equipment: sleeping bag, tent wing, military
uniform (worn, pants and shirt), one t-shirt, a cap, one pair of underpants (wide), one pair of socks, rope, a knife and a bottle of a liter and a half (empty).

Important: it is forbidden to carry food, water or anything else not mentioned above. Before we depart, there will be a checkup.

Most important: this seminar is only meant for tough guys and girls. The training conditions will be exceptionally hard with an iron discipline. Those that do not feel psycho-physically ready to `enter hell` –  we would ask you not to come to this seminar. Allowed drinking water for both days: 1.5 liters. Consider that the air temperature might rise above 45 degrees Celsius. It is forbidden to sit on your behind during the seminar (both days), or lying down on all four extremities. Only three hours of sleep, constant training for the remaining time.

It is forbidden to make excuses, whine or anything similar during the seminar.

P.S. The survival in nature doesn’t look as fun as on the satelite tv series. There are no cameras, no team who will support you, no doctors and no helicopters and comfortable hotels after the shooting. The real survival is completely different from the fancy series on TV.

Преживување во природа® VI

Posted on Categories Почетна

12072012033525dhfgf.jpgMaкедонија е позната по
пеколните летни температури предизвикани од таканаречените „африкански
бранови“. Најтопло е во последните денови од јули, кога температурата се
искачува и над 45 целзиусови, а индексот на сончевото зрачење е на максималното
ниво.
Ова е идеално време за воините на Буџинкан Македонија да ја испробат својата физичка и ментална издржливост.

Ова го правиме секоја година, а привилегија да бидат дел од овој настан имаат
само мал дел членови од нашето доџо.

За храбрите, за одважните…Два пеколни дена, далеку од цивилизација, без храна и само литар ипол вода, без
дополнителна облека и хигиенски средства. Два дена вежбање, медитација и голо преживување.

Место: С’мкнено (26 км. до најблискиот град и болница / пустински услови)

Време: 28 и 29 јули, 2012 година

Поаѓање: сабота во 07.00

Враќање: само Господ знае

Прочитај убаво!!!

Пред семинарот, секој учесник во сопствена организација треба да си направи соодветни
лекарски прегледи и да добие усмена или писмена потврда од лекар дека е психофизички
здрав и целосно подготвен за дводневен екстремен напор (под врелото летно сонце), без храна и вода, а проследен
со тежок тренинг и тричасовен сон.
Секој учесник доброволно се пријавува на семинарот и сноси сопствена одговорност
за евентуалните последици настанати по неговото здравје или живот!

Настанот е отворен за сите и на него можат да учествуваат сите граѓани на Р. Македонија
со наполнети 18 години.

Дозволена опрема: вреќа за спиење, шаторско крило, војничка униформа (панталони
и кошула), една маица, капа, еден пар гаќи (широки), еден пар чорапи, јаже, нож
и шише од литро ипол (празно).

Важно: забрането носење храна, вода и останати работи кои не се наведени погоре.
Пред поаѓање, ќе има задолжителна проверка. 

Најважно: семинарот е предвиден само за цврсти момци и девојки. Условите за тренинг
ќе бидат исклучително тешки, а дисциплината ќе биде железна. Тие кои не се чуствуваат
психофизички спремни за да „влезат во пеколот“ и кои не се подготвени да го убијат
сопственото его, ги молиме да не се пријавуваат на семинарот. Дозволена количина
на вода за пиење за двата дена: 1.5 литри. Имајте во предвид дека температурата
на воздухот може да се искачи над 45 целзиусови. Забрането седнување на задник за
време на семинарот (во текот на двата дена) и потпирање на сите четири екстремитети
истовремено. Само три часа спиење, останатото време тренинг.

Забрането жалење, изговори и плачење за време на семинарот.

п.с.
Преживувањето во природа воопшто не изгледа забавно како сериите на
сателитските канали. Нема камери, нема екипа која што стои позади Вас, нема
лекари и нема хеликоптери и удобни хотели после снимањето. Реалноста на
преживувањето е сосема различна од фенси сериите на ТВ.

Kyu testing

Posted on Categories Uncategorized

01072012171513yhb.jpgOn Friday, in the dojo of Bujinkan Macedonia in Skopje testing for student (kyu) degrees was held.

From mukyu (without a kyu) to 10th kyu transited the students Damjan D., Nina G., Kristijan J. and Darko P.

For 8th kyu passed Elena A. and Mihail D., while for 6th kyu the students Monika Sh. and Stefani G.

The 4th kyu was passed by Tina D., Katerina D., Filip A. and Todor A., and the 2nd kyu by Darko B., Blagica S. and Anton P., who gained the title „sempai“ (older students).

At the end of the testing all the students were not only pointed out their mistakes during the demonstration of the techniques, but the whole progress during the last six months. So, from now on adequate progress is expected of them which corresponds with the advice and the points given.
The next kyu testing is going to be in December. 

Полагање за ученички степени

Posted on Categories Почетна

01072012171513yhb.jpgВо петокот, во доџо-то на Буџинкан Македонија во Скопје се одржа полагање за ученички (кју) степени.

Од мукју (без степен) во 10 кју преминаа учениците Дамјан Д., Нина Г., Кристијан Ј. и Дарко П.

За 8-ми положија Елена А. и Михаил Д., додека за 6 кју учениците Моника Ш. и Стефани Г.

За 4 кју положија Тина Д., Катерина Д., Филип А. и Тодор А., а за 2-ри Дарко Б., Благица С. и Антон П., со што се здобија со звање „семпаи“ (постари ученици).

На крајот од полагањето на сите учесници им беше укажано на грешките при изведбата на техниките, но и на целокупниот напредок во текот на последното шестмесечје. Така, сега од сите нив се очекува соодветен напредок согласно укажувањата и советите.
Следното полагање е закажано за во декември.