„The Path of Shugenja VIII (Revival)“ was held

Posted on Categories Uncategorized
The eight edition of the legendary seminar known as „The Path of Shugenja”, created another feat that will forever be remembered and retold by the future generations of warriors from Bujinkan Macedonia. In 20 hours of nonstop marching through varied terrain, two of the participants in the event managed to walk a road 100 kilometers long.
The starting point began in front of TC Biser in the municipality of Aerodrom, while the end goal was to arrive at the Homby Dojo of the Organization  „Taiyou e no Michi“ in the valley under the mountain of Lipac. 
For the seminar there were declared 10 members of Bujinkan Macedonia, who under the leadership of the instructor Igor Dovezenski exactly at 07.00 began their journey.
The first 35 kilometers went by almost routinely, thanks to the great stamina that the members of the dojo poses, of course reached through the strong psycho – physical training during the year.
During the climb on the hills above the village of Vince, in a few participants the first signs of a crisis started to appear, caused mostly by a lack of drinking water.
To clarify, what is being discussed is an area that is quite dry and devoid of water, and the main obstacle to the Homby Dojo is the Gradistanska Mountain which is nine kilometers wide, and 30 kilometers long. Those that are familiar with the terrain in the Kumanovo area, know that although it’s a question of low mountains, climbing them is quite hard because of the terrace like hills that the mountains are made of. Or simply said, behind ever hill walked, a new one looms, with regularly deep and impassible ravine, and all of it filled with a dense, low and thorny impassible vegetation, which often causes walking on all fours.
Exactly during the climb of the penultimate hill in the area of the village Kolicko, with 43 kilometers conquered, in one of the participants cramps appeared, after which the movement of the group was severely impaired. In that moment, the leader of Bujinkan Macedonia – Igor Dovezenski, had to make a seemingly strange decision meaning to change the direction to the west or rather to go back in a wide arc to the nearest village where there was transport to the nearest city.
After a short briefing about the nature of the decision, the group descended to the village of Pcinja, from where onwards three participants continued: Igor Dovezenski, Sanja Simonova and Taki Gakovski. With a strong march, in a couple of hours they reached Kumanovo, where Simonova had to cancel any further travel because of wracking pains in the muscles and a fever caused by the huge strain.
At 03.00 hours in the morning, exhausted, but with a bright spirit, after 20 hours of constant walking, at the end line before the door of the Homby Dojo arrived Igor Dovezenski and his close student Taki Gakovski. At the same time they toppled the previous record of 80 kilometers passed, set during “The Path of Shugenja III” in the year 2009.
In the end, we want to congratulate all those who participated in the seminar, regardless if the finished it or not, for the bravery to sign up meaning to be a part of such an unusual event, which is nearly unfathomable for the majority of the population of world.

Одржан „Патот на Шугенџа VIII - Оживување“

Posted on Categories Почетна

Осмото издание на легендарниот семинар познат под името „Патот на Шугенџа“, создаде уште еден подвиг кој засекогаш ќе биде
запаметен и раскажуван од страна на следните генерации воини на Буџинкан Македонија. За 20 саати непрекинато марширање по различен терен, двајца од учесниците на настанот успеава да изодат пат од 100 километри.

Стартната точка почнуваше пред ТЦ Бисер во населбата Аеродром, додека крајната цел беше да се пристигне во Хомбу Доџо-то на Организацијата „Пат кон Сонцето“ во долината под планината Липац.
На семинарот беа пријавени вкупно 10 членови на Буџинкан Македонија, кои под водство на инструкторот Игор Довезенски точно во 07.00 часот го започнаа своето патешествие.

Првите 35 километри беа поминати речиси рутински, благодарение на добрата кондиција што членовите на доџо-то ја поседуваат, а секако постигната поради силните психо-физички тренинзи во текот на целата година.
При искачувањето на ридовите над селото Винце, кај неколкумина учесници почнаа да се појавуваат првите знаци на криза, а предизвикани најмногу поради недостатокот на вода за пиење.

За да биде појасно, станува збор за област која што е доста сува и безводна, а главната препрека до Хомбу Доџо-то е предизвикана од Градиштанската Планина која што е широка околу девет, а долга околу 30 километри. Познавачите на теренот во кумановската област, знаат дека иако станува збор за ниски планини, сепак искачувањето на нив е доста напорно поради терасестите ридови од кои што се составени планинските масиви. Или поедноставно кажано, зад секој изоден рид, се појавува нов, со редовно длабок и непрооден дол, а сето тоа исполнето со густа, ниска и боцкава непроодна вегетација, која што многу често предизвикува движење на сите четири екстремитети.

Токму за време на искачувањето на претпоследниот рид во атарот на селото Колицко, при совладани 43 километри, кај еден од учесниците се појавија грчеви на мускулатурата, по што движењето на групата беше доста успорено. Во тој момент, водачот на Буџинкан Македонија – Игор Довезенски, мораше да донесе навидум необична одлука односно да го смени движењето на запад или поточно во широк лак да се врати назад кон најблиското село каде што има превоз до најблискиот град.

По кратко информирање за причината за ваквата одлука, групата се спушти до селото Пчиња, од каде што патот го продолжија тројца учесници: Игор Довезенски, Сања Симонова и Таки Гаковски. Со силен марш, за неколку саати тие пристигнаа во Куманово, каде што Симонова мораше да го откаже понатамошното патување поради силните болки во мускулите и треската предизвикана од огромниот напор.

Во 03.00 часот наутро, изнемоштени, но со ведар дух, по 20 часа непрекинато пешачење, на целта пред вратата на Хомбу Доџо-то пристигнаа Игор Довезенски и неговиот близок ученик Таки Гаковски. Истовремено тие го срушија претходниот рекорд од поминати 80 километри, поставен за време на „Патот на Шугенџа III“ во 2009 година.

На крајот, сакаме да им честитаме на сите учесници на семинарот, без разлика што не го завршија до крај, за храброста да се пријават односно да бидат дел од еден ваков необичен настан, кој е речиси неверојатен за поголемиот дел од популацијата на земјината топка.

The start of the second semester and enrolments in Bujinkan Macedonia

Posted on Categories Uncategorized
The Organization „Taiyou e no Michi“ for the 21st year in a row opens the dojo’s doors to the new candidates that has the desire to enroll in the world of the Japanese ninja and samurai.

Even though the Dojo for classical Japanese samurai and ninja arts „Bujinkan Macedonia“ accepts applications during the whole year, the month September is the best moment to open a new page of Your life’s story.

We inform all interested that the first class for the beginners is going to be held at 1st September, starting at 20:30 o’clock, while  the advanced group continues its work one day later (at 20:00 o’clock).

For all those who are not yet acquainted with our work, the dojo is founded on 2nd July 1995, and for now is the only in our country acknowledged by the chief of Bujinkan, soke Masaaki Hatsumi.

Bujinkan Macedonia is considered to be one of the most dynamic clubs in Europe with many active members and with the most organized activities throughout the year.

Within the dojo there are many sections for adults (from 13 to 113 years old), and for children as well (from 5 to 12 years old).

Additional information about us you can read on the following link http://hombu.koryu.mk/article/show/474

About the instructor of Bujinkan Macedonia http://hombu.koryu.mk/article/show/478

About the schedule and the location http://hombu.koryu.mk/article/show/492

Please let us know if you have additional questions by our mail daito_macedonia@yahoo.com or phone number 075 564 011.

The Path of Shugenja VIII (Revival)

Posted on Categories Uncategorized

By request of the members of Bujinkan Macedonia, after a three year break, the leader of the dojo Igor Dovezenski decided the revive the legendary feat „The Path of Shugenja“.

Shugendo is an ancient Japanese method of exploring the relations between man and nature. Literally translated, Shugendo means “Way of training and testing”, in other words it is an ascetic discipline which has a goal to achieve self-improvement through retreat in the mountains, meditating under cold rivers and waterfalls, breathing exercises in unreachable remote terrains, and all in between to reaching unbelievable feats through testing of one’s physical and mental endurance. Those practicing this method are known by the name Shugenja, and the teaching is practiced in Japan to this day.
The founder of this teaching is considered to be En no Gyoja who lived near Kyoto in the 7th century A.D. Another name, by which the followers of this teaching were known, is Yamabushi or Mountain Warriors. They roamed the mountain tops of the Japanese islands, visiting and protecting the many temples.
These people, together with the deserting Chinese generals after the fall of the Tang dynasty, are considered to be the founders of the art of Ninjutsu.
The event is to be carried out on 24th September, and the route is already set:
Skopje – Hombu Dojo „Taiyou e no Michi“
Length: 62 km (according to the length of the highway)
Departure: Saturday at 07:00 o’clock
Return: only God knows 🙂
Important: every participants needs to undertake proper medical examinations before the beginning of the event.
Equipment: Take whatever you like. Everything is on your responsibility and conscience.
P.S. The possibility of encountering wild animals, rain and bad weather conditions, as well as other unforeseeable things isn’t excluded. Before applying, check the information on our website from the previous years.

Патот на Шугенџа VIII (Оживување)

Posted on Categories Почетна

На барање на членовите на Буџинкан Македонија, по тригодишна пауза, водачот на доџо-то Игор Довезенски одлучи да го оживее легендарниот подвиг „Патот на Шугенџа“. 

Шугендо е древен јапонски метод кој ги истражува релациите помеѓу човекот и природата. Шугендо значи „Пат преку вежбање и тестирање“, односно тоа е аскетска дисциплина која има за цел да постигне самоусовршување преку повлекување во планина, медитација под водопади и ладни реки, вежби за дишење на недостапни терени, се до достигнување на неверојатни подвизи преку тестирање на телесната и менталната издржливост. Тие кои го практикуваат овој метод, познати се под името Шугенџа, а учењето се практикува во Јапонија се до денешни дни.
За основач на учењето се смета Ен но Гјоџа, кој живеел во близина на Кјото во 7 век од нашата ера. Другото име, по кое овие следбеници биле познати е Јамабуши или Планински Воини. Тие крстосувале по планинските сртови на јапонските острови посетувајќи и заштитувајќи ги многубројните храмови. Некои учени веруваат дека токму овие луѓе, здружени со пребегнатите кинески генерали по падот на династијата Танг, се сметаат за основоположници на вештината Нинџутсу.

Настанот ќе се одржи на 24 септември, а маршрутата е веќе определена:

Скопје – Хомбу Доџо „Пат кон Сонцето“

Должина: 62 км (сметано според должината на патот наменет за патнички сообраќај) 

Тргнување: сабота во 07:00 часот.
Пристигнување: само Господ знае 🙂

Важно: пред учество секој од учеснициите во сопствена режија треба да си направи соодветни лекарски прегледи.

Опрема: Земете се што сакате. Се е на Ваша одговорност и совест.
п.с. Не е исклучена средба со диви животни, дожд, невреме и останати непредвидени работи. Секој доаѓа на сопствен ризик. Пред да се пријавите, проверете ги информациите на нашата веб-страница од минатите години.

Повеќе за настанот: http://hombu.koryu.mk/article/show/469