Благодарница за Буџинкан Македонија од CEED EDU

Posted on Categories Почетна

Во преполната свечена сала на скопскиот хотел „Александар Палас“, пред повеќе од петстотини гости, на нашето доџо „Буџинкан Македонија“ му беше доделена благодарница за искажаната поддршка и особен придонес за развојот на претприемачката програма за децата и младите во земјава.

Ваквото признание доделено од страна на CEED EDU следува после одржаниот специјален еднодневен семинар во Хомбу доџото на „Пат кон Сонцето“, на кој инструкторот Игор Довезенски ги подучуваше учесниците околу начините за стекнување трпение, дисциплина, дефинирање на целта, за успехот и неуспехот, како и за придобивките од тимската работа.    

Од името на Буџинкан Македонија, наградата на бината ја прими кохаи Сања Симонова, која што повторно се сретна со дечињата и младите кои учествуваа на семинарот во Хомбу и кои за својата успешно завршена работа исто така добија сертификати од CEED EDU. 

 

„Буџинкан Македонија“ на насловна страна во „Вечер“

Posted on Categories Почетна

Еден од најстарите дневни весници во нашата држава – „Вечер“, во својот викенд број, објави текст посветен на нашето доџо Буџинкан Македонија, како и на нашата Организација „Пат кон Сонцето“.

Во самиот вовед, новинарката Елизабета Арсоска води разговор со нашиот истакнат член Сања Симонова, а тука Ви пренесуваме мал дел од него:

–  Особено е важно никогаш да не дозволиме да бидеме жртви на својата невнимателност и незаинтересираност и да бидеме секогаш подготвени да се заштитиме од непредвидливи сценарија кои можат да го загрозат нашиот физички и ментален интегритет. Ние девојките можеме многу да направиме за себе и за околината, само што понекогаш фокусот ни е насочен за жал на површни нешта. Многу сум среќна што нашиот клуб традиционално, осум години по ред ја одржува Работилницата за самоодбрана за жени која се реализираше минатиот викенд. На овој настан учиме пред се, како да не се доведеме во непријатна ситуација, а потоа и кои се нештата што го зголемуваат ризикот од напад, за најпосле да научиме и како да се одбраниме во случај на напад. Многу е важно, за нас како жени, да го имаме тоа чувство дека без разлика во каква загрозеност ќе се најдеме, ние нема да се предадеме или откажеме и ќе се обидеме по секоја цена да го одбраниме својот живот или животот на нашите најблиски. На овој начин се стекнува скапоцена вештина која не се учи на ниту еден друг начин освен со труд и пот и од која ќе имаме огромна придобивка и во секојдневниот живот, а не само кога сме изложени на опасност, вели Сања.

За повеќе следете го линкот —–> http://vecer.mk/skopska/nashite-nindzha-devojki-udiraat-tamu-kade-shto-najmnogu-boli

Одржана „Работилницата за Самоодбрана за Жени® VIII“

Posted on Categories Почетна

И осмата Работилницата за Самоодбрана за Жени ги исполни очекувањата на учесничките, а тоа особено можеше да се забележи по нивните реакции откако настанот беше прогласен за завршен.

Информациите по медиумите дека во последно време во нашата држава зачестиле нападите врз мајките со деца, привлече неколку припаднички на понежниот пол кои на овој традицонален семинар дојдоа придружени од своите чеда. Сето ова допринесе атмосферата за време на тренингот да биде уште попријатна, особено што дамите сега имаа уште посилна мотивација ефикасно да ги совладат техниките за самоодбрана.

За време на првиот ден, инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, предаваше техники за одбрана од најразлични фатови за телото (коса, ревер, врат итн.), а потоа и ситуации во кои жртвата би била соборена на земја.

Веќе следниот ден, „нападите“ добија нова димензија односно борбените сценарија кои учесничките ги вежбаа содржеа во себе ситуации на „приковување за ѕид“ од напред или од позади и ослободување од ваквата положба. Секако, сето ова беше проследено со многу детали и совети кои Довезенски постојано ги нагласуваше со верба дека уште долго време ќе останат врежани во меморијата на припадничките на поубавиот пол.

Со желба следната година настанот да биде уште помасовен и со преубави спомени од оваа, осма по ред традиционална Работилницата за Самоодбрана за Жени, учесничките на семинарот заминаа побогати за едно ново искуство зад себе. 

Workshop for Self-defense for Women® VIII

Posted on Categories Uncategorized
– Calm, but awake. 
– Relaxed, but ready.
– Supple, but sharp. 
– Humble, but confident.

These will be the directions of the eight consecutive Workshop for Self-defense for Women, which is traditionally held every year in October in organization by Bujinkan Macedonia.  

The Organization dedicated to the study of classical Japanese martial arts „Taiyou e no Michi“, in the year 2008 for the first time in Macedonia organized this kind of event and since then the Workshop became a synonym and a place where girls and women could learn techniques for self-defense in unwanted situations.

Although the event started being organized primarily for our members, as time went by an increasing number of members of the fairer sex took part, regardless of age or level of knowledge.
Required equipment: sweatpants and shirt (without of zippers and buttons). The training is held on mats (barefoot). For all participants there is free accommodation in the dojo. 
Date: 15/16 October, 2016 
Location: „Taiyou e no Michi“ – Hombu Dojo (62 km. from Skopje)
Additional information: 075 564 011 or by e-mail: daito_macedonia@yahoo.com
Please don’t be shy with your inquiries.

Работилница за Самоодбрана за Жени® VIII

Posted on Categories Почетна
– Смирена, ама будна.
– Опуштена, ама подготвена.
– Мека, ама остра. 
– Скромна, ама уверена.

Ова ќе бидат насоките на осмата по ред Работилница за Самоодбрана за Жени, што традиционално секоја година во октомври се одржува во организација на Буџинкан Македонија. 

Организацијата за изучување на класични јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“, во 2008 година за прв пат во Македонија организираше ваков настан и оттогаш Работилницата стана синоним и место каде што девојките и жените можат да научат техники за самоодбрана при несакани ситуации.

Иако настанот започна да се организира првенствено за нашите членки, низ текот на времето се поголемо учество земаа сите припаднички на поубавиот пол, без разлика на годините или на нивото на знаење.
Потребна опрема: тренерки и маица (без патенти и копчиња). Се вежба на душеци (боси). За сите учеснички обезбедено е бесплатно спиење во доџо-то. 
Датум на одржување: 15/16 октомври, 2016
Место: Пат кон Сонцето – Хомбу Доџо (62 км. од Скопје)
Дополнителни информации: 075 564 011 или на е-маил: daito_macedonia@yahoo.com
Ве молиме да не се стеснувате при поставувањето на прашањата.

Second course from „Shinobi Taiso“ Intensive courses held

Posted on Categories Uncategorized

Under the leadership of the head of the Organization „Taiyou e no Michi“ – Igor Dovezenski, the past weekend the second course from the Intensive course series for „Shinobi Taiso“ was held. The three students of Bujinkan Macedonia who chose to study this system, this time got to know the exercises and the ways to strengthen the body, also known as Junan Undo.
After the end of the seminar, one of the participants shared her impressions on our internal Forum.
„We finished the second level of Shinobi Taiso. We went through much theory in the past two days, that Sensei explained systematically and in detail all things that interest us as martial arts practitioners, and as future lecturers on the subject.
I understand now that everything we do in the dojo during our regular training sessions makes sense from start to finish, and that Sensei maintains our weekly, monthly, and even yearly fitness balance using this system. We discussed the triangle „training-nutrition-rest“ numerous times, and how to design a training session in order to achieve the wanted results. We also learned how to balance our nutrition so we could see the results, and how much and how to rest, because the muscles are made during training, thanks to the choice of food and the rest time! 
For practice, we went through one isometric training to increase endurance, and afterwards a training session with a hydraulic machine, where we focused our attention to what result you can get by working specific muscles of the body, and how to program the sets and repetitions. In addition, we had a training session where we used our own weight only, and that way of training has a big advantage because you can have it anytime and anywhere.
We finished the seminar with an outdoor training where we practiced with props that offer a great increase for endurance and strength. Here we focused on the correct movement form for the exercises.
At the end I must again say that Hombu dojo is the right place to refresh the body and the spirit. Inside as a museum, outside as a fairy tale. And you couldn’t even imagine the smoothie we drank. You could feel every vitamin and mineral from those natural and organic fruits.“

Одржан вториот од серијата интензивни курсеви за „Шиноби Таисо“

Posted on Categories Почетна
Под водство на водачот на Организацијата „Пат кон Сонцето“ – Игор Довезенски, викендов што измина се одржа вториот од серијата интензивни курсеви за „Шиноби Таисо“. Тројцата ученици на Буџинкан Македонија кои одлучија да го изучуваат овој систем, овој пат се запознаа со вежбите и начините за зајакнување на телото познати под името Џунан Ундо.

По завршувањето на семинарот, една од учесничките ги сподели своите импресии на интерниот Форум.

„Го завршивме и второто ниво на Шиноби Таисо. За време на двата дена поминавме многу теорија преку која Сенсеи детално и систематски ни ги објасни сите работи кои се важни за нас, најпрвин од аспект на вежбачи на боречки вештини, а потоа и како идни предавачи на системот. 
Сега сфаќам дека се што правиме во доџо за време на редовните тренинзи си има своја поврзаност од почеток до крај и дека Сенсеи преку овој систем одржува неделен, месечен, па дури и годишен кондициски баланс кај сите нас. Во многу наврати зборувавме за триаголникот ’тренинг-исхрана-одмор’ и како треба да се конципира еден тренинг, во зависност од резултатите што сакаме да ги постигнеме. Научивме и како треба да се балансира исхраната за да се видат резултатите, но и колку и како треба да се одмара, затоа што мускули се ’прават’ со тренинг, а благодарение на исхраната односно за време на одморот! 
Во однос на практичниот дел, поминавме еден изометриски тренинг за зголемување на издржливоста, а потоа и тренинг со помош на хидраулична справа, каде посветивме внимание на тоа какви резултати се добиват кога се оптоваруваат конкретни мускули на телото и како треба да се програмираат сериите и повторувањата. Во продолжение на семинарот одржавме тренинг при што ја користевме само сопствената тежина, а таквиот начин на вежбање има огромна предност бидејќи може да се изведе секогаш и секаде.

Семинарот го завршивме со тренинг на отворено каде што вежбавме со реквизити кои нудат огромна можност за зголемување на издржливоста и силата. Тука особено внимание посветивме на правилниот начин на движење при самата изведба.

И на крајот да ви повторам дека Хомбу доџо-то е право место за освежување на телото и на духот. Внатре е како музеј, а надвор како од бајка. А овошната каша што ја пиевме не можете ниту да замислите каква беше. Секој витамин и минерал од тие природни и непрскани плодови толку силно се чувствуваше“.