Kenjutsu under the stars of Lipac IV

Posted on Categories Uncategorized

16052013173255vdf%20%282%29.jpgAs the title says, this year for the fourth time we are organizing the seminar dedicated to our Daito ryu Aikibudo teacher – shihan Antonino Cherta.

We, of the School of martial arts Taiyou e no Michi, are completely dedicated to the learning of several traditional Japanese bujutsu schools, amongst them Ono ha Itto ryu (Takeda den).
This powerful swordsman school was mandatory for all members of the famous samurai clan Takeda.
The legendary warrior Sokaku Takeda, known as one of the last Japanese samurai, earned menkyo kaiden (licence for gained knowledge) specifically for this kenjutsu ryu ha.
Our members are waiting for this event impationately for the whole year. During the two-day training in nature, on the top of the mistical mountain Lipac, the students of all degrees will get to know each other.
During the day, three trainings will be held, and the night will be reserved for hanging out near the fireplace, accompanied by tasty beans and several beers.

Date: 01/02 June, 2013 (departure from Skopje in 07.00)
17052013042549ken9087.jpg
Location: under the stars of the mountain Lipac.

Equipment: tent (who has one), sleeping bag, keiko gi, kyahani or high socks (protection of ticks), bokuto (you can bring a spare one), food and water.

For additional information contact us on our phone number.

The seminar is open for all, regardless of the style or the art.

If you need equipment, feel free to call us.

The event is going to be held regardless of the weather conditions. 

Кенџутсу под ѕвездите на Липац IV

Posted on Categories Почетна

16052013173255vdf%20%282%29.jpgКако што самиот наслов кажува, оваа година по четврти пат ќе го одржиме семинарот посветен на нашиот Даито рју Аикибудо учител – шиханот Антонино Черта.

Ние од Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето, целосно сме посветени на изучување на неколку традиционални јапонски буџутсу школи, меѓу која и Оно ха Итто рју (Такеда ден). 

Оваа моќна мечувалска школа  била задолжителна за сите членови на познатиот самурајски клан Такеда. Легендарниот воин Сокаку Такеда, познат како еден од последните јапонски самураи, добил менкјо каиден (лиценца за стекнато знаење) токму за оваа кенџутсу рју ха. 
Овој настан нашите членови со нетрпение го чекаат во текот на целата година. За време на дводневниот тренинг во природа, на врвот на мистичната планина Липац, учениците од сите степени се дружат и запознаваат меѓу себе.
Во текот на денот, ќе се одржуваат по три тренинзи, а вечерта ќе биде резервирана за дружење околу огнот, проследена со вкусно гравче и по некое пивце. 

Ден: 01/02 јуни, 2013 година (поаѓање од Скопје во 07.00)

17052013042549ken9087.jpgМесто: под ѕвездите на планината Липац.

Опрема: шатор (кој има), вреќа за спиење, кеико ги, кјахани или високи чорапи (против крлежи) бокуто (може и резервен), храна и вода.

За дополнителни информации јавете се на нашиот телефон.

Семинарот е отворен за сите, без разлика на стилот и вештината. 

Ако Ви е потребна опрема, слободно јавете се.

Настанот ќе се одржи без разлика на временските услови.