The first seminar in south-eastern Europe with Mario de Mol

Posted on Categories Uncategorized

04122011133536flaer2.jpgOn 21st/22nd of April, 2012, Bujinkan Macedonia organizes a seminar with Mario De Mol 6th dan Jinenkan (highest level so far).

The theme of the seminar is: Jinen ryu Tantojutsu.

This
is a great opportunity for everybody, regardless of your style or rang
to familiarize with the way of knife fighting based on the experience in
Koto Ryu and Gyokko Ryu by Sensei Fumio (Unsui) Manaka – one of the
first students of soke Masaaki Hatsumi.

All interested who want to take part in this seminar, please write us on: bujinkan_macedonia@yahoo.com
or contact us on Skype: daito_macedonia.

Feel free to ask anything that interests you.

For participants from abroad, we offer help with accomodations and transport in Macedonia (from the airport to the hotel).

Saturday

11.00-13.00 training
13.00-15.00 lunch
15.00-17.00 training

Sunday

11.00-13.00 training
13.00-15.00 lunch

15.00-17.00 training

Меѓународен семинар со Марио Де Мол

Posted on Categories Почетна

04122011133536flaer2.jpgНа 21/22 април, 2012 година, Буџинкан Македонија организира меѓународен семинар со Марио Де Мол од Белгија – 6 дан (највисоко звање досега во организацијата Џиненкан).

Тема на семинарот ќе биде Џинен рју Тантоџусту.

Ова е одлична можност за сите, без разлика на рангот или на стилот, да се запознаат со начинот на борба со нож развиен врз искуството на сенсеи Унсуи (Фумио) Манака во Гјокко рју и Кото рју.
Инаку, сенсеи Манака еден од најстарите ученици на соке Масааки Хатсуми и речиси 40 години учел и го надоградувал своето знаење под водство на поглаварот на Буџинкан Доџо.

Сите заинтересирани можат да добијат повеќе информации преку нашата електронска адреса, или, пак, да се јават на нашиот телефонски број.

Распоред на тренинзи за време на семинарот:

Сабота

11.00-13.00 тренинг
13.00-15.00 ручек
15.00-17.00 тренинг

Недела

11.00-13.00 тренинг
13.00-15.00 ручек
15.00-17.00 тренинг

Во понеделник бесплатен тренинг за сите учесници, на тема: Иаи но Маки.

Shinken gata Tora no Maki seminar held

Posted on Categories Uncategorized

18032012192245jh.jpg
Twenty of the members of Bujinkan Macedonia who today attended the Shinken gata Tora no Maki seminar, were literally dying in Dolnja Reka while they were trying to grasp as much knowledge as they can from this fighting system.

During the eight-hour training, shidoshi Dovezenski taught the students the basic techniques of this school. as well as the 12 katas from the first level named shodan. All that time, the students trained hard and without holding back they were trying their best to repeat the shown techniques by the instructor.

The seminar started with a brief lecture for Tora no Maki, afterwards continued with training in Kihon Gata. After the body postures (kamae) were learned, the training continued to ukemi, and after that – kihon suvari gata.
With the first kata from the shodan level it was already clear that the location meant for training will become a battlefield. That desire and energy stuck around until 17.00 o`clock, when the bodies and the minds of the participants started to renounce obedience, mostly because of weariness caused by the vigorous rhythm of training.

At the end, it is worth mentioning that the day was beautiful, with a blue sky and strong sun that made up for the lost energy. All that contributed to the great atmosphere during the seminar.

Одржан семинарот Шинкен гата Тора но Маки

Posted on Categories Почетна

18032012192245jh.jpgДваесетмината
членови на Буџинкан Македонија кои денес учествуваа на семинарот Шинкен гата
Тора но Маки, буквално гинеа во Долња Река додека се обидуваа да „зграбат“
колку што можат повеќе знаење од овој борбен систем.

За време на осумчасовниот тренинг, шидоши Довезенски ги подучуваше учесниците
на основните техники од оваа школа, како и на 12-те кати од првото ниво
наречено шодан. За сето тоа време, учениците напорно вежбаа и без нималку
штедење пробуваа колку што можат поправилно да го повторат покажаното од страна
на инструкторот.

Семинарот започна
со кратко предавање за Тора но Маки, по што се започна со вежбање на Кихон
Гата. Откако се совладаа положбите на телото (камае), се премина на проучување
на секцијата укеми, а потоа се продолжи со секцијата кихон сувари гата.
Со првата ката од шодан нивото, веќе се знаеше дека местото предвидено за вежбање ќе се претвори во бојно поле. Таа желба и енергија се задржа речиси до
17.00 часот, кога телата и умовите на учесниците почнаа да ја откажуваат
послушноста, а пред се поради заморот предизвикан од силниот ритам на тренинг.

На крајот, да
споменеме дека денот беше прекрасен, со сино небо и силно сонце кое ја
надополнуваше загубената енергија. Сето тоа допринесе за одличната атмосфера за
време на семинарот.