Ninpo Ne Waza® seminar held

Posted on Categories Uncategorized

The past weekend in the Bujinkan Macedonia dojo in Skopje the seminar for Ninpo Ne Waza (ninja techniques for combat on the ground) was held. On this event 20 students participated, who restlessly absorbed the knowledge transferred by instructor Igor Dovezenski during the two days.

On Saturday the basic postures of the body were practiced, the basic transitions and techniques for controlling the opponent, while Sunday was reserved for ways to overcome the attacker through strangling and using levers for the arms and the legs.
Due to the great interest of the students, it was agreed another seminar on the same subject to take place the next week.

Одржан семинарот Нинпо Не Ваза®

Posted on Categories Почетна

Викендов што измина во скопското доџо на Буџинкан Македонија се одржа
семинарот за Нинпо Не Ваза (нинџа техники на борење на земја). На
настанот учествуваа 20 ученици кои во текот на двата дена неуморно го
впиваа знаењето пренесено од инструкторот Игор Довезенски.

Во
саботата се вежбаа основните положби на телото, основните премини и
техники на контрола на противникот, додека неделата беше резервирана за
начините на совладување на напаѓачот преку давење и полуги на рацете и
нозете.

Поради големиот интерес на учениците, беше договорено следната недела да се одржи уште еден семинар на истата тема.

Seminars

Posted on Categories Uncategorized

The school for martial arts – Pat kon Sonceto (Taiyou e no michi), two times in a year is organizing Tai Kai with the best shihans of Bujinkan.
Our experience in organizing seminars is incredible.
Also, once in a year we organize shidoshi seminar, with some of our numeruos buyus from around the world.
During the whole year round, we organize over 15 seminars in
the mountains, which are held by the founder and the
leading instructor of Bujinkan Macedonia – sensei Igor
Dovezenski, expert about survival in nature.
In addition, we hold seminars every Sunday on various
theme about the use of weapons in Bujinkan.
We indeed are devoted to Bujinkan Ninjutsu.

Семинари во природа

Posted on Categories Семинари

Семинарите во природа години наназад се заштитен знак на Доџо-то за класични јапонски боречки вештини Буџинкан Македонија и на организацијата Пат кон Сонцето. Никој не може да се пофали дека има поголемо искуство од нас, бидејќи досега имаме организирано над 300 настани од овој тип.

Семинарите во природа се одлична можност за учениците да го збогатат и да го проверат своето знаење, како и да ја зголемат својата психо-физичка кондиција. Покрај другото, тие им овозможуваат на учениците интеракција со петте природни елементи (годаи) како и постигнување на хармонија со околината.

Tреба да се споменат и придобивките кои ги добиваме од природата, како што се: чистиот воздух, природната влажност и сончевите зраци. Отворениот простор, далеку од градските средини, овозможува изострување на сетилата, подобрување на здраствената состојба, чистење на отровите од телото…

Со учество на семинар во природа, барем еден ден ќе заборавите на слободните радикали, позитивните јони и на негативните зрачења, предизвикани од урбаното секојдневие и од електронските апарати.

(За да ги следите најавите за семинарите во природа, редовно посетувајте ја нашата веб-страница.

Ninpo Ne Waza® seminar

Posted on Categories Uncategorized

In the Dojo of classical Japanese martial arts„Bujinkan Macedonia“, great attention is always dedicated to Ne Waza – techniques for combat on the ground. In the arts inherited from Takamatsu, these techniques can be met in Takagi Joshin Ryu and Shinden Fudo Ryu. Many of the katas of these two schools end with strangling techniques and using levers in laying or sitting position.

Popular sports and arts today, such as MMA and BJJ, use these techniques for combat on the ground to win in the rings around the world. In the past, the same techniques were used by the Japanese warriors with purpose to survive the turbulent times and everyday life. In Ninpo Ne Waza, some techniques are still used that are banned in sparring, although are really efficient in situations when the life`s in danger.

Instructor Igor Dovezenski is organizing a seminar for Ninpo Ne Waza, meant only for the members of the organization Taiyou e no Michi, regardless of the degree or arts trained.

Date: 23/24th November 2013

Location: Skopje (in the dojo of Bujinkan Macedonia)

Time: 11:00 – 15:00 (Saturday and Sunday)

Subject:

– Ninpo Ne Waza no Kiso (Saturday)
– Ninpo Ne Waza no Jokyuu (Sunday)

Seminar fee: symbolic 300 denars (for both days)

* The means gathered from the seminar will be donated. At least 10 participants should apply for this seminar to be held.

More information for Ninpo Ne Waza —> here

Семинар за Нинпо Не Ваза®

Posted on Categories Почетна

Во Доџо-то за класични јапонски боречки вештини „Буџинкан Македонија“, отсекогаш се посветувало внимание на Не Ваза односно на техниките на борење на земја. Во вештините наследени од Такаматсу, овие техники најмногу се застапени во Такаги Јошин Рју и Шинден Фудо Рју. Многу од катите на овие две школи, завршуваат со техники на давење и лостови во лежечка или во седечка положба. 


Денешните популарни спортови и вештини, како што се ММА и БЏЏ, ги користат техниките за борба на земја за да победат на борилиштата ширум светот. Во минатото, истите техники биле користени од страна на јапонските воини со цел да преживеат во турболентните времиња и секојдневието. Во Нинпо Не Ваза, се уште се користат техники кои се забранети во спортската борба, меѓутоа се крајно ефикасни во ситуациите кога животот е во опасност. 


Инструкторот Игор Довезенски ќе одржи семинар за Нинпо Не Ваза, наменет исклучиво за членовите на организацијата Пат кон Сонцето, без разлика на звањето или вештините што ги тренираат.


Датум: 23/24 ноември 2013


Место: Скопје (во доџо-то на Буџинкан Македонија)


Време: 11:00 – 15:00 (сабота и недела)


Тема:


-Нинпо Не Ваза но Кисо (сабота)

-Нинпо Не Ваза но Џокјуу (недела)


Семинарска такса: симболични 300 денари (за двата дена)


* Средствата собрани од семинарот ќе бидат донирани. За да се одржи овој настан, потребно е да се пријават најмалку 10 учесници. 


Повеќе информации за Нинпо Не Ваза —>тука

The seminar with shihan Antonino Cherta held

Posted on Categories Uncategorized

The only non-Japanese shihan for Daito ryu Aikijujutsu, Antonino Cherta, held a seminar this weekend for the students of Daito ryu Macedonia – Koryu Dojo.

The event was supported by the Organization for teaching Japanese martial arts „Taiyou e no Michi“, and a total of nine of its members participated.

As always, sensei Cherta selflessly shared his knowledge getting into the tiniest details of the katas of Nikkajo. The participants trained hard all the time and didn`t save themselves even for a moment.

During the seminar, shihan Cherta officially awarded the diploma for shodan and license for shibu cho to his representative for Macedonia, Igor Dovezenski.

At the end, we would like to express a great thanks to our teacher Antonino Cherta and to wish him a good health. We’ll see each other again next year in Macedonia.

Одржан семинарот со шиханот Антонино Черта

Posted on Categories Почетна

Единствениот нејапонски шихан за Даито рју Аикиџуџутсу, Антонино Черта, викендов што измина одржа семинар за учениците на Даито рју Македонија – Корју Доџо.

Настанот беше подржан од страна на Организацијата за изучување на јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето, а на него учествуваа вкупно девет нејзини членови.

Како и секогаш, сенсеи Черта несебично се трудеше да го пренесе своето знаење навлегувајќи во најситните детаљи од катите на Никкаџо. Учесниците цело време вежбаа напорно и не се штедее ниту за миг.

За време на семинарот, шиханот Черта и официјално ја додели дипломата за шодан и лиценцата за шибу чо на неговиот претставник за Македонија, Игор Довезенски.

На крајот, сакаме да изразиме голема благодарност до нашиот учител Антонино Черта и да му посакаме одлично здравје. Следната година се гледаме повторно во Македонија.