Training begins

Posted on Categories Uncategorized

IMG_0112.jpgWe inform our students and all interested that the School for martial arts Taiyou e no Michi and the ninjutsu union Bujinkan Macedonia are going to start working on Tuesday (01.09.2009).
For now, we will train in the Hombu Dojo, while the opening of the new dojo will depend on the interest of the new students.
This month’s theme will be Joryaku no Maki (Gyokko ryu Koshijutsu) and for our weapon training, Kenjutsu (the art of sword fighting). Beginners will train according to the manual for kyu degrees.
We look foward to meeting you and our further amity.
Ganbatte!!!

Тренинзите почнуваат

Posted on Categories Почетна

IMG_0112.jpgГи информираме нашите ученици и сите заинтересирани дека Школото за борбени вештини Пат кон Сонцето и Нинџутсу Сојузот Буџинкан Македонија ќе започнат со работа во вторник (01.09.2009).
Засега стартуваме со работа во Хомбу Доџо-то, додека отворањето на друго доџо ќе зависи од интересот на новопријавените ученици.
Тема на месецот септември за напредните ученици ќе биде Џорјаку но Маки (Гјокко рју Кошиџутсу), а од оружје ќе се работи Кенџутсу (вештина на мечување).
Почетниците ќе работат според прирачникот за кју степени.
Се радуваме на средбата со Вас и на понатамошното дружење.
Гамбате!!!