„Life in the Wilderness“ – a two-day outdoor seminar

Posted on Categories Uncategorized

After seven years of consecutive organization of the legendary seminar „Survival in Nature“, the instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, created the new project called „Life in the Wilderness“.

With this new seminar, the leader of the Organization for teaching classical Japanese martial systems – „Taiyou e no Michi“, isn’t trying to find a suitable replacement for the previous one, but to open a new chapter in the history of the dojo, that he hopes, as the previous one, would last at least the next seven years.

The two-day seminar called „Life in the Wilderness“, is an event where the members of the Organization are going to study techniques for living in a community in the wild, or far from civilization. We emphasize „techniques of living“, not surviving, because the latter means continuous living until getting out of the state of emergency.

„Life in the wilderness“ is going to be conducted by a natural catastrophe scenario or some other emergency that requires retreat on some unreachable location and organizing a long-term living with a group of people. By learning these skills, the members of the dojo will be able to take care of their family and to provide basic living conditions in the wild in case of danger.

During the seminar, the socialization of the members will allow them to get to know each other better and to deepen the friendship between them.

Be a part of the new history that is starting to be written on 26th/27th of July, 2014. Do not miss the opportunity to learn the techniques of living in the nature, that in case of a natural catastrophe or other emergency will be more than needed. 

On this seminar all members of the dojo of Bujinkan Macedonia / Taiyou e no Michi can participate, regardless of their degree.

Required equipment: anything that can be used for survival in nature and that will fit in your backpack.

Date: 26th/27th of July (2014)

Location: in the surroundings of Lipac

Program:


Saturday 07.00 hours – departure from Skopje

Sunday 18.00 hours – return

Applying and information via inbox, by phone or on the Forum.

P.S. Residing in nature brings several dangers. All participants come at their own risk. Have the required doctors’ examination before you apply.

The June testing held in Bujinkan Macedonia

Posted on Categories Uncategorized

At the yesterday’s testing for student degrees that took place in the dojo of Bujinkan Macedonia in Skopje, total of 15 students successfully passed the test.

The 10th kyu was passed by Jovan G., Jane N., Martin P. and Filip T., and the ninth by: Kristijan A., Martin G., Sofija D. and Daniela G.
The students Taki G. and Kristijan M. successfully passed the test for the eight, and Risto Ch. and Sanja S. for the seventh kyu.
The sixth kyu was passed by Mihail D., and the fifth by Vladimir A.
Bujinkan Macedonia also got a new sempai, and that is Todor A., who successfully passed the test for the second kyu.
We congratulate all members that earned a higher degree for their dedication and we wish them even greater success in the future.

„Живот во Дивината“ - дводневен семинар во природа

Posted on Categories Почетна

После седум години непрекинато одржување на легендарниот семинар „Преживување во Природа“, инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, го создава новиот проект наречен „Живот во Дивината“. 

Со овој нов семинар, водачот на Организацијата за изучување на јапонски класични борбени вештини – „Пат кон Сонцето“, не се труди да најде соодветна замена за претходниот, туку да отвори едно ново поглавје во историјата на доџо-то, кое се надева, дека како и претходното, ќе трае барем во следните седум години. 

Дводневниот семинар насловен како „Живот во
Дивината“, претставува настан на кој членовите на Организацијата ќе учат техники
на живеење во заедница во дивина односно далеку од цизилизацијата. Потенцираме „техники на живеење“, а не на преживување, бидејќи второво значи постојано
движење се до напуштање на состојбата на опасност.

„Живот во Дивината“ ќе се раководи според сценарио
на природна катастрофа или друга несреќа која бара повлекување на некое
непристапно место и организирање живот на подолго време за одредена група на
луѓе. Со совладувањето на тие вештини, членовите на доџо-то ќе бидат способни да
го згрижат своето семејство и да му обезбедат основни услови за живеење во
дивина во случај на опасност. 

За време на семинарот, дружењето на членовите ќе
им овозможи подобро запознавање и проширување на пријателството меѓу нив.

Бидете дел од новата историја која ќе почне да се пишува на 26/27 јули, 2014 година. Не пропуштајте ја можноста да ги научите техниките на живеење во природа, кои во случај на природна катастрофа или друга незгода ќе ви бидат и повеќе од потребни. 

На семинарот можат да учествуваат сите членови на доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето, без разлика на нивното звање.

Потребна опрема: се што може да послужи за преживување во природа и што ќе го собере во вашиот ранец.

Ден: 26/27 јули (2014)

Место: во околината на Липац

Програма:

сабота 07.00 часот – тргнување од Скопје

недела 18.00 часот – враќање назад

Пријавување и информации преку инбокс, телефон или на Форум.

п.с. Престојувањето во природа носи одредени опасности. Сите учесници доаѓаат на сопствен ризик. Направете ги потребните лекарски испитување пред да се пријавите за учеството.

Одржано јунското полагање во Буџинкан Македонија

Posted on Categories Почетна

На вчерашното полагање за ученички степени што се одржа во доџо-то на Буџинкан Македонија во Скопје, вкупно 15 ученици успешно го поминаа тестот. 

За 10 кју положија Јован Г., Јане Н., Мартин П. и Филип Т., додека за девети: Кристијан А., Мартин Г., Софија Д. и Даниела Г. 
Учениците Таки Г. и Кристијан М. успешно го поминаа тестот за осми, а Ристо Ч. и Сања С. за седми кју.
За шести кју положи Михаил Д., а за пети Владимир А. 
Буџинкан Македонија доби и нов семпаи, а тоа е Тодор А. кој успешно го помина тестот за втори кју. 
На сите членови кои се здобија со повисок степен им честитаме на нивната упорност и им посакуваме уште поголеми успеси во иднина.

The first book in Macedonia for classical Japanese martial arts has been published

Posted on Categories Uncategorized

On the premises of the winery „Kartal“ in Skopje, yesterday a promotion for the first book in Macedonia dedicated to the classical Japanese martial arts was organized. This event was attended by almost all recent and many of the retired members of Bujinkan Macedonia, or the Organization for teaching traditional Japanese martial schools – Taiyou e no Michi.

The author of the book „Conversation with the students“ is shidoshi Igor Dovezenski, that so far has signed on several books and documentaries in the field of ethnology, but this is a first project that takes the old Japanese martial schools.
The promoter of the „Conversation with the students“ was Aleksandar Vuchkovski, a long-term member of Bujinkan Macedonia and a childhood friend of Dovezenski, that recalled of the beginnings of Taiyou e no Michi, but also gave a brief explanation of the contents of the book. 
During this event the atmosphere was fantastic, and the wine-tasting room, too small to fit all the interested. Several of the students of shidoshi Dovezenski asked him to continue writing books on similar subject in the future.
„This is the first book dedicated to the classical Japanese martial arts in Macedonia. The National University Library St. Clement of Ohrid so far had categorization only for BUDO (modern Japanese martial arts), but now specifically for us a new sub-categorization has been made for BUJUTSU. With this, another page in the Macedonian history was written and the path was opened for other authors. More than twenty years ago, I brought the classical martial arts in Macedonia, but now I am overjoyed when I see that many of my students are ready to continue the tradition and to transfer it to the next generations“, pointed out Dovezenski on the promotion. 
On the occasion of the publishing of the book, many friends of our dojo from the countries around the world congratulated the author, and several of them asked for an English translation of the book as well.

Излезе од печат првата книга во Македонија за класични јапонски боречки вештини

Posted on Categories Почетна

Во просториите на скопската винарија „Картал“, вчера се одржа промоција на првата книга во Македонија посветена на класичните јапонски боречки вештини. На настанот присуствуваа речиси сите сегашни, но и многу поранешни членови на Буџинкан Македонија односно на Организацијата за изучување на традиционални јапонски борбени школи – Пат кон Сонцето. 

Автор на книгата „Разговор со учениците“ е шидоши Игор Довезенски, кој досега се има потпишано на неколку книги и документарни филмови од областа на етнологијата, но ова е прв проект кој се однесува на старите јапонски борбени школи.

Промотор на „Разговор со учениците“ беше Александар Вучковски, долгогодишен член на Буџинкан Македонија и другар од детството на Довезенски, кој се наврати на почетоците на Пат кон Сонцето, но и даде кратко објаснување за содржината на книгата.

За време на настанот, атмосферата беше фантастична, а собата за дегустации на винаријата, претесна за да ги прими сите заинтересирани. Некои од учениците на шидоши Довезенски побараа од него да продолжи со пишување книги со слична тематика и во иднина. 


„Ова е прва книга посветена на класичните јапонски боречки вештини во Македонија. Во народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски досега имаше само категоризација за БУДО (модерни јапонски боречки вештини), но сега специјално за нас се направи нова подкатегоризација за БУЏУТСУ. Со ова, се испиша уште една страница во македонската историја и се отвори патот и за некои други автори. Пред повеќе од дваесет години, јас ги донесов класичните боречки вештини во Македонија, но сега сум пресреќен кога гледам дека многу од моите ученици се подготвени да ја продолжат традицијата понатаму и да ги пренесат на следните генерации“, истакна Довезенски на промоцијата.

По повод издавањето на книгата, многу пријатели на нашето доџо од земјите ширум светот упатија честитки до авторот, а некои од нив побараа истата да биде преведена и на англиски јазик.