Seminar „Shinken gata Tora no Maki“ held

Posted on Categories Uncategorized

The intensive seminar „Shinken gata Tora no Maki“ confirmed the physical and combat readiness that the member of BujinkanMacedonia posses.

During this weekend, the participants studied 12 kata from the fourth level known as „yondan“. Besides the numerous bruises and swellings on the arms and legs, which are always an extension of the school Kukishinden ryu and the system Tora no Maki, the students weren’t holding themselves back to avoid the pain. On the contrary, to the last kata, they energetically attacked and defended using the techniques from this ryu-ha.
At the end, we agreed that in a couple of months to organize another Tora no maki seminar, this time dedicated on the level „godan“. 

Одржан семинарот „Шинкен гата Тора но Маки“

Posted on Categories Почетна

Интезивниот семинар „Шинкен гата Тора но Маки“ ја потврди кондициската и борбената готовност што членовите на Буџинкан Македонија ја поседуваат.

За време на викендот, учесниците изучуваа 12 кати од четвртото ниво познато како „јондан“. И покрај многубројните модрици и отоци по рацете и нозете, кои се секогаш придружен дел кога станува збор за школата Кукишинден рју и системот Тора но Маки, учениците ниту еден момент не се штедееа и не тактизираа за да ја намалат болката. Напротив, до последната ката, тие енергично напаѓаа и се бранеа користејќи ги техниките од оваа рју-ха. 


На крајот, беше договорено за неколку месеци да се организира уште еден Тора но маки семинар, овој пат посветен на нивото „годан“.