Daito Ryu Aikijujutsu and Ono ha Itto Ryu Kenjutsu in Macedonia

Posted on Categories Uncategorized

During the period between the 19th and 28th of March, the instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski, was visiting and training at his Daito Ryu Aikijujutsu and Ono ha Itto Ryu Kenjutsu (Takeda den) teacher, sensei Antonino Certa.

30032010063345daito3.jpgSensei Certa is the only gaijin (non-japanese) who in the history of these classic
samurai schools achieved the title Shihan (the highest title in these arts). He was a student of the 36th Soke, Tokimune Takeda, and later to Shigemitsu Kato as well, the successor of the Hombu Dojo of the Takeda family – Daitokan, in the city of Abashiri.
Sensei Antonino Certa is the president and chief instructor of the European Daito Ryu Aikibudo organization and also the only representative of (the japanse) Nihon Daito Ryu Aikibudo organization and teacher in charge of these schools outside Japan.

30032010063357daito4.jpgThe intensive training (which is held once a year) in the Hombu dojo of the European Daito Ryu Aikibudo organization, placed in Zerbolo (between Pavia and Vigevano), is very rigorous and demanding.
The training starts at 07.00 AM, and ends at 19.30 PM (with breaks for breakfast and lunch). During the practice, which is constantly supervised by Shihan Certa, the techniques and kata are studied in detail,
 30032010063408daito5.jpgthe same ways they were done in the Daitokan dojo. The working group is a small one, consisted only of chosen students, who in order to attend this intensive training are required to have at least a 2nd Dan in any Japanese martial art or to be a member of the organization. Bruises, wounds and pain are constantly present during the training, and the life in the dojo happens on the tatami (you sleep and practice here).

30032010063320daito1.jpgThe older students of sensei Igor Dovezenski, know for a long time about his wish to study Daito Ryu Aikijujutsu. That wish was finally fulfilled by being accepted as a personal student of the Shihan Antonino Certa, by which he became a representative (section) of that organization in Macedonia.

With that, in our country (as well as on the whole territory of the Balkans and South-eastern Europe), for the first time we have the possibility to study the wonderful world of Daito Ryu Aikijujutsu and Ono ha Itto Ryu Kenjutsu, two classical japanese samurai schools. At first, in our section will inly be allowed students from the school of martial arts Taiyou e no Michi – Bujinkan Macedonia, an in the future, a public availability of this school is planned as well.

The name of our section for Daito Ryu Aikibudo is: Daito Macedonia Koryu Dojo, according to the wishes of our teacher, Antonino Certa.

30032010063332daito2.jpgBy opening a Daito Ryu section, we don’t intend to reduce our Bujinkan related activities. On the contrary, they always was and always will be an imperative for instructor Igor Dovezenski. Studying Daito Ryu Aikijujutsu and Onno ha Itto Ryu Kenjutsu, will only allow us to better understand classical Japanese martial arts, which are a great passion for the members of the martial arts school Taiyou e no Michi – Bujinkan Macedonia

Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха Итто рју Кенџутсу во Македонија

Posted on Categories Почетна

Во периодот од 19 до 28
март, инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, беше во посета и
тренинг кај својот учител по Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха Итто рју Кенџутсу
(Такеда ден), сенсеи Антонино Черта.

Инаку, сенсеи Черта, е
единствениот гаиџин (не-јапонец) кој во 30032010063345daito3.jpgисторијата на овие две самурајски
класични школи ја добил титулата шихан (највисоко признание во вештините). Тој
бил ученик на 36-тиот соке Токимуне Такеда, а подоцна и на Шигемитсу Като, наследникот
на Хомбу доџото на семејството Такеда-Даитокан во градот Абашири. Сенсеи
Антонино Черта е претседател и главен инструктор на Европската Даито рју
Аикибудо организација, како и единствен претставник на (јапонската) Нихон Даито
рју Аикибудо организација и учител задолжен за клубовите надвор од Јапонија.

30032010063357daito4.jpgИнтензивниот тренинг
(кој се одржува еднаш годишно) во хомбу доџо-то на европската Даито рју
Аикибудо организација, инаку сместено во Зерболо (меѓу Павија и Виџевано), е
многу ригорозен и напорен. Тренингот започнува во 07.00 наутро, а завршува во
19.30 навечер (со паузи за доручек и ручек). За време на вежбањето, кое се
одвива постојано под водство на шиханот Черта, техниките и катите се учат
детаљно, на 30032010063408daito5.jpgист начин како што се вежбало во доџото Даитокан. Се работи во мала
група од одбрани ученици, кои за да присуствуваат на интензивниот тренинг треба
да имаат најмалку 2 дан во некоја јапонска боречка вештина или, пак, да се
членови на организацијата. Модриците, раните и болката се постојано присутни за
време на тренингот, а животот во доџо-то се одвива постојано на татамите (тука
се спие и се вежба).

30032010063320daito1.jpgПостарите ученици на инструкторот
Игор Довезенски, веќе одамна се запознаени со неговата дамнешна желба да ја
изучува вештината Даито Рју Аикиџуџутсу. Таа желба, конечно му се исполни со
тоа што е прифатен за личен ученик на шиханот Антонино Черта и што стана претставник
(секција) на неговата организација во Македонија.

Со тоа, во нашата држава
(како и на територијата на Балканот и на Југоисточна Европа), за прв пат се
отвора можност за изучување на прекрасниот свет на Даито рју Аикиџуџутсу и Оно
ха Итто рју Кенџутсу, две класични јапонски самурајски школи. За почеток, во
нашата секција ќе можат да вежбаат само членовите на Школото за борбени вештини
Пат кон Сонцето-Буџинкан Македонија, а за во иднина е предвидено отворање на
школата за целата заинтересирана јавност.

Името на нашата секција
за Даито рју Аикибудо е: Даито Македонија Корју Доџо, според желбата на нашиот
учител Антонино Черта.  

30032010063332daito2.jpgОтворањето на секцијата
за Даито рју, воопшто не значи намалување на активностите во делот на Буџинкан
школите, туку напротив, тие биле секогаш, а и во иднина остануваат императив на
инструкторот Игор Довезенски. Изучувањето на Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха
Итто рју Кенџутсу, само ќе допринесе за уште подобро разбирање на јапонските
класични боречки вештини, кои се голема страст на сите членови на Школото за
борбени вештини Пат кон Сонцето-Буџинкан Македонија.

Successfully held seminar in Kavadarci with Igor Dovezenski

Posted on Categories Uncategorized

Positive atmosphere,  overcrowded gym, great socializing and hard work characterized the seminar that took place this weekend in Kavadarci, under the guidance of the instructor of Bujinkan Macedonia, Igor Dovezenski and organized by Blagoj Tanevski.

140320101649563.jpgDuring the first day, basic punches and kicks, blocks and katas from Kurai Dori were practiced, from the classical Japanese martial school Koto Ryu Koppojutsu.The second day was reserved for the school of Gyokko Ryu Koshijutsu, where besides the basics, instructor Dovezenski explained in detail the katas from Ki Gata. 

The seminar had an attendance of over 50, a respectable number for Bujinkan. Half of them came from Skopje, while the rest of them were from the second Ninjutsu Dojo in Macedonia, Bujinkan Kavadarci. The great interest for this seminar speaks volumes about the quality and level of teaching of instructor Dovezenski.   

The host Blagoj Tanevski, leader of Bujinkan Kavadarci, showed himself
140320101649422.jpgas a great host. The whole seminar passed flawlessly, thanks to his dedication to make the guests feel good. On Saturday, around midnight, the attendants of this seminar went to a party in the club K7, where they stayed until the early hours of the morning, but that didn not in any way affect their concentration during the next day training. It was wonderful to see how students from both clubs socialize with each other. 

After the finishing of the Saturday training session, instructor Dovezenski held a ground-combat jujutsu training specially for the best UFC fighter in Macedonia (up to 73 kg), Oliver Petrovski. He is an incredibly talented competitor, who has a great fuiture ahead of him. During this session, Oliver enjoyed the techniques shown to him and mastered them in a short amount of time. Modest and
140320101649491.jpghard-working, he couldn’t wait to try the next technique, for which he was assisted by the students of Bujinkan Macedonia, Marjan Proshev and Zoran Todorovski. Afterwards, we discussed further collaboration, in order to make a better training opportunity for this Macedonian representative in UFC. Additionaly, we invite anyone who could financially support Oliver, to call Blagoj Tanevski. 

What more can we say? This kind of events, these moments stay forever remembered. We eagerly wait for our next meeting with our friends in Kavadarci.

Одржан семинарот со Игор Довезенски во Кавадарци

Posted on Categories Почетна

Позитивна атмосфера, преполна сала, одлично дружење и напорна работа го окарактеризираа семинарот што викендов се одржа во Кавадарци, под водство на инструкторот на Буџинкан Македонија, Игор Довезенски, а во организација на Благој Таневски.

140320101649563.jpgПрвиот ден се вежбаа основните удари со раце и нозе, блоковите, како и катите од нивото Кураи Дори, на класичната јапонска борбена школа Кото Рју Коппоџутсу. Вториот ден беше резервиран за школата Гјокко Рју Кошиџутсу, каде што покрај основите, инструкторот Довезенски детаљно ги објасни и ги подучуваше катите од Ки Гата-та.

На семинарот учествуваа над 50 учесници, респектабилна бројка за Буџинкан. Половината од нив беа дојдени од Скопје, додека останатите беа од второто нинџутсу доџо во Македонија односно Буџинкан Кавадарци. Големата заинтересираност за семинарот, само говори за квалитетот и нивото на подучувањето на инструкторот Довезенски.

Домаќинот Благој Таневски, водачот на Буџинкан Кавадарци, се 140320101649422.jpgпокажа како одличен организатор. Целиот семинар помина беспрекорно, благодарение на неговата заложба да им угоди на гостите да се чуствуваат убаво. Во саботата, околу полноќ, сите учесници на семинарот беа на забава во дискотеката К7, каде што се журкаа до раните утрински часови, но тоа не ја намали концентрацијата на тренингот во текот на следниот ден. Беше прекрасно да се гледа како учениците од двата клуба меѓусебно се дружат.

По завршувањето на саботниот тренинг, инструкторот Довезенски, одржа џуџутсу тренинг за борба на земја специјално за најдобриот UFC борец во Македонија (до 73 кг), Оливер Петровски. Станува збор за неверојатно талентиран натпреварувач, пред кого лежи одлична иднина. За време на тренингот, Оливер уживаше во техниките кои му беа покажувани и за многу кратко време ги совладуваше истите. Скромен и 140320101649491.jpgвреден, едвај чекаше да ја испроба следната техника, при што во тоа му помагаа учениците на Буџинкан Македонија, Марјан Прошев и Зоран Тодоровски. На крајот беше договорена и понатамошна соработка, се со цел да се овозможи подобар тренинг на овој наш претставник во UFC. Воедно ги повикуваме сите луѓе кои што можат финансиски да го помогнат Оливер да се јават на телефонскиот број на Благој Таневски.

Што повеќе да се каже. Ваквите настани, ваквите дружења остануваат засекогаш запаметени. Со нетрпение го очекуваме следнотот дружење со нашите пријатели од Кавадарци.