Women self-defense workshop

Posted on Categories Uncategorized

23112009163815Kate.jpgBujinkan Macedonia and The Martial Arts school Taiyou e no Michi, announces the traditional
Women self-defense workshop
With the title:
The weaker gender – stronger gender

In this workshop, dedicated to female self-defense you will get practical answers to the following questions:

What if… ?
-He insults me?
-He hits me?
-He kicks me?
-He grapples me?
-He knocks me down to the ground?

This workshop is dedicated and adapted to those that belong to the gentler sex and have no experience in martial arts. Also, we invite everyone interested to join us, regardless of their level of knowledge.

Datum: 06 December, 2009

Time: 11.00 to 15.00

Additional information: 077 976 906 or e-mail:

daito_macedonia@yahoo.com

Работилница за самоодбрана за жени

Posted on Categories Почетна

23112009163815Kate.jpgШколото за борбени вештини
Пат кон Сонцето
ја организира традиционалната:
Работилница за самоодбрана за жени
Под наслов
Понежниот пол – Посилен пол

Во работилницата посветена за самоодбрана на
женскиот пол ќе добиете практичен одговор на
следните прашања:

Што ако…?

-ме навредува?
-ме удри?
-ме клоцне?
-ме зграпчи?
-ме собори на земја?

Работилницата е предвидена и прилагодена за припадничките на понежниот пол кои немаат никакво искуство во боречките вештини. Истовремено, ги повикуваме да ни се придружат сите заинтересирани, без разлика на нивото на знаење.

Датум на одржување:

06 декември, 2009 година

Време: од 11.00 до 15.00 часот

Дополнителни информации: 077 976 906 или на е-маил: daito_macedonia@yahoo.com
Прочитајте за минатогодишната работилница (скролувај надолу): http://www.koryu.mk/index.php?page_no=5
и интервјуто за „Дневник“ со инструкторот Игор Довезенски (скролувај надолу):
http://www.koryu.mk/index.php?page=magazine

Successfully finished BuYu Kai seminar

Posted on Categories Uncategorized

Another successfully finished seminar organized by Bujinkan Macedonia. This time held by our friend from the Czech Republic, Filip Bartos.

Even though we had about 30 attendees announced to come for the seminar (most of which from the neighboring countries), at the last moment16112009015238Bartos_4.jpg they cancelled their attendance as a result of the surfacing and spreading of the swine flu in our country.  Nevertheless, that didn’t change the determination to come of the fifteen students of Bujinkan Macedonia to study the school Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu. During the two days, we went through all the kata from the three levels of this Ryu Ha: Shoden, Chuden and Okuden. 
The Master Filip Bartos unselfishly shared his knowledge with our students, who with great16112009015230Bartos_3.jpg passion practiced the near sixty kata of this old school, which is rich with throwing techniques (nage waza).

As always, the socializing was wonderful, the spirits in the dojo cheerful – and during the free time, we didn’t miss to pay a visit to Skopje’s restaurants and coffee shops, renowned for their great food and ambient.
Thanks to all who were there.

Успешно завршен семинарот БуЈу Каи

Posted on Categories Почетна

Уште еден успешен семинар организиран од страна на Буџинкан Македонија. Овој пат одржан од страна на нашиот пријател од Чешката Република, Филип Бартош.

Иако пред две недели имавме најавено околу 30-тина учесници на семинарот, од кои голем дел од соседните земји, во последен момент 16112009015238Bartos_4.jpgтие го откажаа своето учество поради појавата и ширењето на свинскиот грип во нашата држава. Сепак, тоа не ги поколеба петнаесетината ученици на Буџинкан Македонија да ја проучуваат школата Шинден Фудо Рју Џутаиџутсу. Во текот на двата дена, успеавме да ги поминеме сите кати од сите три нивоа на оваа рју ха: шоден, чуден и окуден.
Мајсторот Филип Бартош несебично го подели своето знаење со нашите ученици кои со голем жар ги вежбаа шеесетината кати на оваа стара школа, која изобилува со техники на фрлање (наге ваза).

16112009015230Bartos_3.jpgКако и секогаш, дружењето беше прекрасно, атмосферата во доџо-то весела, а во текот на слободното време не изостанаа ниту посетите на скопските ресторани и кафулиња, познати по одличната храна и амбиент.
Благодарност до сите учесници и гости на семинарот.

BuYu Kai seminar with Filip Bartos

Posted on Categories Uncategorized

Bujinkan Macedonia announces:

BuYu Kai seminar with our old friend shihan Filip Bartos

Theme: Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu and Kenjutsu
The seminar is open for everybody regardless on what level is your knowledge. This is the chance to learn more about one of the oldest art in Japan which was a mistery even for the Japanese.

Date: 14 and 15 november, 2009 year
Price: 50 euro (for the instructors with more than 5 students the seminar tax is free)

Timetable:

            saturday                                                            sunday

    10.00 – 13.00 training                                       10.00 – 13.00 training

    13.00 – 15.00 break                                          13.00 – 15.00 break

    15.00 – 18.00 training                                       15.00 – 18.00 training

Place: dojo Taiyou e no Michi – Skopje – Macedonia
Equipement: hanbo, boken,tanto (only wooden are allowed)
For those who will be the first to make application, we will provide home stay or stay in the dojo / or you can make reservation at one of the hotels in Skopje: http://www.skopjehotels.com.mk
You want a cheap (but great) youth hostel? http://art-hostel.com.mk/
Book on time and do not forget to take with you sleeping bags.

If you have any questions, please make contact with us.
Come and feel the traditional macedonian hospitality.
Welcome to Macedonia – the cradle of civilization.

БуЈу Каи семинар со Филип Бартош

Posted on Categories Почетна

Буџинкан Македонија ви најавува:

Меѓународен нинџутсу БуЈу Каи семинар со нашиот стар пријател Филип Бартош

Тема: „Шинден Фудо Рју Џутаиџутсу и Кенџутсу“
Ги
покануваме сите вљубеници во боречките вештини да присуствуваат на
семинарот и да научат повеќе за една од најстарите вештини во Јапонија.
Семинарот е отворен за сите – без разлика на нивото на знаење, или,
пак, на стилот.
Ова е можност за сите да го зголемат своето знаење за вештината која со векови била мистерија дури и за самите Јапонци.
 
Време: 14 и 15 ноември, 2009 год

Распоред:          Сабота                                                       Недела 

                10.00 до 13.00 тренинг                             10.00 до 13.00 тренинг
                13.00 до 15.00 ручек-одмор                     13.00 до 15.00 ручек-одмор
                15.00 до 18.00 тренинг                             15.00 до 18.00 тренинг

Место: Хомбу доџо Пат кон Сонцето – Скопје – Македонија
Опрема: Ханбо, Бокен, Танто (само дрвени оружја се дозволени)
Цена: 50 евра семинарска такса, за уплата до 20 октомври, потоа 60 евра