Succesfully done outdoor Kenjutsu seminar

Posted on Categories Uncategorized

21112010191728Koto54.jpgTowards the end of the forest region in the Mlaka location, on the very coast of Kriva river, was held a Kenjutsu seminar which was attended by six students of Bujinkan Macedonia. As always,
the practice session was serious and hard, and each of the students tried as hard as they could to learn as much as possible. Instructor Dovezenski went into the deepest details, explaining not only the technique, but also the idea and principle it carries. That kind of high level of explanation, as well as the dynamics of the techniques practiced, resulted in fatigue among the studens. However, neither the concetration needed to follow the lessons, nor the mental fatigue couldn`t conceal the amazement and enthusiasm from the seminar.

Differen body postures (kamae) were practiced, as well as
21112010191752Koto67.jpgdifferent slashing techniques (kiri waza), movement (tai sabaki and taihen) and fifteen kata that helped in understanding of this school better.

The sunny and calm november day, couldn`t have ended better – there was a small ceremony by which we celebrated the birthday of our student Iskra B., to whom instructor Dovezenski gave a calligraphy as a present – representing her warrior spirit and his wish to share the joy of this day with the rest of the membership of Bujinkan Macedonia.

Одржан кенџутсу семинарот во природа

Posted on Categories Почетна

21112010191728Koto54.jpgНа крајот од
шумата во месноста Млака, на самиот брег на Крива Река, се одржа кенџутсу
семинар на кој учествуваа шестмина ученици на Буџинкан Македонија. Како и
секогаш, се вежбаше сериозно и напорно, а секој од учесниците се потруди да
впие колку што е можно повеќе знаење. Инструкторот Довезенски навлегуваше во крајно
ситни детаљи, објаснувајќи ја не само техниката, туку и идејата и принципот што
таа го содржи. Токму таквото високо ниво на објаснување, но и динамичноста на
самите техники, на моменти доведуваше до замор кај учениците. Сепак, ниту големата концентрација која беше потребна за следење на лекциите, ниту менталниот напор, не можеше да ја сокрие воодушевеноста од семинарот.

Се вежбаа разни положби
на телото (камае), начини на 21112010191752Koto67.jpgсечење (кири ваза), движење (таи сабаки и таихен),
но и петнаесет кати кои помогнаа во уште подобро разбирање на самиот начин на
мечување.

Сончевиот и мирен
ноемвриски ден, не можеше поубаво да заврши со мала церемонија на која што беше
прославен роденденот на нашата ученичка Искра Б., на која инструкторот
Довезенски и подари калиграфија поради нејзиниот борбен дух и желбата за
споделување на радосниот ден со останатите членови на Буџинкан Македонија.   

A new website for Daito Ryu Aikibudo

Posted on Categories Uncategorized

With great pleasure, I`d like to announce that starting from today, we have another web page, dedicated to two classical Japanese martial arts: Daito Ryu Aikijujutsu and Ono ha Itto Ryu Kenjutsu (Takeda Den).

http://daito.koryu.mk/index.php

I would like to thank my student Darko Bozhinovski for a job well done, regarding the design and creation of the website. Any kind of praise should go to him.

By year-long and hard work, we have grown into an insitution that works with classical Japanese martial arts on the highest level.

Taiyou e no Michi does not stop here. Our dedication will bring new accomplishments in the future.

Fugenjikko! Action is stronger than words!

Нова веб-страница за Даито рју Аикибудо

Posted on Categories Почетна

Со голема радост сакам да Ве известам дека од денес имаме уште една веб-страница посветена на класичните јапонски боречки вештини: Даито рју Аикиџуџутсу и Оно ха Итто рју Кенџутсу (Такеда ден).

http://daito.koryu.mk/index.php

Му благодарам на мојот ученик Дарко Божиновски за одлично завршената работа во врска со дизајнот и изработката на страницата. Сите пофалби упатувајте ги кон него.

Со долгогодишна и макотрпна работа, прераснавме во институција која ги негува класичните јапонски боречки вештини на највисоко ниво.

Пат кон Сонцето нема да застане тука. Нашата посветеност ќе доведе до нови успеси во иднина.

Fugenjikko! Акцијата е посилна од зборовите!

Outdoors kenjutsu seminar

Posted on Categories Uncategorized

08112010182321Koto_ken.jpgOn the 20th of November, instructor Igor Dovezenski will hold an outdoor seminar, titled : „The relation between Koto Ryu Koppojutsu and Kenjutsu“.

During this seminar, the members of Bujinkan Macedonia will have the opportunity to learn how to differentiate the truth from the myths associated with this Japanese martial school.
The seminar is allowed only for advanced students.

Date: 20.11.2010 (Sunday)

Location: Mlaka

Program:
08.00 hours – departure from Skopje
09.00 hours – arrival
10.00 – 15.00 hours – theory and practice
16.00 hours – departure for Skopje

p.s. The next outdoor seminar will take place during January 2011 (themed So Jutsu).

Кенџутсу семинар во природа

Posted on Categories Почетна

08112010182321Koto_ken.jpgНа 21 ноември,
инструкторот Игор Довезенски ќе одржи семинар во природа на тема: „Односот
меѓу Кото рју Коппоџутсу и кенџутсу“.

За време на
семинарот, членовите на Буџинкан Македонија ќе имаат можност да научат како да ја одвојат
вистината од митовите поврзани со оваа класична јапонска боречка школа.

На семинарот можат да учествуваат само напредните ученици.

Ден: 21.11.2010 (недела)

Место: Млака

Програма:
08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
10.00 -15.00 часот – теоретски и практичен дел
16.00 враќање назад

п.с. Следниот семинар во природа ќе се одржи во текот на јануари, 2011 година (тема: со џутсу)