Seminar for Shinken gata Tora no Maki

Posted on Categories Uncategorized

27022012025035Shinken-gata-Tora-no-Maki.„Shinken gata Tora no Maki has plenty of similarities with Kikushinden Ryu. That form was created in the late Edo period by Ichiyanagi Kazuma.

He was a student of Kano Yoshihiro, who was a master of Kukishin Ryu school.

For the foundation of Shinken gata Tora no Maki the techniques of Kukishin ryu (Daken) Taijustu were taken, as well as the experience which Ichiyanagi had from Shinden Fudo ryu Taijutsu (a school he also studied during his life.)

The combat system is consisted of Kihon and five levels called Shodan, Nidan, Sandan, Yondan and Godan. The techniques of ukemi, unlike in the other arts, contain ways of intercepting the strike of the opponent.“

On 18th of March, Shidoshi Igor Dovezenski will teach a seminar on the subject: „Shinken gata Tora no Maki“.

On the seminar all students of the Bujinkan Macedonia dojo / Taiyou e no Michi can participate.

Theme: Shinken gata Tora no Maki

Date: 18.03.2012 (Sunday)

Location: Dolnja Reka

Program:

08.00 hours – departure from Skopje

09.00 hours – arrival

09.00-16.00 hours – theory and practice

17.00 hours – return

Due to the specific nature of this seminar, if the weather conditions are inadequate for  outdoor training, this event will be held in our dojo.

Applications and additional information in our dojo or by e-mail.

Семинар за Шинкен гата Тора но Маки

Posted on Categories Почетна

27022012025035Shinken-gata-Tora-no-Maki.„Шинкен гата Тора но Маки има доста сличности со Кукишинден Рју.
Таа форма на борење била создадена во доцниот Едо период од страна на Ичијанаги Казума.

Toj бил ученик на Кано Јошихиро, кој, пак,
бил мајстор за школата Кукишин рју.

За основа на Шинкен гата Тора но Маки се земени техниките од Кукишин рју
(Дакен)Таиџутсу како и сознанијата кои Ичијанаги ги имал од Шинден Фудо рју Таиџутсу (школа која што,
исто така, ја изучувал во одреден период од животот).

Борбениот систем се состои од Кихон и пет нивоа наречени Шодан, Нидан, Сандан,
Јондан и Годан. Техниките на укеми, за разлика од другите вештини,
се состојат од начини на примање на ударот на противникот.“

На 18 март, шидоши Игор Довезенски ќе одржи семинар на тема: „Шинкен гата Тора но Маки“.

На семинарот можат да учествуваат сите ученици на
доџо-то Буџинкан Македонија / Пат кон Сонцето.

Тема: Шинкен гата Тора но Маки

Ден: 18.03.2012 (недела)

Место: Долња Река

Програма:

08.00 часот – поаѓање од Скопје

09.00 часот – пристигнување

09.00 -16.00 часот – теоретски и практичен дел

17.00 враќање назад

Поради специфичноста на семинарот, доколку временските услови се несоодветни за вежбање во природа, тогаш настанот ќе се одржи во нашето доџо.

Пријавување и информации во доџо или на и-мејл.

Bujinkan lesson for the first graders in OU „Ljuben Lape“

Posted on Categories Uncategorized

Shidoshi Ho Marjan Proshev with the assistance of kohai Maja 24022012095923kose8765.jpgIlievska, today in the elementary school “Ljuben Lape” in Skopje, gave a lecture to the first graders on the subject: „Classical Japanese schools in Bujinkan and their connection with the legendary ninjas and samurai”. The lecture was adapted to their age, and to be more fun, the members of Bujinkan Macedonia presented a part of the weapon’s arsenal that is used during the training in the dojo.

After the pupils got acquainted with the history of the classical martial arts and the causes for the appearance of the samurai and ninjas, Proshev and Ilievska held a training for the youngest in the sport hall of the school, where the basic exercises of junan taiso were shown, which are needed for their normal physical development. Afterwards, a short training in taijutsu and kenjutsu was held, upon which, the instructor Marjan Proshev pointed out to the first graders that they must never become bullies and they always have to oppose them, as well as to help the weaker when they feel threatened by the stronger ones.

24022012095941kose9656.jpg
The kids, who were obviously happy, wished the members of Bujinkan Macedonia to give them a visit again and to give them another lecture. Not being able to hide their excitement, the kids constantly hugged the instructors and sang them songs.

We, as members of Bujinkan, stay open for collaboration with all institutions who care about the health and the education of the youngest because we consider the kids to be the future and the strenght of our country.

Буџинкан час за првачињата во ОУ „Љубен Лапе“

Posted on Categories Почетна

Шидоши хо Марјан Прошев со асистенција на кохаи 24022012095923kose8765.jpgМаја
Илиевска, денес во основното училиште Љубен Лапе во Скопје, одржаа предавање на
првачињата на тема: „Класичните јапонски школи во Буџинкан и нивната поврзаност
со легендарните нинџи и самураи“. Се разбира, целото предавање беше прилагодено
на нивната возраст, а за да биде позабавно, членовите на Буџинкан Македонија
презентираа и дел од арсеналот кој се користи при тренингот во доџо.

Откако учениците беа запознаени со историјатот на
класичните боречки вештини и причините за појавувањето на самураите и нинџите, Прошев
и Илиевска одржаа тренинг за најмладите во спортската сала на училиштето, при
што на дечињата им беа покажани основните вежби од џунан таисо кои се потребни
за нивниот правилен телесен развој. Потоа, се одржа и краток час по таиџутсу и
кенџутсу, по што инструкторот Прошев им укажа на првачињата дека никогаш не
смеат да станат силеџии и дека треба 24022012095941kose9656.jpgсекогаш да се спротиставуваат на
силеџиството како и да помагаат на сите кои се послаби од нив и се чуствуваат
загрозени од посилните.

Децата, видно среќни, посакаа членовите на Буџинкан
Македонија повторно да ги посетат и да им одржат уште едно предавање. Неможејќи
да ја сокријат возбудата, дечињата постојано ги прегрнуваа инструкторите и им
пееа песнички.

Ние, како претставници на Буџинкан, остануваме отворени
за соработка со сите институции кои се грижат за здравјето и воспитувањето на
најмладите бидејќи сметаме дека токму децата се иднината и силата на нашата
земја.     

A sucessfull Gyokko Ryu Kyusho seminar

Posted on Categories Uncategorized

More than 20 students from the School for Classical 190220121347476587.jpgJapanese Martial arts Taiyou e no Michi, today studied the pressure points of the Gyokko Ryu School.

Even though at first this event was to take place in the outdoors, we revised that decision because of the nature of the theme practiced – it would be better to have it in the dojo, because of the melting, but still snow covered location that was first planned and the inadequately wet terrain surrounding the overflowing river near the said location.

The seminar was opened with an introduction to how to strike the pressure points of Gyokko Ryu by instructor Igor Dovezenski, as well as the principles that are to be respected during the application of them. Following the introduction, the attendants were introduced to the consequences of using such an attack.

Shidoshi Dovezenski during the entire seminar selflessly shared his knowledge of this traditional school through the kata of Koshi Sanpo / Moto Gata. After practicing the basis, several variations were tried as well, during which the instructor in the smallest detail explained the angles and ways of the attack, as well as the effects that it can cause over the different body parts of the opponent.  

At the end of this seminar, every student received a present – a schematic drawing of the kyusho, and their contentment with this seminar was shown through the plea for having another seminar on this theme as soon as possible.

Одржан семинарот Гјокко рју Кјушо

Posted on Categories Почетна

Над 20 учесници
од Школото за борбени вештини  Пат 190220121347476587.jpgкон
Сонцето, денес ги проучуваа виталните точки на школата Гјокко рју Кошиџутсу.

Иако првично, настанот
требаше да се одржи во природа, во последен момент се одлучи дека поради
специфичноста на темата подобро е семинарот да се одржи во доџо, поради
топењето на снегот на предвидената локација и големите калишта натрупани од
надојдената река.

На почетокот на
семинарот, инструкторот Игор Довезенски ги запозна учениците со начините на
напад на виталните точки во Гјокко рју, како и со принципите кои треба да се
почитуваат при тоа. Потоа, сите учесници беа запознаени со последиците при
примената на ваквиот напад.

Шидоши Довезенски
во текот на целиот семинар несебично го споделуваше своето знаење на оваа
традиционална школа преку катите на Коши Санпо / Мото Гата. По извежбувањето на
основната ката, се вежбаа неколку варијанти, при што инструкторот во најситни
детаљи ги објаснуваше аглите и начините на нападот, како и ефектите што истиот
може да ги предизвика врз различните делови на телото на противникот.

На крајот, сите
ученици добија на подарок шематски прикази на кјушо, а нивното задоволство беше
изразено преку молба за што поскоро одржување на уште еден семинар на оваа
тема.