Yumi Ya Jutsu seminar held

Posted on Categories Uncategorized

Another successful outdoor seminar, this time on subject Yumi Ya Jutsu (the art of handling a bow and arrow). Five members of Bujinkan Macedonia participated at this event, who learned the basic ways to shoot with this weapon. Before the beginning of the seminar, details about the making process of the bow and arrow were shown to the participants, so they could make their own in the future if they find themselves out in nature equipped solely with a knife.
At the end of this seminar, the participants had the opportunity to shoot with a crossbow, and were easily convinced of its power and precision. 
At the next bow and arrow seminar, we are going to practice shooting with a Japanese Hankyu, so we are going to get another perspective on this ancient, but still useful weapon.

Одржан семинарот Јуми Ја Џутсу

Posted on Categories Почетна

Уште еден успешен семинар во природа, овој пат на тема Јуми Ја Џутсу (вештина на ракување со лак и стрела). На настанот учествуваа петорица членови на Буџинкан Македонија, кој ги изучуваа основните начини на гаѓање со ова оружје. Пред почетокот на семинарот, на учесниците детално им беше покажан начинот на изработка на лак и стрела, во ситуација кога ќе се најдеме во природа, а од личната опрема со нас имаме само нож. 

На крајот од семинарот, учениците имаа можност да гаѓаат и со самострел, при што се уверија во неговата моќноста и прецизност. 
На следниот семинар за лак и стрела, ќе се вежба гаѓање со јапонски ханкју, така што ќе се добие уште една нова перспектива за ова древно, но се уште корисно оружје. 

Yumi Ya (Bow and Arrow) – an outdoor seminar

Posted on Categories Uncategorized
Handling a bow and arrow was a mandatory skill that a Japanese warrior had to master, and was one of the most important skills up until the appearance of firearms. In contrast to the samurai bow, that was known for its size and the perfect workmanship, shinobi warriors used their own version of this weapon that was easy to make and with much smaller dimensions too.
On 26.04.2015 (Sunday), instructor Igor Dovezenski, after a several year break, will teach again a seminar with subject: Yumi Ya Jutsu (the art of shooting with a bow and an arrow).
During this event, the participants will have the opportunity to learn how to make a bow and arrow by themselves, and how to shoot it. Despite that, shidoshi Igor Dovezenski will give a short lesson on how to shoot with a crossbow, so the members of Bujinkan Macedonia will also have the opportunity to get to know this weapon.
The seminar is intended for the members of the Organization Taiyou e no Michi only.
Date: 26.04.2015
Location: Mlaka / Marenkovac
Program:
08.00 o’clock – departure from Skopje
09.00 o’clock – arrival
10.00 – 17.30 o’clock – theory and practice
18.30 – return
P.S. The day before, a fukia training will be held in the Hombu Dojo. If you need additional information, contact us freely by our e-mail.

Јуми Ја (Лак и Стрела) - семинар во природа

Posted on Categories Почетна
Вештината на ракување со лак и стрела била задолжителна за изучување од страна на јапонските воини и била една од најважните се до појавата на огненото оружје. За разлика од самурајскиот лак, кој се одликувал по својата големина и совршена изработка, шиноби воините користеле своја верзија на ова оружје кое било едноставно изработено и со многу помали димензии. 
На 26.04.2015 година (недела), инструкторот Игор Довезенски, после неколкугодишна пауза, повторно ќе одржи семинар на тема: Јуми Ја Џутсу (вештина на гаѓање со лак и стрела).
За време на настанот, учесниците ќе имат можност да научат како самите да си изработат лак и стрела и како да гаѓаат со неа. Ќе се изучуваат и разни стратегии и тактики на борба со ова оружје. Освен тоа, шидоши Игор Довезенски ќе одржи и краток курс за гаѓање со самострел, па така членовите на Буџинкан Македонија ќе имат можност да се запознат и со ова оружје. 
Семинарот е наменет исклучиво за членовите на Организацијата Пат кон Сонцето.  
Ден: 26.04.2015 (недела)
Место: Млака / Маренковац
Програма: 
08.00 часот – поаѓање од Скопје
09.00 часот – пристигнување
10.00 -17.30 часот – теоретски и практичен дел
18.30 враќање назад
п.с. Еден ден претходно, во Хомбу Доџо-то ќе се одржи тренинг за гаѓање со фукија. Доколку Ви се потребни повеќе информации, слободно контактирајте не преку нашиот и-мејл. 

Lecture and ninjutsu demonstration in the kindergarden „Srnichka Bambi“

Posted on Categories Uncategorized

The members of Bujinkan Macedonia, sempai Todor Angelovski and kohai Martin Gachevski, on the invitation of the pedagogue Snezhana Todorovska, held a lecture and a demonstration for ninjutsu today, meant for the children of the kindergarten „Srnichka Bambi“ in the municipality of Aerodrom.
Firstly, the youngest had a lecture about the origin and the role of the ninja and samurai in feudal Japan, and afterwards were demonstrated some basic techniques of combat, with and without use of weapons. At the end, the children had the opportunity to ask questions, and to have a closer look of the equipment meant for training.
Additionally, the Dojo for classical Japanese martial arts „Bujinkan Macedonia“ is always on disposal for all interested institutions that want to learn more about the martial arts that come from the Land of The Rising Sun. 

Предавање и демонстрација на нинџутсу во градинката „Срничка Бамби“

Posted on Categories Почетна

Членовите на Буџинкан Македонија, семпаи Тодор Ангеловски и кохаи Мартин Гачевски, на покана од педагогот Снежана Тодоровска, денес одржаа предавање и демонстрација на нинџутсу, наменета за дечињата од градинката „Срничка Бамби“ во општината Аеродром. 

На најмладите, најпрвин им беше одржано предавање за потеклото и улогата на нинџите и на самураите во средновековна Јапонија, а потоа им беа покажани некои основни техники на борба без и со оружје. На крајот, дечињата имаа можност да поставуваат прашања, како и одблиску да ги разгледаат реквизитите наменети за тренинг. 
Инаку, Доџо-то за класични јапонски борбени вештини „Буџинкан Македонија“, во секое време стои на располагање на сите заинтересирани институции кои сакаат да научат повеќе за боречките вештини кои доаѓаат од Земјата на изгрејсонцето.